ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อย
นักวิจัย : รังสินี มหานนท์
คำค้น : B cells , Early-onset periodontitis , Monocyte , Prevalence , ความชุก , บีเซลล์ , โมโนไซด์ , โรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4330005 , http://research.trf.or.th/node/1106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือ 1. ศึกษาถึงบทบาทของบีเซลล์ที่มีต่อพยาธิสภาพของโรคปริทันต์ 2. ศึกษาความชุกของโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อยที่คลินิกปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. ศึกษารูปแบบการกระตุ้นโมโนไซด์ของโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อย ในการตอบสนองต่อแอลพีเอสจากพอร์ไฟโรโมแนส จินจิวาลิส การแสดงออกของ โค-สติมูลาโทรีโมเลกุล บนบีเซลล์ศึกษาโดยใช้โฟล ไซโตเมตรี ในการศึกษาความชุกของโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อย ผู้ ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกปริทันต์จะไดรับการตรวจสภาพของอวัยวะปริทันต์ทางคลินิก และการ ตรวจภาพเอ็กซเรย์ทั้งปาก สำหรับการศึกษาโมโนไซด์นั้นดูการแสดงออกของ โค-สติมูลาโทรีโมเลกุล บนโมโนไซด์โดยใช้โฟล ไซโตเมตรีและการหลั่งไซโตคายส์ (โพรสตาแกลนดิน-อี2 และอินเทอร์ลูคิน-1 เบต้า) โดยวิธีอีไลซ่า ผลการวิจัย พบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของซีดี 86 และ ซีดี 83 บนบีเซลล์ใน เนื้อเยื่อปริทันต์อักเสบ การแสดงออกนี้เป็นไปในทางส่งเสริมหน้าที่ในการเสนอแอนติเจนของบีเซลล์ใน หลอดทดลอง ในการศึกษาความชุกของโรคปริทันต์อักเสบ ผู้ป่วยจำนวน 1,713 คนที่ได้รับการตรวจ พบว่ามี 446 คนเป็นโรคปริทันต์อักเสบและมีผู้ป่วย 49 คน ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วย อายูน้อย ซึ่งมีความชุกเป็น 2.84 % การตอบสนองที่มากกว่าปกติของโมโนไซด์ที่มีต่อแบคทีเรียแอลพี เอส ได้ถูกตั้งเป็นสมมุติฐานถึงความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคปริทันต์ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัย ครั้งนี้ไม่ได้สนับสนุนสมมุติฐานดังกล่าว คณะผู้วิจัยพบว่าปริมาณของโพรสตาแกลนดิน-อี2 และอินเทอร์ ลูคิน-1 เบต้า ที่หลั่งหลังจากถูกกระตุ้นด้วยพอร์ไฟโรโมแนส จินจิวาลิสแอลพีเอสในโฮบลัดคัลเจอร์ ไม่มี ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบอายุน้อยและกลุ่มที่มีอวัยวะปริทันต์แข็งแรง การ เพิ่มขึ้นของซีดี 40 และ ซีดี 86 ระหว่างสองกลุ่มยังคงไม่แตกต่าง ยกเว้นในซีดี 80 ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสน ใจในการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับบทบาทของบีเซลล์ในการทำหน้าที่สนองแอนติเจนในรอยโรคปริทันต์ และ การศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาในอนาคตควรทำในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนั้นเครื่องหมาย หรือยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบควรทำการศึกษาค้นคว้าต่อไป The aims of the present study are 1. To investigate the role of B cells in the pathogenesis of periodontal disease. 2. To study the prevalence of early-onset periodontitis (EOP) at Periodontal clinic, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. 3. To study monocyte activation profile of EOP in response to LPS from Porphyromonas gingivalis. To study co-stimulatory molecule expression on B cells, flow cytometry was used. To study the prevalence of EOP, patients entering Periodontal clinic were screened according to their clinical and full mouth radiographic data. For monocyte study, co-stimulatory molecule expression on monocytes was monitored by flow cytometry and cytokine production (IL-1? and PGE2) was measured by ELISA. Our results on B cells demonstrated significant up-regulation of CD86 and CD83 expression on periodontitis tissues. This expression was in line with the enhanced antigen presenting function of B cells in in vitro assay. Among the total of 1,723 screened patients, 446 patients were periodontitis and 49 patients were diagnosed being EOP. The prevalence of EOP was 2.84%. Hyperresponsiveness of monocyte to bacterial LPS have been hypothesized to be associated with the severity of periodontal disease. However, our findings did not seem to support this hypothesis. We found that the production of PGE2 and IL-1? in P. gingivalis LPS- stimulated whole blood cultures was similar between EOP and healthy periodontal subjects. Up-regulation of CD40, and CD86 between these 2 groups was also similar except for CD80. Further studies are required to clarify the role of B cells as antigen presenting cells in periodontitis lesions. Future epidemiology study is needed to perform in a large scale population. Susceptible markers or genes that responsible should be examined.

บรรณานุกรม :
รังสินี มหานนท์ . (2545). โรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสินี มหานนท์ . 2545. "โรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสินี มหานนท์ . "โรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
รังสินี มหานนท์ . โรคปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยอายุน้อย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.