ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
นักวิจัย : สมคิด เลิศไพฑูรย์ , อรพิณ ผลสุวรรณ์ , วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษารวบรวมปัญหา อุปสรรคทั้งในข้อกฎหมายและในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งในตัวกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยจัดทำเป็นร่างกฎหมายหรือระเบียบที่จำเป็น 3. เพื่อศึกษาจัดทำคู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในเชิงลึกอย่างกว้างขวาง โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาเป็นการศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของไทย เยอรมันและฝรั่งเศส จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นวงกว้างต่อปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย 2 ครั้ง จัดฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐในเชิงลึกแก่ตัวแทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 1 รุ่น จัดทำต้นฉบับคู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

บรรณานุกรม :
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , อรพิณ ผลสุวรรณ์ , วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . (2550). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , อรพิณ ผลสุวรรณ์ , วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . 2550. "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , อรพิณ ผลสุวรรณ์ , วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550. Print.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ , อรพิณ ผลสุวรรณ์ , วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล , กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2550.