ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาต้นทุนการผลิตเพื่อการค้าในหอยตะโกรมกรามขาววัยเกล็ด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาต้นทุนการผลิตเพื่อการค้าในหอยตะโกรมกรามขาววัยเกล็ด
นักวิจัย : รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์
คำค้น : หอยตะโกรม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4320004 , http://research.trf.or.th/node/1093
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาต้นทุนการผลิตเพื่อการค้าในหอยตะโกรมกรามขาววัยเกล็ด พบว่าต้นทุนผันแปรใน การผลิตประมาณ 130,270 บาท และต้นทุนคงที่ประมาณ 1,473 บาท รวมต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 131,743 บาท ถ้าประเมินจุดคุ้มทุนการผลิตระยะสั้นและระยะยาวเพื่อผลิตลูกหอยวัยเกล็ดขนาด 2 เซนติเมตรที่ราคา ต้นทุน 2 บาทนั้นจะต้องผลิตลูกหอยให้ได้ขั้นต่ำประมาณ 65,135 ตัว และ 65,871 ตัว ตามลำดับภายในระยะ เวลา 1 ปีที่ทำการวิจัย แต่เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้ไม่บรรลุเป้าหมายการผลิต เพราะไม่สามารถผลิตลูก หอยตะโกรมกรามขาววัยเกล็ดได้ตามแผนที่วางไว้ จึงไม่สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตเพื่อการค้าในหอย ตะโกรมกรามขาววัยเกล็ดได้ เนื่องจากได้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาปั้มน้ำเค็มที่มีการชำรุดอย่าง ต่อเนื่อง ปั้มลมที่ชำรุดในยามวิกาล แพลงก์ตอนอาหารลูกหอยวัยอ่อนที่มีปริมาณไม่พอเพียง คุณภาพน้ำ และระบบการพักน้ำที่ไม่เหมาะสม ระบบการขุนพ่อแม่พันธุ์ที่ยังขาดความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย ทำให้พ่อแม่ พันธุ์ที่ขุนไว้รอเพาะพันธุ์มีการตายตลอดเวลา จึงต้องพึ่งพาพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติตลอดเวลาในการเพาะ พันธุ์ รวมถึงบุคลากรที่ช่วยในการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกหอยวัยอ่อนยังขาดประสบการ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้บางส่วนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการดำเนินงานวิจัยนั้นก็ยังคงได้รับการติดต่อขอ ซื้อลูกพันธุ์จากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตลูกหอยนางรมในระดับฟาร์ม รวมถึง กิจกรรมการวิจัยอื่น ๆ ที่ต่อเนื่อง ก็น่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไป เพื่อให้เกิดขบวนการผลิตที่ได้รับมาตร ฐานแบบครบวงจรเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเพาะเลี้ยงต่อไป Study on commercially production cost of the oyster spat, C. belcheri found that the variable cost, fixed cost and total cost were about 130,270, 1,473 and 131,743 bath, respectively. The sailing price of oyster spat is 2 bath, the estimation of break even point at short run cost and at long run cost should produce 65,135 and 65,871 oyster spats per year , respectively. On this research could not produce oyster spat. Besides, the problems found in oyster seed production were water pump and aeration damage, lack of phytoplankton, poor of water quality and water treatment, lack of skill for broodstock conditioning and personally communication conflict. However, some agriculturist had often contracted with us for buying oyster. Since demand on oyster has still been increasing. Therefor any, oyster research and relevant research should be support in order to enhance oyster seed production as a whole.

บรรณานุกรม :
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ . (2547). การศึกษาต้นทุนการผลิตเพื่อการค้าในหอยตะโกรมกรามขาววัยเกล็ด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ . 2547. "การศึกษาต้นทุนการผลิตเพื่อการค้าในหอยตะโกรมกรามขาววัยเกล็ด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ . "การศึกษาต้นทุนการผลิตเพื่อการค้าในหอยตะโกรมกรามขาววัยเกล็ด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
รุ่งตะวัน พนากุลชัยวิทย์ . การศึกษาต้นทุนการผลิตเพื่อการค้าในหอยตะโกรมกรามขาววัยเกล็ด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.