ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตงไม้รูปไอที่ผลิตจากไม้ยางพาราWood - I - Joist from Rubber Wood

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตงไม้รูปไอที่ผลิตจากไม้ยางพาราWood - I - Joist from Rubber Wood
นักวิจัย : เจษฎา เกษมเศรษฐ์
คำค้น : I – Joists , Rubber Wood , ตงไม้ , ไม้ยางพารา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4250008 , http://research.trf.or.th/node/1078
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสามารถในการรองรับน้ำหนักของตงไม้ประกอบรูปตัวไอที่ ผลิตจากไม้ยางพาราและไม้ไผ่อัด ในระบบตงพื้นไม้ ระบบตงฝาไม้ และระบบแปหลังคา การศึกษานี้ได้ดำเนินการ ทดสอบกลสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของไม้ยางพาราและไม้ไผ่อัด การทดสอบกำลังรอยต่อประสานนิ้วของปีก คานและรอยต่อระหว่างแผ่นปีกและเอว จากนั้นจะทำการวิเคราะห์และออกแบบตงไม้รูปตัวไอที่เหมาะสมโดย ทฤษฎีพื้นฐานหนึ่งมิติเป็นเกณฑ์ และการทดสอบกำลังรับน้ำหนักตัวแทนตงไม้ประกอบรูปตัวไอในระบบพื้นไม้ ระบบฝาไม้ และระบบแปหลังคา การทดสอบกลสมบัติพื้นฐานของไม้ยางพาราและไม้ไผ่อัดตามมาตรฐาน ASTM D 143-83 พบว่าไม้ ยางพารามีกำลังอัดขนานเสี้ยนปลอดภัย กำลังอัดตั้งฉากเสี้ยนปลอดภัย กำลังดึงปลอดภัย และกำลังดัดปลอดภัย เท่ากับ 64 กก./ตร.ซม. 48 กก./ตร.ซม. 89 กก./ตร.ซม. และ 93 กก./ตร.ซม. ที่ค่าส่วนปลอดภัย 5.75 2.50 6.50 และ 6.50 สำหรับกำลังเฉือนปลอดภัยของไม้ไผ่อัดเท่ากับ 14 กก./ตร.ซม. ที่ค่าส่วนปลอดภัย 9 และจาก การทดสอบปริมาณความชื้นตามมาตรฐาน ASTM D 4442-84 พบว่าปริมาณความชื้นในไม้ยางพาราและไม้ไผ่ อัดมีค่าเท่ากับร้อยละ 12.5 และร้อยละ 9.3 การทดสอบหากำลังของรอยต่อประสานนิ้วของปีกคานตามมาตรฐาน ASTM D 4688-90 และรอยต่อ ระหว่างแผ่นปีกและเอวตามมาตรฐาน ASTM D 143-83 โดยใช้กาวฟีนอลฟอร์มอลดีไฮด์เป็นตัวประสาน ได้ค่า กำลังดึงปลอดภัยเท่ากับ 48 กก./ตร.ซม. และค่าแรงเฉือนไหลปลอดภัยเท่ากับ 14 กก./ซม. ที่ค่าส่วนปลอดภัย 9 ตามลำดับ การออกแบบและวิเคราะห์ขนาดหน้าตัดตงไม้รูปตัวไอในระบบตงพื้นไม้ ระบบตงฝาไม้ และระบบแปหลัง คา โดยใช้ทฤษฎีพื้นฐาน พบว่าสำหรับระบบตงพื้นไม้รูปไอขนาดความสูง 8 นิ้ว 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว คาวมกว้าง หน้าตัด 1.5 นิ้ว ความหนาแผ่นเอว 8 มม. สำหรับระยะห่าง 0.30 – 0.60 ม. และระยะช่วงพาด 2-5 ม. สามารถ รับน้ำหนักบรรทุกจรปลอดภัยได้ตั้งแต่ 150-898 กก./ตร.ม. ระบบตงฝาไม้ขนาดความสูง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ความ กว้างหน้าตัด 1.5 นิ้ว ความหนาแผ่นเอว 6 มม. สำหรับระยะห่าง 0.30-0.60 ม. และระยะช่วงพาด 2-5 ม. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรปลอดภัยได้ตั้งแต่ 50-314 กก./ตร.ม. และระบบแปหลังคาขนาดความสูง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ความกว้างหน้าตัด 1 นิ้ว และความหนาแผ่นเอว 6 มม. สำหรับระยะห่าง 0.30-0.60 ม. และระยะช่วงพาด 2-5 ม. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรปลอดภัยได้ตั้งแต่ 31-238 กก./ตร.ม. การทดสอบกำลังรับน้ำหนักตงไม้ประกอบรูปตัวไอจำนวน 54 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งในระบบตงพื้นไม้ ระบบ ตงฝาไม้ และระบบแปหลังคาอย่างละ 18 ตัวอย่าง ในระยะช่วงพาด 3.00-4.00 ม. โดยแบ่งเป็นระบบที่มีแผ่นไม้ ประกับและระบบที่ไม่มีแผ่นไม้ประกับ พบว่าตงไม้รูปตัวไอในระบบตงพื้นไม้ขนาดความสูง8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว ที่มีแผ่นไม้ประกับ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรแผ่กระจายใช้งานได้ตั้งแต่ 178-353 กก./ตร.ม. และ 183-304 กก./ ตร.ม. สำหรับที่ไม่มีแผ่นไม้ประกับ ระบบตงฝาไม้ขนาดความสูง 4 นิ้ว 6 นิ้ว ที่มีแผ่นไม้ประกับสามารถรับน้ำ หนักบรรทุกแผ่กระจายใช้งานได้ตั้งแต่ 52-140 กก./ตร.ม. และ 63-125 กก./ตร.ม. สำหรับที่ไม่มีแผ่นไม้ประกับ และระบบแปหลังคาขนาด 4 นิ้ว 6 นิ้ว ที่มีแผ่นไม้ประกับสามารถรับน้ำหนักบรรทุกแผ่กระจายใช้งานได้ตั้งแต่ 53-129 กก./ตร.ซม. และ 53-88 กก./ตร.ซม. สำหรับที่ไม่มีแผ่นไม้ประกับ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักบรรทุกจร แผ่กระจายใช้งานตามทฤษฎีในระบบที่มีแผ่นไม้ประกับ พบว่ามีค่าสูงกว่าอยู่ในเกณฑ์ 1.2-2.1 เท่า และ 1.1-1.5 เท่าสำหรับระบบที่ไม่มีแผ่นไม้ประกับและที่มีค้ำยันเพียงพอ สำหรับโมดูลัสยืดหยุ่นเทียบเท่าที่ได้จากการทดสอบ กำลังรับน้ำหนักปรากฎว่าในระบบตงพื้นไม้ที่ความสูง 8 นิ้ว 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว มีค่าประมาณ 75,000-90,000 กก./ตร.ซม. ระบบตงฝาไม้ที่ความสูง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว มีค่าประมาณ 80,000-125,000 กก./ตร.ซม. ระบบแปหลัง คาที่ความสูง 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว มีค่าประมาณ 75,000-115,000 กก./ตร.ซม. ซึ่งผลที่ได้มีค่าสอดคล้องกับโมดูลัสยืด หยุ่นของไม้ยางพารา 100,000 กก./ตร.ซม. ที่ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์โดยทฤษฎีพื้นฐานหนึ่งมิติ จากการดำเนินศึกษาดังกล่าว ตงไม้รูปตัวไอสามารถนำมาทดแทนไม้เนื้อแข็งในระบบตงพื้นไม้ ระบบตง ฝาไม้ และระบบแปหลังคาสำหรับอาคารบ้านพักอาศัย The purpose of this research is to study the load carrying capacity of built up I joists made from rubber wood and bamboo plywood used in floor joists, wall joists and purlins in the roof system. The study comprises of the determination of the basic mechanical properties of rubberwood and bamboo plywood, the strength of connections by finger-joints in rubberwood and web to flange connection between rubberwood and bamboo plywood, the analysis and design of suitable geometric shape of I joist by the one dimensional allowable stress theory and finally the experimental load test of selected sample of wood I joist for floor, wall and purlins systems. The basic material properties of rubberwood and bamboo plywood are tested in accordance with ASTM D 143-84. Rubberwood gave average allowable stresses in compresion parallel and perpendicular to grain, tension and bending of 64 ksc, 48 ksc, 92 ksc And 94 ksc With a factor of safety of 5.75, 2.75, 6.5 and 6.5 respectively. Bamboo plywood gave an average allowable shear stress of 14 ksc. with a factor of safety of 9. The study of average moisture content in rubberwood and bamboo plywood indicated a value of 12.3% and 9.3% respectively. The strength of connection in rubberwood finger-joint and web to flange connection which are bonded with phenolformaldehye glues and tested in accordance with ASTM D 4688-90 and D 143-83 gave an allowable stress and shear flow of 48 ksc and 14 kg/cm respectively, with a factor of safety of 9. The design and analysis of wood I joists by the one dimensional allowable stress theory indicated that for floor joist of 8” 10” and 12 “ deep with 1.5” wide cross section and 8 mm. thick web with the spacing of joists between 0.30-0.60 m. and span between 2-5 m. were most appropriate and capable to carry the allowable liveload between 150-898 kg/m2. Similarly, for wall joist of 4” and 6” deep with 1.5” wide and 6 mm. thick web with the spacing of joists between 0.30-0.60 m. and span between 2-5 m. were capable to carry the allowable liveload between 50-314 kg/m2. Finally for purlins of 4” and 6” deep with 1” wide and 6 mm. thick web with the spacing of joists between 0.30-0.60 m. and span between 2-5 m. could carry the allowable liveload between 31-238 kg/m2. The load carrying capacity tests of 54 sample I-joists, each of 18 samples for floor, wall and purlins with span of 3.00 m. – 4.00 m. were carried out. These samples were prepared into two systems, one with covered plate and one without covered plate. The floor joists of 8” 10” and 12” deep showed allowable uniform liveload between 178-353 kg/m2 with covered plate and between 183-304 kg/ m2 without covered plate. Similarly, result for wall joists of 4” and 6” deep provided allowable uniform liveload between 52-140 kg/ m2 with covered plate and between 63-125 kg/ m2 without covered plate and the purlins of 4” and 6” deep gave allowable uniform liveload between 53-129 kg/m2 with covered plate and between 53-88 kg/ m2 without covered plate. Comparative study of this test load versus theoretical working allowable liveload gave a value range between 1.2-2.1 for system with covered plate and 1.1-1.5 for system without covered plate and sufficient bracing. The study of equivalent modulus of elasticity used deflection calculation gained from this test gave a range between 75,000-90,000 kg/cm2 for 8” 10” and 12” deep floor joists, 80,000-125,000 kg/cm2 for 4” and 6” deep wall joists and 75,000- 115,000 kg/cm2 for 4” and 6” deep purlins. These indicated good correlation with the modulus of elasticity of rubberwood with 100,0000 kg/cm2 used in designing and analyzing in the one dimensional allowable stress theory. From the above study, wood I joists are proved to be capable of replacing hard wood for its usage in the floor, wall and purlins system for housing.

บรรณานุกรม :
เจษฎา เกษมเศรษฐ์ . (2544). ตงไม้รูปไอที่ผลิตจากไม้ยางพาราWood - I - Joist from Rubber Wood.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เจษฎา เกษมเศรษฐ์ . 2544. "ตงไม้รูปไอที่ผลิตจากไม้ยางพาราWood - I - Joist from Rubber Wood".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เจษฎา เกษมเศรษฐ์ . "ตงไม้รูปไอที่ผลิตจากไม้ยางพาราWood - I - Joist from Rubber Wood."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
เจษฎา เกษมเศรษฐ์ . ตงไม้รูปไอที่ผลิตจากไม้ยางพาราWood - I - Joist from Rubber Wood. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.