ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543
นักวิจัย : ระดม วงษ์น้อม , ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ , พิษณุ สุนทรารักษ์ , จิรวรรณ เดชานิพนธ์ , อัมพร ธำรงลักษณ์ , วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
คำค้น : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง , พรรคการเมืองไทย , รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 56 , การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองไทย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/3953
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 56 กำหนดให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และรัฐบาลได้เริ่มจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่กองทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นมา ในการจัดสรรเงินสนับสนุนจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการของพรรคการเมือง งานวิจัยนี้จึงเป็นการนำเสนอโครงการเพื่อจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองประจำปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามโครงการและแผนงานของพรรคการเมือง ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและโครงการภายใต้แผนงานของคณะกรรมการกองทุน และเพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบพรรคการเมืองให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง โดยได้กำหนดขอบเขตและประเด็นการติดตามประเมินผลครอบคลุมพรรคการเมืองทุกพรรคที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุน

บรรณานุกรม :
ระดม วงษ์น้อม , ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ , พิษณุ สุนทรารักษ์ , จิรวรรณ เดชานิพนธ์ , อัมพร ธำรงลักษณ์ , วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ . (2544). รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ระดม วงษ์น้อม , ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ , พิษณุ สุนทรารักษ์ , จิรวรรณ เดชานิพนธ์ , อัมพร ธำรงลักษณ์ , วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ . 2544. "รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ระดม วงษ์น้อม , ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ , พิษณุ สุนทรารักษ์ , จิรวรรณ เดชานิพนธ์ , อัมพร ธำรงลักษณ์ , วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ . "รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. Print.
ระดม วงษ์น้อม , ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ , พิษณุ สุนทรารักษ์ , จิรวรรณ เดชานิพนธ์ , อัมพร ธำรงลักษณ์ , วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ . รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการการเมืองประจำปี 2543. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2544.