ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542
นักวิจัย : ไชยา ยิ้มวิไล , อลงกต วรกี , อังกูร สุ่นกุล , สุพงษ์ โห้ถนอม , ประติเวทย์ ปานประสิทธิ์ , อัคณี ช่วยประคอง , ภานุพันธ์ ปรุงศรี
คำค้น : การเลือกตั้งท้องถิ่น , การทุจริตการเลือกตั้ง , การซื้อสิทธิขายเสียง , สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/3950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในปี พ.ศ. 2542 จากผลการดำเนินการเลือกตั้งมีปัญหาด้านการทุจริตและเกิดความบกพร่องในการจัดการ งานวิจัยนี้จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารการจัดการเลือกตั้ง การกำกับดูแล ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ศึกษาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและอุปสรรค การบริหาร การกำกับดูแล การทุจริต การบกพร่อง และซื้อสิทธิขายเสียง โดยมีขอบเขตของการศึกษาวิจัยคือ การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยการสัมภาษณ์ประกอบการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ทุกเทศบาล และทุกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2542

บรรณานุกรม :
ไชยา ยิ้มวิไล , อลงกต วรกี , อังกูร สุ่นกุล , สุพงษ์ โห้ถนอม , ประติเวทย์ ปานประสิทธิ์ , อัคณี ช่วยประคอง , ภานุพันธ์ ปรุงศรี . (2542). โครงการวิจัยประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ไชยา ยิ้มวิไล , อลงกต วรกี , อังกูร สุ่นกุล , สุพงษ์ โห้ถนอม , ประติเวทย์ ปานประสิทธิ์ , อัคณี ช่วยประคอง , ภานุพันธ์ ปรุงศรี . 2542. "โครงการวิจัยประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ไชยา ยิ้มวิไล , อลงกต วรกี , อังกูร สุ่นกุล , สุพงษ์ โห้ถนอม , ประติเวทย์ ปานประสิทธิ์ , อัคณี ช่วยประคอง , ภานุพันธ์ ปรุงศรี . "โครงการวิจัยประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2542. Print.
ไชยา ยิ้มวิไล , อลงกต วรกี , อังกูร สุ่นกุล , สุพงษ์ โห้ถนอม , ประติเวทย์ ปานประสิทธิ์ , อัคณี ช่วยประคอง , ภานุพันธ์ ปรุงศรี . โครงการวิจัยประเมินผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2542.