ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
นักวิจัย : อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4230019 , http://research.trf.or.th/node/1058
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยโครงการลดมลพิษนี้เริ่มโดยเลือกโรงงานอาสาสมัคร แล้วจัดทีมลดมลพิษทำการสำรวจ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุ เสนอแนวทางแก้ไขให้ทางโรงงานทำการลดมลพิษ แล้วติดตามวิเคราะห์ผลการลดมลพิษ โดยมีโรงงานอาหารทะเลที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงงาน โรงงานน้ำยางข้น 4 โรงงาน และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 4 โรงงาน การศึกษาได้เน้นเรื่องการใช้น้ำและการใช้พลังงาน โดยใช้หลักการของเทคโนโลยีสะอาด การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล เน้นตรงการใช้น้ำในการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งพบว่าจุดเคาะบล็อคมีการสูญเสียน้ำมาก เมื่อมีการปรับวาล์วน้ำให้เหมาะสม สามารถลดการใช้น้ำในการผลิตปลาหมึกแช่เยือกแข็งได้ 4.20 ลบ.ม./ตันวัตถุดิบ และยังมีการนำน้ำจากการเคาะบล็อคมาใช้ซ้ำได้ โรงงานกุ้งแช่เยือกแข็งโรงงานหนึ่งได้นำน้ำเคาะบล็อคไปใช้ในการล้างคอยล์เย็นของตู้แช่เยือกแข็ง ทำให้ปะหยัดน้ำได้ 21.3 ลบ.ม./วัน สำหรับโรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋องนั้น โรงงานเหล่านี้ได้พยายามลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยู่แล้ว การลดปริมาณน้ำใช้จึงทำได้เพียงเล็กน้อย การลดมลพิษในโรงงานน้ำยางข้นเน้นการใช้น้ำในการล้างถังเก็บน้ำยางและเครื่องปั่น และการลดแอมโมเนียในหางน้ำยาง โรงงานผลิตน้ำยางข้นและยางสกิมบล็อคโรงที่ 1 ล้างถังด้วยเครื่องฉีดความดัน ( 180 บาร์ ) ทำให้ใช้น้ำเพียง 0.59 ลบ.ม./30 ตันน้ำยางสด ภายในเวลา 54 นาที และในโรงงานที่ 2 เมื่อใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการล้างและการประหยัดน้ำ ทำให้ใช้น้ำเพียง 3.70 ลบ.ม./ตัน DRC ส่วนการลดแอมโมเนีย ได้เสนอให้มีการลงทุนติดตั้งเครื่องลดแอมโมเนียโดยการเป่าลมร้อนและดักแอมโมเนีย แต่ยังไม่มีการทำ การเกิดกลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียเนื่องจากน้ำเสียมีความเป็นกรดสูง ต้องแก้ไขโดยการใช้กรดซัลฟูริกในกระบวนการผลิตให้เหมาะสม และมีการปรับพีเอชของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ในระยะยามควรใช้ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นถังหมักไร้อากาศแบบปิดแล้วจึงบำบัดต่อด้วยระบบให้อากาศ สำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ได้มีการนำน้ำนึ่งปาล์มที่ปล่อยให้น้ำมันลอยตัวและแยกกากตะกอนต่างๆออกแล้วกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต โดยมีน้ำนึ่งปาล์มประมาณ 0.28 ลบ.ม./ตันทะลายปาล์มสด ไปใช้ในการย่อยผลปาล์ม ทำให้ลดการใช้น้ำและลดปริมาณน้ำเสียได้ และภายหลังการหีบน้ำมันจากผลปาล์ม ควรมีถังพักเพื่อให้น้ำมันลอยคฃตัวก่อนที่จะปล่อยส่วนสกัดเข้าเครื่องดีแคนเตอร์หรือเซพาเรเตอร์ ทำให้ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น สำหรับในน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด จะ ต้องมีบ่อดักหรือถังดักน้ำมัน เพื่อเก็บเกี่ยวน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ในน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงานความร้อนของโรงงานที่มีหม้อไอน้ำ ให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ และมีการปรับปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้ เพื่อให้มีออกซิเจนตรงทางออกเหลือ 5% สำหรับพลังงานไฟฟ้า ทุกโรงงานต้องดูแลค่าตัวประกอบกำลังให้มีค่าเป็น 0.95 โดยมีการจัดโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าให้สมดุลกับทุกเฟส และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรพร้อมกันในช่วง peak load The research in pollution prevention started by selection of factories, arrangement of study team to suvey and analyze data. Then, the pollution prevention option were proposed and the factories selected the possible option to implement. The team monitored and evaluated the results. There were 5 secound factories, 4 rubber latex factories and 4 palm oil mills participated in this project. The study emphasized on the management of water and energe by clean technology. Pollution prevention in the seafood factories emphasize in water usage in the frozen seafood production. Large quantly of water was lost at the step of releasing the frozen product from the block. Proper adjusment of the a water valve could reduce the use of water infrozen squid processing for 4.20 m³ /ton of raw material. Water from the block- releasing step could be recycled. A frozen shrimp factory used water from the block- releasing step for washing the cooling coil of the frozen, saving water of 21.3 m³ /day. The seafood canning factories have attempted to reduce the cost and increase the productivity. therefore, only a little reduction of water usage could be achieved. Pollution prevention in the rubber latex factories emphasized on management of water for washing the latex buckets and stirrers, and reduction of ammonia in skimmed latex. The first rubber latex and block-skimmed rubber factory washes the buckets with pressure injection (180 bar) and uses water only 0.59 m³ within 54 min. The second factory, when uses appropriate technigue for washing and saving water, uses water only 3.70 m³/ton DRC. For the ammonia reduction, installation of the ammonal reduction by hot air blowing and ammonia scrubber was proposed. But it is not yet implement. Bad smell from wastewater treatment is caused by high acidity of wastwater. The must be solved by a proper usage of sulfuric acid in processing and adjust the pH of wastewater before treatment. In the long run, closed anaerobic treatment system should be used follow by aerobic treatment. For plam oil mills, sterilizer condensate in which oil sediment were separated is recycled in the process. Approximately 0.28 m³ of sterilizer condensate per ton of fresh fruit bunch was used for plam fruit digestion, this resulted in the reduction of water usage and amount of wastewater generated. After milling the plam fruit, there should be setting tanks for oil separation before loading the sludge to a decanter or a separtor to save the energy. It is necessary to have the oil trapping tank or pond to recover the residual oil from the plam oil mill effluent before discharging to the astewater treatment system. For management of heating energe, the factories having boilers were suggested to analyze the efficiency of boilers and to adjust the inlet air content in the ignition room to reduce the oxygen in the outlet air to 5%. For electrical energy. every factory must control the power factor to 0.95 by balancing the load of adapter in every phase and avoiding the use of every machine at the same time during the peak loading period.

บรรณานุกรม :
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . (2547). การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . 2547. "การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . "การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล . การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.