ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท
นักวิจัย : ศศิวิมล แสวงผล
คำค้น : botany , CD-ROM , encyclopedia , plants and people , supermarket , ซีดีรอม , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , พฤกษศาสตร์ , พืชและมนุษย์ , สารานุกรม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4230003 , http://research.trf.or.th/node/1052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สื่อคอมพิวเตอร์กรีนไฮเปอร์มาร์ท เป็นสารานุกรมสื่อผสมสำหรับการศึกษาวิชาพฤกษ ศาสตร์ทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในบทนำที่ว่าด้วยประโยชน์ของพืชต่อ มนุษย์ ผู้สร้างสื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ โดยนำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยว กับพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนในวัยศึกษามีความคุ้นเคย ข้อมูลที่เสนอ ประกอบด้วย ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพืช ๑๐๐ ชนิด ซึ่งเป็นที่มาของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ประมาณ ๒๘๐ ชนิด ข้อมูลทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางโภชนาการ องค์ประกอบทางเคมี กรรมวิธี การแปรรูป ประวัติและที่มาของการผลิต เป็นต้น การนำเสนอใช้เทคโนโลยีสื่อผสมแบบ ไฮเปอร์เท็กซ์ที่ประกอบด้วยข้อมูล เสียง ภาพนิ่ง วิดีทัศน์ และภาพเคลื่อนไหว ผู้เรียนสามารถ ค้นหาข้อมูลแบบเชื่อมโยงหลายหน้าจอด้วยตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในลักษณะเดียวกับ การใช้อินเตอร์เน็ท มีดัชนีชื่อพืช ชื่อสินค้า และสมุดคำศัพท์พฤกษศาสตร์และโภชนศาสตร์ ประกอบการค้นคว้ากว่า ๒๓๐ คำ รวมเป็นการเชื่อมโยงกว่า ๔,๘๐๐ ตำแหน่ง และมีการกระตุ้น ความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนด้วยตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจซึ่งผู้เรียนสามารถหาคำตอบได้เอง โดยการเปิดเข้าไปอ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง สื่อนี้บรรจุอยู่ในซีดีรอม เปิดใช้งานได้ง่ายด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ระดับมาตรฐานทั่วไป และนับเป็นสื่อการสอนวิชาพฤกษศาสตร์ทั่วไปซึ่งให้ข้อมูล รอบด้านในแบบสารานุกรมชิ้นแรกที่ทำเป็นภาษาไทย ทั้งยังเลือกตัวอย่างศึกษาที่มีในประเทศ ไทย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าได้อย่างง่ายดายได้ด้วยตนเอง จากการประเมินด้วยแบบ สอบถาม พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาตอนต้นมีความสนใจที่จะใช้สื่อ นี้ ทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียน และเพื่อเป็นความรู้ทั่วไป ซึ่งหากเพิ่มเติมข้อมูลที่ น่าสนใจในชีวิตประจำวัน ทั้งความรู้ชีววิทยาแขนงอื่นๆ เช่น สัตววิทยา จุลชีววิทยา รวมไปถึง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ชีวเคมี วัสดุศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถส่งคำถามเข้ามาเพื่อการโต้ตอบแบบสองทางกับผู้รู้ในแต่ละสาขา ยิ่งน่าจะช่วยกระตุ้น ความสนใจใคร่รู้ของเยาวชนได้เป็นอย่างดี Green HyperMart, an interactive encyclopedia, is designed to assist in teaching first-year undergraduate students values of plants to people, an introduction to General Botany. It is aimed at attracting Thai youth to the fun of studying botany by taking them through supermarket this generation is familiar with. This reference work illustrates botanical information including taxonomy, morphology and biogeography of 100 plant species from which produces and products in our everyday lives arise. Nutritional, chemical, and economical data, production processes and history of approximately 280 consumer items are revealed. Hypertext program is deliberately operated with multimedia, i.e., text, picture, sound, video, and animation. Over 4,800 interactive links are created that the users are able to search cross-references; index of plant species, produces, products; and glossary of over 230 botanical and nutritional terms. Guided question sections are created and meant to provoke the users to browse through the encyclopedia and to start raising their own questions about the simple produces and products they used everyday. The program is in a CD-ROM, easy to use with standard PC. It is the first internet-based botanical encyclopedia in Thai that was produced using samples found locally in Thailand. From questionnaires, high school and first-year undergraduate students are eager to use this encyclopedia both for classroom works and general knowledge. Adding information in other branches of biology, i.e., zoology and microbiology, and biotechnology, chemistry, biochemistry, material, and pharmaceutical sciences could create more comprehensive supermarket encyclopedia. Establishment of two-way communication between users and subject expertise should be encouraged in the future.

บรรณานุกรม :
ศศิวิมล แสวงผล . (2545). สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศศิวิมล แสวงผล . 2545. "สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศศิวิมล แสวงผล . "สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
ศศิวิมล แสวงผล . สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกรีนไฮเปอร์มาร์ท. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.