ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองการถ่ายโอนความร้อนในไรเซอร์ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองการถ่ายโอนความร้อนในไรเซอร์ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
นักวิจัย : นพพล มังกรานนท์ชัย
คำค้น : ความร้อน--การถ่ายเท , ฟลูอิไดเซชัน , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741770731 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3451
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ มีการใช้งานเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนมากขึ้น เนื่องจากเป็นเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้กับเชื้อเพลิงได้หลายชนิด เช่น เชื้อเพลิงชีวมวลหรือเชื้อเพลิงผสม เพื่อปรับปรุงการทำงานของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ความเข้าใจในอุทกพลศาสตร์และการถ่ายโอนความร้อน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในงานวิจัยนี้สนใจกระบวนการถ่ายโอนความร้อนในไรเซอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนความร้อนในเตาเผาชนิดนี้ การจำลองภาวะในงานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม Fluent ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลองภาวะของระบบการไหลต่างๆ เพื่อศึกษาผลตัวแปรต่างๆ อันได้แก่ ความเร็ว ปริมาณของแข็งที่ป้อนเข้าสู่ระบบ และรูปแบบช่องทางออก ที่มีผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนภายในระบบ ซึ่งจากผลการจำลองภาวะพบว่า รูปแบบของช่องทางออกมีผลต่อการไหลเวียนของของแข็ง และความหนาแน่นของของแข็งเฉลี่ยในไรเซอร์ ซึ่งส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนเฉลี่ย และการเพิ่มความหนาแน่นของของแข็งเฉลี่ยในระบบ จะช่วยเพิ่มสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อนเฉลี่ย

บรรณานุกรม :
นพพล มังกรานนท์ชัย . (2547). การจำลองการถ่ายโอนความร้อนในไรเซอร์ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพล มังกรานนท์ชัย . 2547. "การจำลองการถ่ายโอนความร้อนในไรเซอร์ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพล มังกรานนท์ชัย . "การจำลองการถ่ายโอนความร้อนในไรเซอร์ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นพพล มังกรานนท์ชัย . การจำลองการถ่ายโอนความร้อนในไรเซอร์ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.