ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของลิ้นจี่ของไทย โดยเทคนิคอณูชีววิทยา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของลิ้นจี่ของไทย โดยเทคนิคอณูชีววิทยา
นักวิจัย : สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
คำค้น : ลิ้นจี่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4220019 , http://research.trf.or.th/node/1047
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ลิ้นจี่(Litchi chinensis Sonn.) เป็นผลไม้กึ่งร้อน และจัดว่าเป็นพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีการส่งออกทั้งในรูปที่ รับประทานสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ในการเลือกสายพันธ์ที่ดีนั้น การปรับปรุงพันธุ์รวมทั้งการบ่งบอกสายพันธุ์ที่ถูกต้องมีความ จำเป็นอย่างสูง ปรกติแล้วการบ่งบอกสายพันธุ์จะอาศัยจากลักษณะภายนอกเช่น ขนาดและรูปร่างของผล รูปทรงของดอก รวม ทั้งใบ และรสชาติ ปัญหาสำคัญหลายประการในการบ่งบอกและจัดจำพวกได้ถูกกล่าวถึงไว้มาก มีลิ้นจี่หลายสายพันธุ์ถูกคัดเลือกโดย อาศัยรูปร่างและคุณภาพเท่านั้น ภายหลังจากที่มีการกระจายของสายพันธุ์ลิ้นจี่จากจีนเข้าสู่ภูมิภาคที่นิยมปลูกลิ้นจี่เช่นเมืองไทย แล้ว ชาวสวนได้มีการปรับปรุงคัดเลือกพันธุ์ต่อไป เนื่องจากแป็นลิ้นจี่จากจีน ดังนั้น ภาษาที่เรียกในไทยจึงแตกต่างไปจากภาษา เดิมด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตั้งชื่อหรือเรียกชื่อผิดไปจากเดิม นอกจากนั้น การที่ประวัติสูญหายไประหว่างการคัดเลือกพันธุ์ ทำให้เกิดการตั้งชื่อที่ผิดไปจากเดิม เนื่องจากการใช้รูปร่างหรือลักษณะภายนอกมาใช้ในการบ่งบอกนั้น จะมีข้อจำกัดอันเนื่องมา จากอายุของต้นไม้ที่จะนำมาใช้ รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เหล่านี้เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการสับสนในระบบการตั้งชื่อของ สายพันธุ์ลิ้นจี่ของไทย ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเอาเครื่องหมายอฯโมเลกุลมาใช้ เนื่องจากเครื่องมือนี้ให้ความรวดเร็วและเชื่อถือได้ ในการบ่งบอกและการจัดจำพวกลิ้นจี่ของไทย ในการทดลองนี้ได้ใช้เครื่องหมายโมเลกุลสามเทคนิคได้แก่ HAT-RAPD, AFLP และ SSR ในการศึกษาและบ่งบอก ความแตกต่างของลิ้นจี่ 10 สายพันธุ์ภายหลังจากการนำเอา polymorphic bands ของทั้งหมดมาหาค่าความเหมือนทาง พันธูกรรม(genetic similarity) จาก dendrogram ของ HAT-RAPD และ AFLP markers สามารถบ่งบอกความสัมพันธ์ของลิ้นจี่ทั้ง 10 สายพันธุ์ ไปในทางเดียวกันและสอดคล้องกับประวัติมากกว่าการใช้ SSR markers รวมทั้งค่า Mantel test (r value) ที่คำนวณจาก HAT-RAPD และ AFLP มีค่าสูงมากกว๋ษ๕ษ๘ฮ. Ssr markers อย่างมีนัยสำคัญ ดั้งนั้น เทคนิค HAT-RAPD จึงถูกเลือกนำมาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลิ้นจี่ทั้ง 33 สาย พันธุ์ สามารถแบ่งลิ้นจี่ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามความต้องการอุณหภูมิในการออกดอก ได้แก่ upland และ lowland กลุ่มแรก ประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย คือ 1.1) KimJeng, Chacrapat, O-hia, KwangJao, Phangll; 1.2) KimJae. Phang 80. Phang 50, Phang 13, HungHuey, Brewster 1, Phang 46; 1.3) HaapYip, Mauritius, Brewster 2, Kaimana, Sweetcliff, Salatheil; and 1.4) KwaiMayPing. สำหรับกลุ่มที่สอง ประกอบด้วย 6 กลุ่มย่อยคือ 2.1) Kom, Thip. SaraeThong; 2.2) SampawKaew. KalokeBaiOor; 2.3) JeanDang, JeanKrengSuk; 2.4) Luklai, Naisa-ard, KaiokeBaiYor, JeanLek; 2.5) Nakornpanom; and 2.6) Chorakum and JeanYai. ได้มีการพัฒนา HAT-RAPD markers เพื่อใช้ในการบอกความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและจักรพรรดิที่มีชื่อเหมือนกัน แต่เก็บตัวอย่างจากต่างสถานที่คือ จังหวัดเชียงราย เลย และเพชรบูรณ์ Lychee is a subtropical evergreen tree. At present it is one of the economically important crop in Thailand. Lychee has been exported as fresh and processed products. Some lychee varieties have been chosen for appropriate trails. To obtain the qualified variety-traits, crop improvement and identification tools are needed. The current classification of lychee varieties based on morphological features, for instance, fruit exocarp (shape of skin segment and protuberances) fruit size, shape, flower ,leaf and taste. The difficulties in identification and classification of lychee accessions are documented. Many of the lychee cultivars were originally identified or selected solely on the basis of fruit morphology and quality. Afler the distribution of lychee cultivars from China to other lychee growing area, in particular, Thailand, consequently, local selections have developed and adopted for further cultivation. Regarding to differences in language dialect and pronunciation from original host, some cultivars were mis-given name. In addition, lost of their historical data resulted in misidentification. Morphological used for identification purpose are limited due to tree maturity and influence of environmental conditions. Taken together these problems caused confusion in nomenclature in lychee cultivars in Thailand. therefore molecular markers provide more rapid and reliable means for identification and classification of the lychee cultivars. Here by three different molecular markers including HAT-RAPD, AFLP and SSR, were used for investigation genetic variation among ten lychee cultivars. A number of DNA polymorphic bands were scored and genetic similarity of all varieties were calculated. Dendrogram based on HAT-RAPD and RFLP markers revealed good agreement to the phylogenic relationship among these ten varieties. In addition, the Mantel test's values (r values) of both HAT-RAPD and AFLP were higher significantly than SSR marker's. Therefore, HAT-RAPD marker was chosen for further analysis in the genetic relationship among thirty three cultivars of lychee. Regarding temperature requirement for flower induction of lychee cultivars, the dendrogram revealed that they were divided into two major groups, the upland and the lowland cultivars. The first group consisted of 4 subgroups including 1.1) KimJeng, Chacrapat, O-hia, KwangJao, Phangll; 1.2) KimJae. Phang 80. Phang 50, Phang 13, HungHuey, Brewster 1, Phang 46; 1.3) HaapYip, Mauritius, Brewster 2, Kaimana, Sweetcliff, Salatheil; and 1.4) KwaiMayPing. For the second group, there are 6 subgroups including 2.10) Kom, Thip. SaraeThong; 2.2) SampawKaew. KalokeBaiOor; 2.3) JeanDang, JeanKrengSuk; 2.4) Luklai, Naisa-ard, KaiokeBaiYor, JeanLek; 2.5) Nakornpanom; and 2.6) Chorakum and JeanYai. HAT-RAPD markers were also developed for specific primers to distinguish between the upland and the lowland cultivars. In addition SCAR marker was developed for specific identification particularly to Kom variety as well as to apply for analysis F1 hybrids of the lychee cultivars. Moreover HAT-RAPD marker was used to distinct HongHuey and Chacrapat lychee collected from different provinces, Chiang Rai. Leoy and Petchaboon.

บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย . (2550). การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของลิ้นจี่ของไทย โดยเทคนิคอณูชีววิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย . 2550. "การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของลิ้นจี่ของไทย โดยเทคนิคอณูชีววิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย . "การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของลิ้นจี่ของไทย โดยเทคนิคอณูชีววิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย . การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของลิ้นจี่ของไทย โดยเทคนิคอณูชีววิทยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.