ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นประชาคมตำบล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นประชาคมตำบล
นักวิจัย : มันทนา สามารถ
คำค้น : Central , civic community , civic society , Civil society , horizontal relation , leaders , Leadership , North , Northeast , public consciousness , self-determination , social beneficiaries , social capital , social interaction , South , sub district
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4140013 , http://research.trf.or.th/node/1027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเป็นประชาคมตำบล เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างบทบาทชุมชนและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย และเงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาความเป็นประชาคมตำบลโดยครอบคลุมตำบลที่ศึกษา 14 ตำบลในสี่ภูมิภาคและมีระยะเวลาศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึง 2542 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าจำนวนและบทบาทของผู้นำไม่เป็นทางการมีความสำคัญที่แสดงถึงความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง ความสามารถในการพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนในหลายด้านและครอบคลุมทุกกลุ่มคน การศึกษานี้ยังพบว่าความสัมพันธ์ของชุมชนที่ศึกษาเป็นความสัมพันธ์เชิงแนวราบค่อนข้างมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน ส่วนในระดับที่สูงกว่าระดับหมู่บ้านและตำบลนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจากประสบการณ์การต่อสู้ร่วมกันเพื่อเรียกร้องสิทธิในที่ทำกิน การใช้พื้นที่ป่า และพื้นที่ทะเล ปัจจัยในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขในเชิงบริบทของการพัฒนาความเป็นประชาคมตำบล การเผชิญและการแก้ไขปัญหาร่วมกันมายาวนานเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมตำบล การศึกษาในเรื่องปัจจัยทำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนนำไปสู่ความเห็นที่สอดคล้องกับแนวคิดของแมททิวส์ในเรื่องพัฒนาของความเป็นประชาสังคม ปัจจัยด้านทุนวัฒนธรรม สำนึกสาธารณะ ความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง ผู้นำและภาวะผู้นำที่เข้มแข็งและหลากหลาย กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยที่ก่อเกิดความเข้มแข็งของประชาคม นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความช่วยเหลือจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนและช่วยให้เกิดความลงตัวของการจัดสรรทรัพยากรในชุมชนมากยิ่งขึ้น This paper examines the development of civil society at sub district level in Thailand in order to enhance the communities' role and to identify the factors and conditions that lead to such development. This study covers 14 sub districts during 1998-1999. Our results suggest that number and roles of informal leaders are important. It indicates the capability of communities' self-determination, their initiatives in generating diversified activities in response of communities' need and the needs of various groups in the societies. The results in our study find that the interaction of the communities mainly fodused on horizontal relations rather than the vertical ones, particularly the relations among people and their groups at the village level in the sub districts. The interaction above the village level is developed throgh the common experience in fighting for the use right of the lands, forest areas and sea. The study also find that the historical, geogpraohical and environmental factor are the crucial ecvironments of civil soaiety development . It suggest that the common problem they face including their long experience to copr with these problems strengthen the socisl bonds . The results lead us to share our view with Mathews' postulation of cicil society development. Oir finding suggest that the factors of the social capital, public consciousness, common interests in self determination, many and diversified leaders and leadership, community learning process and participation are the main factors contributing to the development of self reliance society. Our results also show that the equal distribution of social beneficiaries is th essential condition to enhance the civil society. However, the external factors such as the supports or subsides of goverment agencies, non-goverment agencies and private sector party generate the optimal allocation of community resources.

บรรณานุกรม :
มันทนา สามารถ . (2545). โครงการการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นประชาคมตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มันทนา สามารถ . 2545. "โครงการการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นประชาคมตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มันทนา สามารถ . "โครงการการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นประชาคมตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
มันทนา สามารถ . โครงการการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นประชาคมตำบล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.