ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สำลี ทองธิว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4140008 , http://research.trf.or.th/node/1024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างหลักสูตรงานอาชีพในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง 2533 นั้นโดยส่วนใหญ่เป็นการสร้างหรือการกำหนดแนวทางในการสร้างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง จุดประสงค์ของการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการทำงานอาชีพนั้นๆและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลที่เกิดขึ้นปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพราะเมื่อนักเรียนเรียนงานอาชีพนั้นไปแล้วไม่สามารถทำงานนั้นได้ตามความต้องการหรือได้มาตราฐานของผู้ที่อยู่ในอาชีพนั้น นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดการเรียนการสอนและการฝึกกระบวนการทำงานมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น แม้จะมีการสนับสนุนให้ครูในท้องถิ่นจัดทำหลักสูตรงานอาชีพท้องถิ่นขึ้นใช้แล้วก็ตาม แต่ปรากฎว่าหลักสูตรที่ได้เป็นหลักสูตรที่สร้างจากความต้องการที่มองเห็นมากกว่าการสร้างหลักสูตรจากข้อมูลวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แท้จริงของชาวบ้าน ดังนั้นครูในท้องถิ่นจึงจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นตลอดจนความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างหลักสูตรงานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านทั้งยังพยายามหาทางศึกษาค้นหาคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แฝงเร้นอยู่ในตัวงานอาชีพนั้นๆ ออกมาด้วยจึงจะทำให้ได้หลักสูตรงานอาชีพที่เป็นพลวัตรและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น และในการที่ครูและผู้สร้างหลักสูตรจะสามารถเข้าถึงชาวบ้านเพื่อค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างหลักสูตรดังกล่าวได้นั้นจะต้องศึกษาเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ได้ข้อมูลรายละเอียดจากชาวบ้านอย่างเพียงพอต่อการสร้างหลักสูตรด้วย The main purpose of this study is to describe both the explicit and tacit cultural knowledge and the inter relationship between the two sides of knowledge concerning the process of wood-carving handicraft being done at Baan ThaWai, Chieng Mai Province. There are approximately 140 households of local people involving in the study. This study also examines the role of local teachers as internal change agents in diffusing the concept of sustainable development through a school local curriculum to local people. Field Method including participation observation, direct observation, observation of physical environment, topographical and land mapping, sociometric technique, still photography and audio recording, interviewing, data coding and recording is used as vehical to gather data. Findings show that there are three major occupations related to the wood-carving handicraft : the wood carving occupation, the wood-carved finishing occupation, and wood-carving business. In order to get information from the local people teachers as the internal changes agents must work closely with the researchers, the external change agent so that to support inputs from each other. The communication between the local people and the teachers at the homophile degree is required. Both informal and formal opinion leaders in the community must be clearly identified so that to gain friendly support from the whole. community.

บรรณานุกรม :
สำลี ทองธิว . (2542). กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำลี ทองธิว . 2542. "กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำลี ทองธิว . "กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
สำลี ทองธิว . กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานแกะสลักไม้และงานไม้สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.