ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์กับผลที่จะมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์กับผลที่จะมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ
นักวิจัย : อภิชัย พันธเสน
คำค้น : Buddhist Economics , Efficiency in Consumption , Happiness and Gratification , Real Nature of Human Being , ความสุขและความลิงโลดใจ (Gratification) , ธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ , ประสิทธิภาพในการบริโภค , พุทธเศรษฐศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4140004 , http://research.trf.or.th/node/1021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ของวิชาเศรษฐศาสตร์ในแนวใหม่ ที่มีพื้น ฐานจากกฎธรรมชาติที่เป็นจริงและพิสูจน์ได้ ซึ่งเรียกว่า “พุทธเศรษฐศาสตร์” พร้อมทั้งแสดงจุดยืนที่แตก ต่างกัน รวมทั้งข้อดีและข้อด้อย ระหว่างเศรษฐศาสตร์ตะวันตกกับพุทธเศรษฐศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการเสริม ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และพุทธปรัชญาอีกด้วย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสังคม ศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เน้นการสำรวจเอกสาร การวิเคราะห์ และการตีความตามทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ปรัชญา และพุทธศาสนา โดยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือคุณลักษณะ (Qualitative Research) ซึ่งผลงานที่ได้จากการศึกษา คือ ตำราที่ได้จากผลการวิจัย เพื่อใช้ในการปรับปรุงวิชาเศรษฐ ศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมนุษย์ ผลการศึกษา พบว่า จุดอ่อนที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์ตะวันตก คือความไม่เข้าใจความเป็น มนุษย์อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่เข้าใจความหมายของความสุข (Happiness) และความทุกข์ (Misery) ในขณะที่พุทธศาสนาอธิบายว่า ความสุขคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยที่ความทุกข์แบ่งเป็น ความทุกข์ด้านกายภาพ ที่เกิดจากการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และความทุกข์ซึ่งเป็นมิติ ทางด้านจิต อันเนื่องมาจากการยึดติดในตัวตน หรือ “อัตตา” ซึ่งไม่มีตัวตนอยู่จริง การบำบัดความทุกข์ทาง ด้านกายภาพและด้านจิตต้องการวิธีการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เศรษฐศาสตร์ตะวันตกไม่ได้แยกแยะ ความทุกข์ทางด้านกายภาพและความทุกข์ด้านจิตออกจากกัน แต่กลับสร้างสมมติฐานให้มนุษย์เป็นมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ (Economic Man) ซึ่งไม่มีตัวตนอยู่จริงในโลกนี้ ดังนั้น เศรษฐศาสตร์ตะวันตกจึงไม่สามารถ อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ตามความเป็นจริงได้ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะการนำเอากฏธรรมชาติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาพตาม ธรรมชาติของมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนา มาประยุกต์เข้ากับระเบียบวิธีการศึกษาในวิชา เศรษฐศาสตร์ที่พัฒนามาจากตะวันตก และแสดงให้เห็นว่าต้องปรับวิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ตะวันตกไป ในลักษณะใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่ดังกล่าว ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ไม่มีวัตถุประสงค์จะ วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการค้นคว้าต่อไป This study intents to regenerate a new foundation in economics called “Buddhist Economics” which based on a natural law concerning various aspects of human being and will pinpoint different paradigms, strengths, weakness of the mainstream economics and Buddhist economics. Furthermore it will enhance understanding the nature of close academic relationship of economics and Buddhist philosophy. A general research technique used in social sciences and humanity with the emphasis on literature surveys related to theoretical analyses, interpretation of economics, philosophy and Buddhism will be adopted. The emphasis will be more on qualitative analysis. A new textbook bases on the research results to be used for the improvement of related economics subjects directly relevant to humanity as a major actor. The main weakness of mainstream economics is lack of understanding of human being holistically, especially the lack of understanding of the true meaning of happiness and misery. Buddhism explains happiness as completely out of misery. There are two tiers of misery. The lower one is physical misery caused by deprivation from basic necessities. The higher level of misery concerning mental misery caused by clinging to the concept of “self”. The mainstream economics does not differentiate primary misery from the second one but always explain human being as an “economic man” which has rational behavior by utility maximization. Obviously, such behavior cannot be used to explain normal behavior of most “ordinary” person. This study only aims to introduce a set of natural laws concerning the behavior of human being available in Buddhism to apply with the method of study of the mainstream economics developed in the west. Alternative economics will not be included but require further investigation.

บรรณานุกรม :
อภิชัย พันธเสน . (2544). โครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์กับผลที่จะมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิชัย พันธเสน . 2544. "โครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์กับผลที่จะมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อภิชัย พันธเสน . "โครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์กับผลที่จะมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
อภิชัย พันธเสน . โครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน เรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร์กับผลที่จะมีต่อวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.