ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : รอยล จิตรดอน
คำค้น : DBMS , GIS , Water Management , Web Server , การจัดการทรัพยากรน้ำ , บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เนท , ระบบจัดการฐานข้อมูล , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4130015 , http://research.trf.or.th/node/1016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยเป็นโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำให้มา รวมไว้ในระบบเดียวกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หน่วยงานราชการได้ทำการติดตาม ตรวจวัด จัดรวบรวม เก็บรักษาไว้ เพื่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกใช้งานและปรับแก้ไข ป้อนข้อมูล ใหม่เข้ามาในระบบนี้ได้ โดยเริ่มดำเนินการเฉพาะในส่วนของน้ำผิวดินในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำ ป่าสัก ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนของระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ ซึ่ง สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนท และส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ แสดงผลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยอาศัยการเชื่อมโยงกันของข้อมูล ทรัพยากรน้ำที่รวบรวมได้ กับข้อมูลประกอบ เช่น ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ซึ่งผลที่ได้ทำให้ เกิดระบบเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการแบบองค์รวม ใช้ในการปฎิบัติการ ติดตาม วางแผน กำหนดนโยบาย เพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ในการวิจัยนี้ได้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในด้าน ต่างๆ ได้เช่น ระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนท พร้อม ระบบสืบค้นข้อมูลและระบบแสดงผลข้อมูลอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะได้ใช้เป็นแนวทางใน การจัดทำระบบเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำอื่นๆ ของประเทศ โดยเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศที่จากระบบนี้ได้นำมาใช้งานจริงในหน่วยงานที่ร่วมโครงการและหน่วยงานหลักใน การวางแผนบริหารจัดการเรื่องน้ำของประเทศ เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรน้ำเป็นเครือข่าย ในการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน Thailand Integrated Water Resource Management (TIWRM) is the research and development project which utilize the information technology (IT) as a tool to build up the workable and manageable internet-based data system regarding the water resource for Thailand. TIWRM is featuring the on-line water resource database, spatial data analysis and visualization of geographical information of the collected water resource data along with other source of information such as the satellite image data, all accessible via internet. In this stage, the coverage area is limited to the Chaopraya river basin and Pasak river basin. At present, http://tiwrm.hpcc.nectec.or.th is currently online and being used daily by collaborating agencies and others. It provides semi-automatic tools to manage shared information from different aspects which can assist in operating, monitoring, planning, and to some level provide scenario for decision making. This project is the collaborative effort among the Royal Irrigation Department, the Bangkok Metropolitan Agency, the Meteorological Department, the Electricity Generating Authority of Thailand, and the National Water Resource Committee. Future work should include further developemnt on water model capable of predicting the macroscopic behavior. The expansion of data coverage to the whole area of Thailand will require further implementation.

บรรณานุกรม :
รอยล จิตรดอน . (2547). ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รอยล จิตรดอน . 2547. "ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รอยล จิตรดอน . "ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
รอยล จิตรดอน . ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.