ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมให้ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือที่ทำขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก สกว. เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลาย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมให้ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือที่ทำขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก สกว. เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลาย
นักวิจัย : พิณทิพ รื่นวงษา
คำค้น : iodated salt , iodine , Iodine kit , ชุดตรวจสอบเกลือไอโอดีน , เกลือ , ไอโอดีน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4130004 , http://research.trf.or.th/node/1011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กลยุทธ์หลักในการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนของประเทศ คือ ให้มีเกลือเสริม ไอโอดีนกระจายทั่วประเทศ ซึ่งคุณภาพของเกลือเสริมไอโอดีนในประเทศไทยยังไม่เป็นตาม มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และโลก ต้องมีชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือไว้ควบคุม ซึ่ง ก่อนที่จะมีชุด I-Kit ของคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการวิจัย-พัฒนาที่ได้รับการสนับสนุน จาก สกว. ประเทศไทยใช้ชุดตรวจสอบจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณภาพด้อยกว่าชุด I-Kit ทั้งด้าน ความแม่นยำ และคงทน ในขณะที่ราคาแข่งขันกันได้ การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ชุด ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือที่ทำขึ้นโดยการสนับสนุนจาก สกว. ให้เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่าง แพร่หลายในประเทศไทย การวิจัยนี้ทำโดยมีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ “ผู้ใช้” คือ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งการไปชี้แจง สาธิตให้ดู รวมทั้งทดลอง ใช้ในภาคสนามและโรงงานเกลือ จนผู้ที่มีหน้าที่ต้องใช้ชุดทดสอบทั้งหลายเห็นชอบด้วยว่า I-Kit ใช้ได้ผลดีกว่าชุดตรวจสอบเดิมที่เคยได้จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกองโภชนาการเองก็เห็น ด้วย และได้ใช้ชุด I-Kit ของคณะผู้วิจัยแทนชุดจากต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2542 ได้ สั่งซื้อ I-Kit จำนวน 16,800 ชุด (1 ชุด ใช้ได้ 120 ตัออย่าง) เพื่อแจกจ่ายแก่สาธารณสุขจังหวัด และโรงงานเกลือทั่วประเทศ จึงนับได้ว่าการเผยแพร่ให้แก่ผู้ใช้จริงนั้นประสบความสำเร็จ นอก จากนี้ คณะผู้วิจัยพบว่า ชุด I-Kit นั้นจะสามารถทำให้คุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนของประเทศดี ขึ้นได้มาก อย่างไรก็ตาม ควรจะต้องมีการรณรงค์ให้ใช้ I-Kit ให้มากขึ้นกว่านี้ ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเอง เจ้าของโรงงานเกลือ และบุคลากร อื่น ๆ เช่น ครูโรงเรียน และอาสาสมัครหมู่ บ้าน ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะต้องมี I-Kit ไว้ใช้สำหรับตรวจเกลือบริโภคในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชากร ใช้แต่เกลือเสริมไอโอดีนที่มีไอโอดีนพอเพียง นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้มีการเผยแพร่ทางอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง กล่าวคือจัดนิทรรศการ 20 ครั้ง ฝึกอบรมให้บุคลากรต่าง ๆ 11 ครั้ง ประชุม วิชาการ 10 ครั้ง เผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ 13 ครั้ง เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์และวารสาร มหาวิทยาลัย 7 ครั้ง ฝึกอบรมครู/อาจารย์จากโรงเรียนและสถาบันราชภัฎ 7 ครั้ง ผลจากการ เผยแพร่นี้ทำให้ I-Kit เริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป มีการตื่นตัวและจิตสำนึกในการที่จะ ช่วยให้เกลือเสริมไอโอดีนมีมาตรฐานขึ้น แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ซื้อ I-Kit ไปใช้เองโดยตรง ครูโรงเรียน และอาสาสมัครหมู่บ้าน คือ กลุ่มเป้าหมายหลักที่คณะผู้วิจัยต้องการรณรงค์ให้ช่วย ใช้ I-Kit กันอย่างแพร่หลาย เพื่อทำให้เกลือเสริมไอโอดีนในประเทศไทยได้มาตรฐานสม่ำเสมอ ตลอดไปเพื่อจะไม่ได้เกิดโรคขาดสารไอโอดีนรายใหม่อันเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงของโครงการนี้ ขณะนี้โรงเรียนไม่ ต่ำกว่า 1000 แห่งมี I-Kit ไว้ใช้ทั้งด้านวิชาการและด้านรณรงค์ให้เกลือเสริม ไอโอดีนได้มาตรฐาน โรงเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีนควรจะมีการใช้ I-Kit ตรวจสอบเกลือที่ใช้ในครอบครัวนักเรียน เพื่อจะได้มีการทดแทนเกลือที่ไม่มีไอโอดีนด้วย เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน เป็นการทำให้เกิดความตื่นตัว จิตสำนึกในผู้บริโภค กลไกทาง ตลาดจะเป็นตัวผลักดันให้เกลือยี่ห้อที่ไม่ได้มาตรฐานต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่ง ขันการดำเนินการนี้จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แม้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนจะหมด ไป เพื่อให้ประเทศไทยมีเกลือเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐานตลอด อันจะส่งผลให้ไม่มีโรคขาดสาร ไอโอดีนรายใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีก ในด้านการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ องค์กรยูนิเซฟ (ประเทศไทย) ได้ให้ความสนับสนุนพอสมควรในแง่เผยแพร่ให้องค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ รับทราบว่าขณะนี้ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือที่ผลิตจากประเทศที่มีประสิทธิภาพดี The accepted strategy to solve the problem of iodine deficiency disorders (IDD) in Thailand is to disseminate iodine supplemented salt throughout the country. However, iodine-supplemented salt in the Kingdom is still not uniformly upto standards set by the Ministry of Public Health (MOPH) or the United Nations. The single-bottle iodine test kit was thus imported to monitor salt quality ; however, the product suffered from lack of consistency and precision, and a short shelf-life. Our research group, funded by the Thailand Research Fund, was able to come up with a superior test kit (I- Kit) which has overcome the above problems while being price competitive. Here we report our efforts in raising general awareness of the I-Kit leading to its acceptance and use in solving IDD. We have been working closely with the first-line users (Nutrition Division, Department of Health, MOPH) who had previously been persuaded by our explanation and demonstration and eventually made joint efforts in the field tests and salt factory tests. Various users were thus convinced that the I-Kit was superior to the imported kit leading the Nutrition Division to adopt the I-Kit solely for use. In 1999 fiscar year 16,800 kits (one kit is good for about 120 tests) have been delivered to MOPH which has distributed them to provincial health centers and salt factories all over the country : a true success story of dissemination. We have also evidence to show that the I-Kit has effected a better outcome in improving the general salt quality during this time. However, we feel the degree of success can still be elevated further, thus, more efforts and more people should be mustered to generate a better outcome. We have publicized the I-Kit widely. So far, we have participated in at least 20 exhibitions, conducted 11 workshops, gave 10 talks, discussed the matter on radio and television on 13 occasions and had 7 articles appearing in local newspapers and university bulletins and have demonstrated 7 times in schools and vocational schools. Now the public are more aware of the I-Kit and are beginning to connect improving quality of supplemented salt with a test kit. School teachers and village health volunteers are the main target groups that the researchers are recruiting to supplement the MOPH workers in eliminating new cases of IDD. About 1,000 schools in Thailand have used the I-Kit for scientific and health related activities based on salt samples brought from homes of the pupils. If people are made more aware of salt brands with consistently higher quality and become accordingly more selective in the purchasing only quality, the market force alone would slowly make salt supplementation more competitively and conscientiously conducted. However, even if the IDD has disappeared or petered out, to prevent recurrence this kind of compaign has to be carried out continuously and regularly. The UNICEF regional office in Thailand has been supportive of our project and has tried to give us international exposure and approval throughout.

บรรณานุกรม :
พิณทิพ รื่นวงษา . (2543). การส่งเสริมให้ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือที่ทำขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก สกว. เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลาย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิณทิพ รื่นวงษา . 2543. "การส่งเสริมให้ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือที่ทำขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก สกว. เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลาย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิณทิพ รื่นวงษา . "การส่งเสริมให้ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือที่ทำขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก สกว. เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลาย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
พิณทิพ รื่นวงษา . การส่งเสริมให้ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือที่ทำขึ้นด้วยการสนับสนุนจาก สกว. เป็นที่ยอมรับและใช้กันแพร่หลาย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.