ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ
นักวิจัย : มานพ จันทร์เทศ, 2492-
คำค้น : สถาบันราชภัฏ , นโยบายศาสตร์ , สถาบันอุดมศึกษา--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทัย บุญประเสริฐ , ปองสิน ชูวัฒนกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740316638 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3260
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

เสนอรูปแบบการพัฒนานโนยายของสถาบันราชภัฏ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาและการเตรียมการในขั้นต้นเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การศึกษาภาคสนาม 3) การสร้างรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏในขั้นต้น 4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนานโยบาย 5) การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏที่สมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมสำหรับสถาบันราชภัฏประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นริเริ่มและการเตรียมการจัดทำนโยบายในขั้นต้น 2) ขั้นการจัดทำร่างนโยบาย 3) ขั้นการพิจารณาตัดสินใจกำหนดให้เป็นนโยบาย และ 4) ขั้นการประกาศใช้นโยบายอย่างเป็นทางการ และในแต่ละขั้นตอนประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ ขั้นริเริ่มและการเตรียมการจัดทำนโยบายในขั้นต้น ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ 1. ขั้นริเริ่มและรวบรวมประเด็นปัญหา 2. ขั้นการกลั่นกรองประเด็นปัญหา 3. ขั้นการพิจารณาในขั้นต้นโดยคณะกรรมการบริหาร (กบ.) 4. ขั้นการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ขั้นการจัดทำร่างนโยบาย ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ 1. ขั้นการยกร่างนโยบาย. 2. ขั้นรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 3. ขั้นการปรับร่างนโยบาย ขั้นการพิจารณาตัดสินใจกำหนดให้เป็นนโยบาย ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ 1. ขั้นเสนอคณะกรรมการบริหาร (กบ.) พิจารณา 2. ขั้นการปรับร่างโยบายและรับฟังความคิดเห็น 3. ขั้นเสนอคณะกรรมการสภาประจำสถาบัน ขั้นการประกาศใช้นโยบายอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ 1. ขั้นการประกาศใช้นโยบายอย่างเป็นทางการ 2. ขั้นการแจ้งนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม :
มานพ จันทร์เทศ, 2492- . (2544). การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานพ จันทร์เทศ, 2492- . 2544. "การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานพ จันทร์เทศ, 2492- . "การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
มานพ จันทร์เทศ, 2492- . การนำเสนอรูปแบบการพัฒนานโยบายของสถาบันราชภัฏ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.