ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศไทย ไปประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศไทย ไปประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย
นักวิจัย : นบพงศ์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์, 2522-
คำค้น : อัตราดอกเบี้ย -- เอเชียตะวันออก , ดอกเบี้ย , การเงินการธนาคาร , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310433 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3257
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เกาหลีใต้ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996-ค.ศ. 1998 และทำการทดสอบว่ามีการส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Volatility Transmission) จากไทยไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียหรือไม่ ทั้งนี้ความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจในไทยซึ่งอาจสะท้อนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในไทยอาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่าของอัตราดอกเบี้ยในประเทศต่างๆ โดยผ่านทางช่องทางความเชื่อมโยงด้านการเงิน การศึกษาครั้งนี้ทำการทดสอบการส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากไทยไปยังประเทศอื่นๆ โดยใช้แบบจำลอง VARX-Multivariate GARCH สำหรับ Mean Equation จะเป็นการประมาณค่าแบบจำลอง VARX เพื่อใช้ในการอธิบาย (Capture) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในลักษณะ First Moment ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในลักษณะ Second Moment จะถูกประมาณค่าโดยแบบจำลอง Multivariate (MV) GARCH ซึ่งเป็นการประมาณค่า Variance Equation โดยตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ BEKK(1,1) MV Model ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารแบบ Overnight รายวันของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และ Federal Fund Rate ของสหรัฐอเมริกา โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996-ค.ศ. 1998 จากการทดสอบเชิงประจักษ์ พบผลการศึกษาที่สำคัญสามารถสรุปได้ คือ เกิดการส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศไทยไปยังความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ ณ ระดับนัยสำคัญ 1% และเกิดการส่งผ่านของ Shock จากประเทศไทยไปยังความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ณ ระดับนัยสำคัญ 1% จากผลการศึกษาที่ได้ข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าความเชื่อมโยงด้านการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมโยงด้านการเงินทางอ้อมซึ่งส่งผ่านทางนักลงทุนระหว่างประเทศจัดเป็นช่องทางที่มีความสำคัญในการอธิบายการส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของไทยไปประเทศต่างๆ นอกจากนั้น ยังพบอีกว่าความอ่อนแอของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจภายในประเทศและความคล้ายคลึงกันของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีบทบาทในการอธิบายการส่งผ่านของความผันผวนที่เกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
นบพงศ์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์, 2522- . (2547). การส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศไทย ไปประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นบพงศ์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์, 2522- . 2547. "การส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศไทย ไปประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นบพงศ์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์, 2522- . "การส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศไทย ไปประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นบพงศ์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์, 2522- . การส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศไทย ไปประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.