ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา
คำค้น : สารต้านจุลชีพ , อะวิลามัยซิน , ฟลาโวมัยซิน , อีรีโทรมัยซิน , ไก่เนื้อ , เอนเตอร์โคคอคคัส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยาต้านจุลชีพอะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซินที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตมีผลต่อการกำจัดเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน (VRE) ในไก่ การทดลองแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนให้ยา ช่วงให้ยาและช่วงหยุดยา ป้อนเชื้อ VRE ให้คงอยู่ในทางเดินอาหารของไก่ตั้งแต่ช่วงก่อนให้ยา หาจำนวน VRE ในอุจจาระไก่ตลอดการศึกษา ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ จำนวน VRE ในอุจจาระไก่ไม่เพิ่มจำนวนมากขึ้นแต่กลับมีจำนวนลดลง ดังนั้น จึงรายงานค่าในรูปของอัตราการกำจัด VRE ซึ่งวิเคราะห์โดยการใช้สมการถดถอยเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า อัตราการกำจัด VRE ของยาต้านจุลชีพอะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซินเป็น 1.46 (r[superscript 2] = 0.35), 1.58 (r[superscript 2] = 0.41), และ 2.03 (r[superscript 2] = 0.61) โคโลนีกรัม[superscript -1]วัน[superscript -1] (p<0.05) ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการกำจัด VRE ในอุจจาระของไก่กลุ่มควบคุมและไก่กลุ่มทดสอบด้วยยา 3 ชนิด พบว่า กลุ่มที่ได้รับอะวิล่ามัยซินจะมีอัตราการกำจัด VRE ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม (p<0.05) ส่วนกลุ่มที่ได้รับฟลาโวมัยซินและอีรีโทรมัยซินจะมีอัตราการกำจัด VRE สูงกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05) อัตราการกำจัด VRE ในไก่ทั้ง 3 กลุ่มทดสอบที่ได้รับยาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้ยาต้านจุลชีพอะวิล่ามัยซินฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซินที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตของไก่เนื้อไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาของ VRE

บรรณานุกรม :
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . (2548). ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . 2548. "ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . "ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ , ธงชัย เฉลิมชัยกิจ , มณฑล เลิศวรปรีชา . ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.