ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้และทัศนคติของครูเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้และทัศนคติของครูเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : คมคาย ศรีจันทร์ , วิลาวัลย์ เพาะปลูก
คำค้น : ฟันผุในเด็ก , ฟลูออไรด์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพล เล็กเฟื่องฟู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3216
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อประเมินความรู้และทัศนคติของครูต่อการยอมรับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุในเด็ก โดยทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่แจกให้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ครูที่สอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนพญาไทในเขตกรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 จำนวน 114 คน ซึ่งแบบสอบถามนี้ประกอบด้วยคำถามที่วัดความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับฟลูออไรด์ รวมทั้งการนำฟลูออไรด์ไปใช้ จำนวน 30 ข้อ โดยประเมินแยกเป็น 3 ตอน ผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า ความรู้เกี่ยวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุที่ครูร้อยละ 50 ขึ้นไป ตอบได้ถูกต้องมี 8 ข้อ จาก 15 ข้อ ความรู้ที่ครูตอบได้ถูกต้องมากที่สุด คือ ครูร้อยละ 84.2 ทราบว่าฟลูออไรด์มีประสิทธิภาพทำให้ฟันแข็งแรงและช่วยในการป้องกันโรคฟันผุ ส่วนความรู้ที่ครูตอบได้ถูกต้องน้อยที่สุด คือ ครูร้อยละ 23.7 ทราบว่าฟลูออไรด์ไม่ได้ช่วยในการทำความสะอาดฟัน เมื่อให้ครูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุในเด็ก ครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุในเด็ก และเด็กควรได้รับฟลูออไรด์ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์หรือทันตบุคลากร การอบรมทันตสุขภาพไม่มีผลต่อความรู้ของครู ซึ่งครูส่วนใหญ่ได้รับความรู้ทันตสุขภาพจากแหล่งความรู้ คือ โทรทัศน์ มากที่สุด ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กเพื่อให้ครูมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ครูที่สอนระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ ของโรงเรียนพญาไท เขตกรุงเทพมหานคร มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับฟลูออไรด์และมีทัศนคติในทางบวกต่อการใช้ฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุในเด็ก

บรรณานุกรม :
คมคาย ศรีจันทร์ , วิลาวัลย์ เพาะปลูก . (2543). ความรู้และทัศนคติของครูเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมคาย ศรีจันทร์ , วิลาวัลย์ เพาะปลูก . 2543. "ความรู้และทัศนคติของครูเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมคาย ศรีจันทร์ , วิลาวัลย์ เพาะปลูก . "ความรู้และทัศนคติของครูเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
คมคาย ศรีจันทร์ , วิลาวัลย์ เพาะปลูก . ความรู้และทัศนคติของครูเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.