ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแข็งแรงล้าของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแข็งแรงล้าของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต
นักวิจัย : กมลา กฤโตปการ, 2520-
คำค้น : กำลังวัสดุ , เรซินทางทันตกรรม , วัสดุเชิงประกอบ , วัสดุ--ความล้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รังสิมา สกุลณะมรรคา , สุชิต พูลทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741769954 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วัตถุประสงค์: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแข็งแรงดัดขวางภายใต้ภาวะความล้าของวัสดุเรซินคอมโพสิตในปัจจุบัน วิธีการทดลอง: วัสดุเรซินคอมโพสิตจำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ (Admira (Voco), CeramX (Dentsply), Filtek Supreme Translucent (3M EDPE), Filtek Supreme Standard (3M ESPE) และ A250 (3M ESPE) จะถูกเตรียมเป็นชิ้นทดสอบรูปแผ่นกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. หนา 2 มม.) และเก็บไว้ในน้ำกลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสก่อนการทดสอบ ความแข็งแรงแบบสเตติกของวัสดุเรซินคอมโพสิต (n=15) ได้จากการทดสอบความแข็งแรงดัดขวางชนิดไบแอคเซล ส่วนวีสแตร์เคสถูกนำมาใช้เพื่อหาความแข็งแรงดัดขวางภายใต้ภาวะความล้าของวัสดุที่ได้จากการให้แรงจำนวน 10,000 รอบแก่ชิ้นทดสอบด้วยความถี่ 2.0 รอบ/วินาที ผลการทดลอง: Filtek Supreme translucent มีค่าความแข็งแรงแบบสเตติกสูงที่สุด CeramX มีค่าต่ำสุด ในขณะที่ค่าความแข็งแรงแบบสเตติกของ Supreme standard และ Z250 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ วัสดุ Z250 มีค่าความแข็งแรงดัดขวางภายใต้ภาวะความล้าสูงสุด รองลงมาคือวัสดุ Filtek Supreme standard ตามด้วยวัสดุ Admira และ CeramX ที่มีค่าความแข็งแรงนี้เท่ากัน แต่วัสดุ Filtek Supreme translucent ซึ่งมีค่าความแข็งแรงดัดขวางแบบสเตติกสูงที่สุด กลับมีค่าความแข็งแรงดัดขวางภายใต้ภาวะความล้าต่ำที่สุด ค่าความแข็งแรงแบบสเตติกมีค่ามากกว่าความแข็งแรงดัดขวางภายใต้ภาวะความล้าอย่างมีนัยสำคัญสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ และความแข็งแรงแบบสเตติกไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความแข็งแรงดัดขวางภายใต้ภาวะความล้า สรุป: วัสดุที่มีค่าความแข็งแรงแบบสตติกสูงที่สุดไม่ได้มีค่าความแข็งแรงดัดขวางภายใต้ภาวะความล้าสูงที่สุด การตอบสนองของวัสดุเรซินคอมโพสิตต่อแรงทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันขึ้นกับคุณสมบัติของวัสดุ เช่นสตีฟเนส และทัฟเนส ซึ่งขนาดของฟิลเลอร์ และองค์ประกอบในเรซินเมทริกซ์มีผลต่อคุณสมบัติดังกล่าวของวัสดุ เราควรให้ความสำคัญกับค่าความแข็งแรงภายใต้ภาวะความล้าของวัสดุมากขึ้น และนำมาร่วมในการพิจารณาเลือกใช้วัสดุนอกเหนือจากค่าความเข็งแรงแบบสเตติก

บรรณานุกรม :
กมลา กฤโตปการ, 2520- . (2547). ความแข็งแรงล้าของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลา กฤโตปการ, 2520- . 2547. "ความแข็งแรงล้าของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลา กฤโตปการ, 2520- . "ความแข็งแรงล้าของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
กมลา กฤโตปการ, 2520- . ความแข็งแรงล้าของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.