ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืชในระดับการค้า ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืชในระดับการค้า ระยะที่ 2
นักวิจัย : วัชรี สมสุข
คำค้น : entomopathogenic nematode , fermentation , In Vitro liquid culture , ถังหมัก , อาหารเทียมชนิดเหลว , ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4120017 , http://research.trf.or.th/node/991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาการผลิตไส้เดือนฝอยระยะ infective juvenile Steinernema carpocapsae ให้มีต้นทุนต่ำในสภาพที่แข่งขันกับการใช้สารเคมี ที่เกษตรกรใช้อยู่ได้ 2. ศึกษาการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยในภาชนะบรรจุที่ใช้ในการขนส่งได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือนโดยที่ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงไม่เปลี่ยนแปลง วิธีการวิจัย: - ทดสอบเบื้องต้นระดับ shake flask เพื่อหาสูตรอาหารเหลวที่เหมาะสมสำหรับ การเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae เพื่อให้ได้ผล ผลิตสูงสุด (ตัว/ml) โดยได้ทราบปริมาณ inoculum ที่เหมาะสมของ Symbiotic bacteria Xenorhabdus nematophilus และ ไส้เดือนฝอยที่จะใส่ในอาหาร รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพในการเข้าทำลายแมลงของไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับที่ผลิตจากและอาศัยโดยธรรมชาติ - นำข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ไปทดลองศึกษาต่อในถังหมักขนาด 6 ลิตร เพื่อศึกษา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย อันได้แก่ อัตราการ ไหลเข้าของอากาศ ปริมาณออกซิเจน อัตราความเร็ว ลักษณะของใบพัดใน การกวนอาหาร ระดับความเป็นกรดด่างของอาหาร ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายของ การผลิตไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 200,000 ตัว/ml ในช่วงระยะเวลา 10 วัน ที่เลี้ยงในถังหมัก ทั้งนี้ผลผลิตของไส้เดือน ฝอยที่ผลิตได้จะต้องมีประสิทธิภาพในการเข้าทำลายแมลงในระดับไม่ต่ำกว่า 40 % (ผลการทดสอบภายใน 48 ชั่วโมง โดยใช้ไส้เดือนฝอย 1 ตัว : หนอน กินรังผึ้ง 1 ตัว) - ทดสอบหาวัสดุดินชนิดต่างๆ ในการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยที่ผลิตได้โดยเก็บ ในรูปผง (Powder formulation) เปรียบเทียบกับวิธีการเก็บในรูปฟองน้ำ (ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) โดยดูผลจากเปอร์เซ็นต์อยู่รอดของไส้เดือนฝอย ในระดับ 90% ณ อุณหภูมิต่างๆ ในการเก็บรักษาได้ นานไม่น้อยกว่า 3 เดือน ผลการศึกษาวิจัย: 1. ได้สูตรอาหารเหลว (Tsb3) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ในระดับ shaked flask ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 250,000-300,000 ตัว/ml ในการเลี้ยง 1 วงจรชีวิต (9วัน) และมีประสิทธิ ภาพในการเข้าทำลายแมลงระดับไม่ต่ำกว่า 40% 2. พบว่าระดับ inoculum ของแบคทีเรีย และไส้เดือนฝอย มีผลต่อการเพิ่ม ผลผลิตของไส้เดือนฝอย (ระยะเข้าทำลายแมลง) ที่เลี้ยงในอาหารเหลว 3. การเลี้ยงไส้เดือนฝอยโดยใช้อาหารเหลวในถังหหมักขนาด 6 ลิตร โดย ใช้ใบพัดแบบ blade turbine เป็นผลสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ได้ นั้นไม่คงที่มีความแตกต่างกันอยู่ในช่วงระหว่าง 60,000 - 200,000 ตัว/ml 4. สำหรับการเก็บรักษาไส้เดือนฝอยในรูปผงอยู่ในช่วง ระหว่างดำเนินการ ศึกษาดังนี้ - คัดเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี สามารถรักษา และยืดอายุ ไส้เดือนฝอยให้เก็บได้นาน - ขนาดของการบรรจุหีบห่อ - ระยะเวลาของการเก็บในสภาพอุณหภูมิต่างๆ - ความมีชีวิต และประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยในช่วงการเก็บรักษา สรุปและอภิปรายผล: - ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae สามารถเลี้ยงโดยใช้อาหารเหลวในถัง หมักขนาด 6 ลิตร ซึ่งมีการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเจริญ เติบโต แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าว เช่น ปริมาณการไหลเข้าของ อากาศและการใช้ออกซิเจน รวมทั้งความเร็ว และรูปแบบการกวนของ ใบพัดในอาหาร ควรจะต้องมีการศึกษาปรับปรุงเพื่อให้มีความแน่นอน แม่นยำเนื่องจากมีผลอย่างมากต่อการเพิ่มผลผลิตไส้เดือนฝอย ข้อเสนอแนะ: - ผลการทดลองนี้เป็นผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ควรจะได้มีการ ขยายผลการทดสอบในระดับใหญ่ขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่พร้อม หรือภาคเอกชนโดยใช้ถังหมักขนาด 50-100 ลิตร พร้อมกับการทดสอบนำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดลองควบคุมแมลงศัตรูพืชในไร่นาเพื่อความมั่นใจก่อน เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป Objectives: - Studies on the commercial large scale production of the nematode Steinernema carpocapsae by liquid cultures at a cost comparable with chemical insecticides. - Studies on formulation, storage for long periods and shipment of the infective juveniles in state, which maintains their availability and pathogenicity to insects. Methodology: - To determine the most suitable component of a liquid nutrient cultured by shaked flask and factor affecting the growth and yields of the nematode - The appropriate liquid medium and factors gained from the experiment above are introduced to produce high concentration of relatively pure infective stage of nematode in a fermentation vessel (6 litres) - To find components used to formulate some commercially available nematode product. Innert materials possess proprieties that enhance handling, application, persistance and storage. Results: 1. Tsb3 liquid medium was found as the most suitable component for rearing nematodes. The amount of harvested crop in shaked flasks is about 200,000-300,000 infective juveniles/ml. medium and their infectivities showed that 40% (1 nematode: 1 wax moth larva and results infection within 48 h ) 2. An analysis population growth of the nematode in liquid culture showed that the inoculum size of the bacteria and the nematode can have strong influence on the amount of infective juveniles. 3. The submerged monoxenic culture of the nematode bacterium complex tested with laboratory scale bioreactors (6 liters). Nematode and bacterium were successfully cultured in the bioreactor with blade turbine. However, results even from simultaneously done experiments often differed considerably. (between 60,000-200,000/ml). 4. For the formulation and storage of entomopathogenic nematode products, the following studies are still carried on: - Selection of the wettable powder formulation ingredients, which possess proprieties that prolong shelf - life of nematodes considerably. - Pakaging size. - Storage condition and period. - Viability and infectivity of nematodes during storage. Discussion: - The entomopathogenic nematodes S. carpocapsae could be mass produced and in a fermentation vessel. However, physical process parameters have to conclusion be improved in order to stabilize the process. Especially the parameter agitation, speed and oxygen concentration are expected to have great influence on nematode reproduction Suggestion: - These research are under laboratory scale. The enlarge scale are necessary for further study by co-operate with the private sector. In order to certify the production, needed the insect pest controlling field trial again.

บรรณานุกรม :
วัชรี สมสุข . (2545). การพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืชในระดับการค้า ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วัชรี สมสุข . 2545. "การพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืชในระดับการค้า ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วัชรี สมสุข . "การพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืชในระดับการค้า ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
วัชรี สมสุข . การพัฒนาการผลิตไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืชในระดับการค้า ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.