ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , วิษณุ เครืองาม , ไชยยศ เหมะรัชตะ , สุดาศิริ เฮงพูลธนา , กาญจนา นิมมานเหมินทร์ , ดำริห์ บูรณะนนท์ , มุรธา วัฒนะชีวะกุล , วิมลศิริ ชำนาญเวช , วีระพงษ์ บุญโญภาส , สุผานิต มั่นศุข , สุษม พัฒนะศิริ , ธงทอง จันทรางศุ , ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย , วานิช ชุติวงศ์
คำค้น : กฎหมาย--ไทย--ประวัติ , กฎหมายปกครอง--ไทย , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , ศาล--ไทย , กฎหมายสังคม , กฎหมายมหาชน , นักกฎหมาย--ไทย , กฎหมายรัฐธรรมนูญ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3131
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาค 1 ภาคทั่วไป -- ภาค 2 ภาคกฎหมายมหาชน -- ภาค 3 ภาคกฎหมายสาระบัญญัติ -- ภาค 4 ภาคกฎหมายวิธีสบัญญัติ -- ภาค 5 ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมายสังคม

ตั้งแต่พุทธศักราช 2325 ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (2525) กฎหมายไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปจากเดิมเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูประบบกฎหมายซึ่งเป็นผลให้ประเทศไทยมีกฎหมายใหม่ที่จัดอยู่ในระบบประมวลกฎหมายเช่นในทุกวันนี้เป็นที่หวังว่าการวิจัยถึงที่มาวิวัฒนาการและรายละเอียดต่าง ๆ ของกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี จะสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้บังคับของกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป การวิจัยวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี ในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยภาคเอกสารเป็นส่วนใหญ่จะมีการวิจัยภาคสนามเพียงบางหัวข้อเท่านั้นสำหรับรายงานการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 ภาคด้วยกันคือ ภาค 1 ภาคทั่วไป ประกอบด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อันมีผลต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี การปฏิรูปกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยศฐาบรรดาศักดิ์นักกฎหมายและประวัตินักกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี ในภาคนี้จึงเป็นเรื่องของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวบุคคลมากกว่าตัวบทกฎหมายใดโดยเฉพาะเจาะจง ภาค 2 ภาคกฎหมายมหาชนประกอบด้วย วิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ภาค 3 ภาคกฎหมายสาระบัญญัติประกอบด้วยวิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว และกฎหมายมรดก ภาค 4 ภาคกฎหมายวิธีสบัญญัติ ประกอบด้วย วิวัฒนาการของระบบศาลไทย และขบวนการพิจารณาความ ภาค 5 ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมายสังคม ประกอบด้วย วิวัฒนาการของกฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจและการเงิน

บรรณานุกรม :