ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์และการศึกษากับการสร้างสรรค์ผลงาน ของผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์และการศึกษากับการสร้างสรรค์ผลงาน ของผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ไทย
นักวิจัย : นภาพิตร จันทร์ไทย, 2519-
คำค้น : ผู้กำกับการแสดงละคร , ละครโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปนัดดา ธนสถิตย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741705662 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3129
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาถึงอิทธิพลของภูมิหลังทางการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผู้กำกับละครโทรทัศน์ไทย โดยแยกวิเคราะห์ตามแนวคิดเรื่องบทบาท คุณสมบัติและวิธีการกำกับการแสดง ของ Alan A. Armer เพื่อแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มีต่อรูปแบบการทำงานและสไตล์ของผลงานรวมถึงปัจจัยร่วมต่างที่มีผลทำให้ผลงานของผู้กำกับเหล่านั้นออกมาแตกต่างกัน ผลของการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1. จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ไทยในปัจจุบันมีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ผู้กำกับที่มิได้จบการศึกษาโดยตรงทางด้านนิเทศศาสตร์แต่มีประสบการณ์ยาวนานในวิชาชีพที่อยู่ในวงการบันเทิง เช่น นักแสดง นักแสดงละครวิทยุ ฯลฯ ผู้กำกับการแสดงที่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผู้กำกับการแสดงที่มีพื้นฐานการศึกษาโดยตรงทางด้านนิเทศศาสตร์และศิลปการละคร 2. ประสบการณ์ การศึกษารวมไปถึงอุปนิสัย รสนิยมและความสนใจส่วนตัวของผู้กำกับการแสดงมีอิทธิพลต่อแนวทางของผลงาน ความถนัดและวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ไทย 3. ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำงานของผู้กำกับละครโทรทัศน์ ได้แก่ อิทธิพลจากสถานีโทรทัศน์ ผู้จัดหรือบริษัทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ระบบนักแสดง ความสามารถของทีมงานและความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การผลิตเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสไตล์ของผลงาน

บรรณานุกรม :
นภาพิตร จันทร์ไทย, 2519- . (2544). ประสบการณ์และการศึกษากับการสร้างสรรค์ผลงาน ของผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพิตร จันทร์ไทย, 2519- . 2544. "ประสบการณ์และการศึกษากับการสร้างสรรค์ผลงาน ของผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภาพิตร จันทร์ไทย, 2519- . "ประสบการณ์และการศึกษากับการสร้างสรรค์ผลงาน ของผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นภาพิตร จันทร์ไทย, 2519- . ประสบการณ์และการศึกษากับการสร้างสรรค์ผลงาน ของผู้กำกับการแสดงละครโทรทัศน์ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.