ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด
นักวิจัย : ฉันทมณี วังสะจันทานนท์, 2519-
คำค้น : การระเบิด (เคมี)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741770405 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับทดสอบสมบัติการระเบิดวัสดุอนุภาคทำการวัดค่าความดันสูงสุดจากการระเบิด (P[subscript MAX]) และอัตราสูงสุดของการเพิ่มความดัน (dP/dt)[subscript MAX] ของวัสดุอนุภาคมาตรฐานหาเวลาหน่วงของการจุดชนวนระเบิดที่เหมาะสมและศึกษาอิทธิพลของอนุภาคเฉลี่ยที่มีต่อค่า P[subscript MAX] และ (dP/dt[subscript MAX]) การทดสอบเบื้องต้น พบว่าเวลาหน่วงก่อนการจุดชนวนระเบิดที่เหมาะสมเท่ากับ 20 มิลลิวินาที จากการทดสอบอนุภาคมาตรฐาน 2 ชนิด (lycopodium และ nicotinic acid) ให้ค่า P[subscript MAX] และ (dP/dt)[subscript MAX] ใกล้เคียงกับที่มีตีพิมพ์ในต่างประเทศ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเครื่องต้นแบบสำหรับทดสอบสมบัติการระเบิดวัสดุอนุภาคที่สร้างขึ้นนี้ให้ค่าน่าเชื่อถือเพียงพอในการวัดต่อไป ภายหลังการปรับแต่งและสอบเทียบด้วยอนุภาคมาตรฐานดังที่คาดไว้มูลค่าในการสร้างชุดทดสอบนี้ประมาณหนึ่งในสิบของราคาเครื่องที่มีขายอยู่แบบเดียวกันในต่างประเทศ นอกจากนี้การทดลองหลังจากปรับค่าที่เหมาะสมชี้ให้เห็นว่าค่า P[subscript MAX] และ (dP/dt)[subscript MAX] จะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของหมอกฝุนที่เพิ่มขึ้น จนถึงความเข้มข้นค่าหนึ่งจากนั้นมีค่าลดลงสำหรับอิทธิพลของขนาดอนุภาคเฉลี่ยพบว่าค่า P[subscript MAX] และ (dP/dt)[subscript MAX] มีค่ามากขึ้นเมื่ออนุภาคมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยลดลง

บรรณานุกรม :
ฉันทมณี วังสะจันทานนท์, 2519- . (2547). การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉันทมณี วังสะจันทานนท์, 2519- . 2547. "การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉันทมณี วังสะจันทานนท์, 2519- . "การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ฉันทมณี วังสะจันทานนท์, 2519- . การพัฒนาเครื่องมาตรฐานสำหรับทดสอบการระเบิดวัสดุอนุภาคขนาด 20 ลิตร ในราคาประหยัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.