ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสาธารณสุขไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสาธารณสุขไทย
นักวิจัย : วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4110006 , http://research.trf.or.th/node/977
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพการณ์เบื้องต้นของการเปิดการค้าเสรี บริการด้านสาธารณสุข ด้านผลกระทบในเชิงบวก หรือ เชิงลบ ต่อสังคมและระบบสาธารณสุข ว่าจะ เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไร โดยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อตกลง กฎหมาย หรือสนธิสัญญาระหว่าง ประเทศของไทย ศึกษาศักยภาพในเชิงรุกของไทย ด้านการส่งออก นำเข้า บริการสาธารณสุข ยา และ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศึกษาแนวทางและยุทธวิธีในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพ ของไทยเพื่อรองรับโอกาสและภาวะคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการนำเสนอประเด็นวิจัยแนวลึก เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎหมาย ให้สอดคล้องกับสภาวะการค้าเสรี จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า สถานภาพของการให้บริการสาธารณสุขของไทยในปัจจุบันนั้น สภาพเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า การสะสมทุนภายในประเทศพึ่งพิงการนำเข้า มาก และมิได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจนัก สำหรับสถานภาพของการผลิตที่เชื่อมโยงต่อการ ผลิตบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข พบว่าประเทศไทยไม่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อการส่งออกในผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางด้านสถานภาพของผู้ให้ บริการสาธารณสุข ภาคบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จาก สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง ประกอบกับการปรับเปลี่ยนการให้บริการสุขภาพข้าราชการ สำหรับโอกาสของประเทศไทยจากการเปิดเสรีการค้าบริการนั้น การศึกษาเบื้องต้นพบว่าการเปิด เสรีทางการค้าบริการมีโอกาสที่จะนำเงินตราเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้เกิดการผลิต ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาการ เข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนคนไทย ปัญหาด้านคุณภาพของบริการสาธารณสุข การแข่งขันกับนัก ธุรกิจต่างชาติที่สูงขึ้น อาจส่งผลต่อการนำเข้าปัจจัยการผลิตบริการที่สูงขึ้น มีผลกระทบต่อดุลการค้าของ ประเทศ และปัญหาทางสังคม สืบเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำในการรับและเข้าถึงบริการสุขภาพ Many countries around the world have been interested in the importance of free trade marketing. Since 1994, world attention has focused on WTO's Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) which intends to implement standards on free trade marketing globally through mechanisms established in WTO. Because Thailand is a WTO member, it needs to prepare public health policies and strategies to cope with all the problems which may occur after the opening of the health market. The objective of this study is to indicate potential problems and solutions after the free trade market agreement has been implemented; the impact on the medical and public health fields includes a negative affect on the national law system, national drug production, drug prices, availability of essential medical services to Thai population as a whole, the Thai economy and numerous other factors. In addition, this study explains the current situation of the Thai public health system which will then be used to consider policy recommendations. To alleviate and prepare to cope with the potential negative impact resulting from such compliance, a ten Ms Strategies is being proposed consisting of revising business law, improving immigration regulation, revising policy on pharmaceutical technology and related issues. Thai government action is very important to ensure national progressive development. National authorities should have a clear vision of free trade marketing and understand the repercussions to national health in the future if nothing is done. Lessons learned from this study will provide answers for solutions and recommendations suitable to Thailand's condition. The provision and revision of national policies should not only be in accord with international commitments but should ensure improvement in the quality of life for the Thai people as a whole.

บรรณานุกรม :
วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ . (2544). โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสาธารณสุขไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ . 2544. "โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสาธารณสุขไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ . "โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสาธารณสุขไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ . โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมและระบบสาธารณสุขไทยและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการสาธารณสุขไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.