ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการทำธุรกิจชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการทำธุรกิจชุมชน
นักวิจัย : รังสรรค์ ปิติปัญญา
คำค้น : Community Business , Community Development , Industrial development , การพัฒนาชนบท , การพัฒนาอุตสาหกรรม , ธุรกิจชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4040010 , http://research.trf.or.th/node/970
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเบื้องต้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทำความเข้าใจถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยตั้งแต่แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-7 และแนวทางในการพัฒนาในแผนฉบับที่ 8 ตลอดจนกลยุทธ์ใน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจชุมชน และ (2) ศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรภายนอก (หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และธุรกิจเอกชน) กับการประกอบธุรกิจในบริบทของชุมชนนั้น ๆ โดย ศึกษาจากศักยภาพของการประกอบธุรกิจชุมชน ผลการศึกษา พบว่า ทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่มีอะไรเด่นชัดในระยะแรก จนกระทั่งถึงแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 3 รัฐบาลเริ่มนำมาตรการส่งเสริมการลงทุนเข้ามาใช้ และมีแนวทางชัดเจนมากขึ้นในแผน พัฒนา ฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าหรือเน้นการส่งออก ตามด้วย แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ มา (ฉบับที่ 5-7) ที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ไม่ว่าจะ เป็นการพัฒนาในระยะที่เน้นอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าหรือเน้นการส่งออกก้ตาม สิ่งที่เหมือนกันก็คือ การ พัฒนานั้นยังคงยึดมั่นอยู่กับอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเกือบทั้งหมด อาศัยความได้เปรียบจากวัตถุดิบและทรัพยากรราคาถูกเป็นหลัก ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง และที่สำคัญคือการพัฒนาอุตสาหกรรมถูกแยกส่วนออกจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ ทำให้เกิดความสมดุลขึ้นใน สังคม จนเกิดวลีที่ว่า “ชุมชนล่มสลาย” และเศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” แม้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดแบบทุนนิยมได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่ธุรกิจชุมชน โดยการดึงเอาตลาดสินค้า และทรัพยากรการผลิตไปจากชุมชน ทำให้ธุรกิจชุมชนจำนวนหนึ่งประสบกับปัญหา อย่างรุนแรงก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมก็ได้ส่งผลทางด้านบวกต่อธุรกิจชุมชนด้วย โดยทำให้อำนาจซื้อและ ความต้องการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ของประชาชนทั่วไปสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการจำหน่ายสินค้าและบริการของ ธุรกิจชุมชนด้วย นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมยังเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่ชุมชนด้วย เช่น ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ธุรกิจตัดเย็บชิ้นส่วนรองเท้า เป็นต้น ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ในการทำให้ธุรกิจชุมชนสามารถเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ภายใต้ การพัฒนาอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรม คือ (1) การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องไม่แยกส่วนไปจากองค์ ประกอบอื่น ๆ ของสังคม ลักษณะของอุตสาหกรรมที่ควรส่งเสริมนอกจากต้อเป็นอุตสาหกรรมที่มีตลาดแล้ว ยังจะต้องเน้นว่าต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบที่สามารถผลิตหรือพัฒนาขึ้นเองในประเทศไทยเป็นหลัก (2) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างอุตสาหกรรมและธุรกิจชุมชน ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่ามีความเป็นไปได้ และเกิดประโยชน์ต่อทั้งอุตสาหกรรม ธุรกิจชุมชน และชุมชน และ (3) ต้องส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่าง ส่วนราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจเอกชน และธุรกิจชุมชน เพื่อเป้าหมาย คือความเจริญก้าวหน้าของชุม ชนและสังคมโดยรวม ซึ่งการทำให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปรับ กระบวนทัศน์ในการทำงานใหม่ The study was intended to provide about community business. The purpose was twofold. Firstly, It reviewed past industrial development policies as started in the 1-7 National Economic and Social Development Plans. And for the 8th plan, in particular, the review covered areas of emphasis, direction, and strategy for industrial development that would impact community business. Secondly, the study investigated relationships and linkages between community business and outside organizations involving in community development, including government agencies, NGOs, and private businesses. The key finding are as follows : 1) The direction of industrial development was not clear until the 3rd plan when the government initiated investment promotion program. The direction was clearer in the 4th plan when the government announced import substitution policy. During the following 5-7 plans, the emphasis of policies was moved toward export orientation, while the import substitution was still in use but at a lower extent. Noticeable, the prominent feature of industry in Thailand in the past 7 plans was the reflection or the draw of Capitalism ideology, in that almost all industries were emerged and fostered based on (the exploitation of) cheap labor and natural resources. Moreover, the development industrial sector seemed to be set apart from other sectors, causing unbalance development the resulted in various social and economic problems. 2) Community business has emerged in Thailand for more than 80 years. Among those who involved the promotion of this economic development activity, the government enter the scene first, then the NGOs, and lastly the private firms. The ways these agencies worked with community were slightly different. The government normally considered some potential types of business and then promote their establishments on a nationwide basis. The NGOs, on the other hand, mostly tend to pick up some specific business and/or locality and then generated activities in order to test ideological practices or development patterns. While both government and NGO expected no profits or gains from their participation in community business affairs, the private firms seeked profit gains, or at least no adverse impact on their ongoing businesses, as they built linkages with the community. 3) The investigation of business linkages between community and outside organization indicated that, in term of business potentiality, community by and large were capable in the aspects of land and labor, but limited in the aspects of capital inputs, technology, marketing and management abilities. Although, outside-reliance on some resources has been necessary, the study found that it was possible that a community would be able to improve its limited capabilities 4) The success of community business contributed many thing to the community. Some of them were (1) increase employment, income, and fairness, (2) reduce living expense and lower urban immigration, and (3) stimulate learning process within the community, which is vitally important to the quality of community members who will become useful social capital for advancement of the community 5) The development of industry sector under capitalism principal produced both negative and positive impacts on community business. On negative side, the impact was such as unfair competition for local market and resources between large industrial firms and small community business, in which in most cases the communities were loser. On the positive side, the impact was that it induced the expansion of community business both in terms of number of firms and in terms of volume and value of business. 6) Although it has been widely accepted that strong community business is very beneficial to the development of community as well as the nation as whole , there has been numerous community business establishments that are still in week position . The question, then, is “ how could we do to help make community get stronger and succeed under the sustainable development of industrial sector? ” The followings cloud be answers to the question: (1) The development of industrial sector should not be separated from other social sectors, and the types of industries to be promoted must be those that use domestic resources as main inputs, (2) Support business linkages between industrial firms, community business organizations, and community, and (3) promote effective and transparent cooperation in among government agencies, NGOs, private enterprises, and community business organizations, in the pursuit of common goal of healthy community and socialty. In order to make all these desirable outcome become realistic, and parties involved must make adjustment, if necessary, to their working paradigm from whatever they previously possess to throne which is described as a แ community-center or community-oriented paradigm.

บรรณานุกรม :
รังสรรค์ ปิติปัญญา . (2545). การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการทำธุรกิจชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสรรค์ ปิติปัญญา . 2545. "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการทำธุรกิจชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รังสรรค์ ปิติปัญญา . "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการทำธุรกิจชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
รังสรรค์ ปิติปัญญา . การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการทำธุรกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.