ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
นักวิจัย : อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
คำค้น : Accreditation , Hospital , Quality , Quality Assurance , คุณภาพ , ประกันคุณภาพ , รับรองคุณภาพ , โรงพยาบาล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4030019 , http://research.trf.or.th/node/964
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมและรับรองระบบคุณภาพโรง พยาบาลที่เหมาะสมและใช้การได้สำหรับประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพและป้อง กันปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและผู้ป่วยได้รับบริการดีที่สุดภายใต้สภาวะ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การดำเนินงานประกอบด้วยการส่งเสริมให้โรงพยาบาลนำร่อง 35 แห่งนำมาตรฐานโรง พยาบาลฉบับปีกาญจนภิเษกไปสู่การปฏิบัติ รวบรวมปัญหาและประสบการณ์จากโรงพยาบาล พัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาและเยี่ยมสำรวจ และศึกษาวิจัยเพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมาย ของโครงการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง การศึกษาวิจัยประเมินผล อาศัยแหล่งข้อมูลจากเอกสารและรายงานการประชุมของ โครงการ การตอบแบบสอบถามและผลการระดมสมองของโรงพยาบาลนำร่อง การสัมภาษณ์ผู้ รับผิดชอบโครงการ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ และผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ผลการศึกษาพบว่าโครงการ HA ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย แม้ว่าโรงพยาบาลที่ เข้าโครงการจะยังไม่ได้รับการรับรองทั้งหมด แต่ก็ได้กระตุ้นให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งรัฐและเอก ชน ดำเนินการพัฒนาหรือประกันคุณภาพกันอย่างกว้างขวาง การศึกษาสอดคล้องกับประสบ การณ์ในต่างประเทศว่าการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลจำเป็นต้องคำนึงถึง วัฒนธรรมองค์ กร เทคนิคการพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงสร้างองค์กร โครงการนี้นำมาสู่การจัดตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อเป็นกลไก สำหรับการดำเนินงานขยายผลในระดับกว้าง ปัญหาอุปสรรคสำคัญเกิดจากความไม่เข้าใจปรัชญาพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพ ความคาดหวังที่สูงกว่าความเป็นจริง จำนวนผู้รู้ที่จะให้คำปรึกษาและเยี่ยมสำรวจไม่เพียงพอ สิ่งที่จะต้องพัฒนาในกระบวนการ HA คือการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การสร้างผู้ รู้ให้มีจำนวนเพียงพอ การส่งเสริมความช่วยเหลือระหว่างโรงพยาบาล การจัดระบบยกย่องเชิดชู เกียรติเป็นระดับหรือขั้นตอน This project aims to develop a system that support hospital quality improvement and accreditation appropriate for the socioeconomic status and social context of Thailand; thus lead to a better quality of care and less conflict. 35 pilot hospitals were invited to implement the Hospital Standards Golden Jubilee version. Problem solving and experience sharing among the pilot hospitals were encouraged. The consultation and survey process was developed. An evaluation study the achievement and impact of the project was done, using information from documents and minutes of the HA project, questionnaires/brain storm/interview with the pilot hospitals, interview with people involved and got impact. It was found that the HA project can achieve its objectives, though not all the pilot hospitals has been accredited, it creates a great impact to nearly all other hospitals to improve their quality of care. The finding supports other studies that critical success factor for hospital quality improvement are: organization culture, technical aspect of TQM, organizational strategy, organizational structure and infrastructure. The Hospital Accreditation Institute was set up as a national mechanism to implement the HA process. Major obstacle of the HA process are: misunderstanding of the basic philosophy of quality improvement, unrealistic expectation of the people, not enough consultants and surveyors. It is recommended to the HA institute to manage in an efficient way, to build up capacity and number of consultants and surveyors, to promote assistance between hospitals, and to set up a system of gradual recognition.

บรรณานุกรม :
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล . (2545). โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล . 2545. "โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล . "โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล . โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.