ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการโรคใบขาวของอ้อย ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการโรคใบขาวของอ้อย ระยะที่ 2
นักวิจัย : พรทิพย์ วงศ์แก้ว
คำค้น : sugarcane , white leaf disease , อ้อย , โรคใบขาวของอ้อย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4020031 , http://research.trf.or.th/node/952
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ดร. พรทิพย์ วงศ์แก้ว และคณะได้ศึกษาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อยที่มีประสิทธิภาพโดยวิธี DNA probe, ELISA, PCR และ gene sequencing และศึกษาเพื่อให้ได้รูปแบบวิธีการผลิตท่อนพันธุ์ที่ ปลอดโรคสำหรับเกษตรกร โครงการดังกล่าวได้รับทุนอุดหนุนจาก สกว. ต่อเนื่องจากการดำเนินงาน วิจัยโดยความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Japan International Research Center for Agricultural Sciences ที่เริ่มตั้งแต่ เมษายน 2535 ถึง ธันวาคม 2538 และโดย การสนับสนุนด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์จาก IAEA/FAO ปีงบประมาณ 2538 ซึ่งในระยะแรกเป็นการ วิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางชีวโมเลกุลสำหรับการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อโรคใบขาวในเบื้องต้น และผล การวิจัยได้ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ ทำให้สามารถสร้างวิธีการตรวจเชื้อแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพตาม ความต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการดังกล่าวในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในวง จรการเกิดโรคตลอดจนถึงการผลิตท่อนพันธุ์ปลอดโรคตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลของการวิจัยที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น จากการมีวิธีการวินิจฉัยโรคอย่างทันการณ์ ใช้เป็นระบบเตือนภัยจากโรคระบาด และใช้ในการรับรองคุณภาพท่อนพันธุ์ การทราบถึงวงจรการเกิดโรคทำให้สามารถนำมาปรับใช้สำหรับ การลดต้นทุนการผลิตอ้อย ทั้งในด้านการใช้ท่อนพันธุ์คุณภาพดีสำหรับการเพาะปลูกและการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชที่ตรงเป้าหมายและในช่วงเวลาที่ถูกต้อง เป็นต้น นอกจากนี้ผลการวิเคราะทางอณูพันธุ ศาสตร์ ยังสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการจำแนกชนิดเชื้อในกลุ่มนี้ได้ตรงตามระบบทางวิชา การ Wongkaew and colleague study efficient methodology for diagnostic of sugarcane white leaf disease by means of DNA probe, ELISA, PCR, and gene sequencing, and gain models for production of desease free sugarcane stalks. Sugarcane white leaf disease has become speculative since there was a report on losses due to the disease over 250 million bath at Udornthani province in the year 1991. Collaborative research between Khon Kaen University and Japan International Reseach Center for Agricultural Science was encouraged to analyse the behavior of SWL pathogen through the introduction of modern indexing techniques in a period of 4 years from 1992 to 1995. A grant for scientific instruments was also given by IAEA/FAO in the fiscal year 1995. Some information about genetical characteristics of the SWL phytoplasma was obtained using DNA recombinant technology in this first period. Advance details has been elucidated from the project “Management of sugarcane white leaf disease” funded by the TRF. Several tools for disease diagnosis and pathogen indentification have been revealed. Disease cycle and factors influence disease incidence and epidemic, then, should be well understood. The tools available from this project would also enabled the production of certified disease free stalks for sugarcane propagation. Information gain from the project should contribute the development of effective control of the disease, and eventually reduce the cost in sugarcane industy. Besides, the studies provide considerable data required for phylogenetically valid taxonomy of microorganisms in the Class Mollicutes.

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ วงศ์แก้ว . (2543). การจัดการโรคใบขาวของอ้อย ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรทิพย์ วงศ์แก้ว . 2543. "การจัดการโรคใบขาวของอ้อย ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรทิพย์ วงศ์แก้ว . "การจัดการโรคใบขาวของอ้อย ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
พรทิพย์ วงศ์แก้ว . การจัดการโรคใบขาวของอ้อย ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.