ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2
นักวิจัย : อรรถชัย จินตะเวช
คำค้น : CANEGRO , crop modeling , decision support systems , DSSAT , IBSNAT , multimedia , precision agriculture , remote sensing , ThaiCane , ThaiSIS , การเกษตรที่มีความแม่นยำสูง (precision agriculture) , ระบบข้อมูลระยะไกล (remote sensing) , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems) , สหสื่อ (multimedia) , แบบจำลองพืช (crop modeling) , แบบจำลองอ้อย CANEGRO , แบบจำลองอ้อย ThaiCane , โปรแกรมเชื่อมโยง ThaiSIS
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4020030 , http://research.trf.or.th/node/951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของอ้อยในประเทศไทยซึ่งสามารถ เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลดิน ข้อมูล การจัดการอ้อย และข้อมูลพันธุ์กรรมอ้อยในประเทศไทย และเพื่อนำแบบจำลองอ้อยที่ได้รับการทดสอบ แล้วสนับสนุนการวางแผนเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในพื้นที่การผลิตอ้อยที่สำคัญของประเทศ เพื่อประมาณ การผลิตอ้อยในแต่ละปีเพาะปลูก วิธีการวิจัย: ทำการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองอ้อยในประเทศไทย พัฒนาวิธีการแปลภาพดาวเทียม เพื่อทำแผนที่การปลูกอ้อย พัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแบบจำลองอ้อย และ สนับสนุนการตัดสินใจผลิตอ้อยในเขตน้ำฝนและเขตชลประทาน ผลการศึกษาวิจัย: ได้โปรแกรมแบบจำลองอ้อยในประเทศไทย ThaiCane 1.0 ได้วิธีการแปลภาพดาว เทียมเพื่อทำแผนที่การปลูกอ้อย ได้โปรแกรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแบบจำลองอ้อย ThaiSIS 1.0 ได้ระบบฐานข้อมูลของระวางน้ำพองและระวางกระจัน สรุปและอภิปรายผล: แบบจำลองอ้อยสามารถคาดการณ์ผลผลิตอ้อยสองพันธุ์ในระดับที่น่าพอใจ และ สามารถใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นในทั้งสองระวางแผนที่โดยใช้โปรแกรมเชื่อมโยงที่พัฒนา ขึ้น และกำลังดำเนินการขยายผลไปยังพื้นที่ 5 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ข้อเสนอแนะ: พัฒนาแบบจำลองเพิ่มเติมให้สามารถสนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ พัฒนา ระบบเชื่อมโยงให้เป็นภาษาไทย และควรศึกษาการใช้ระบบทั้งหมดเพื่อเสนอข้อมูลที่เป็นกลางในการ ดำเนินนโยบายอ้อยและน้ำตาลทรายของรัฐบาล Objectives: To develop and validate a sugarcane model in Thailand, which will be used with a spatial database designed with a GIS system. To develop spatial databases for weather, soil, management practices, and genetic variation for various sugarcane varieties in Thailand. To use the validated sugarcane model in conjunction with the spatial databases to support the planning for improving sugarcane production and to estimate sugarcane production on the annual basis. Methodology: Develop a sugarcane simulation model in Thailand. Develop a procedure for image processing to allow sugarcane. Develop an interface program to link between the model and the spatial databases. Develop a training program for sytem implementation in government agencies. Results: ThaiCane 1.0 sugarcane, based on CANEGRO model, simulation model was developed during the first phase. A procedure to process LANDSAT TM images for sugarcane planted areas was also developed, based two 1:50,000 map sheets. An interface program called ThaiSIS 1.0 was also developed to link between the spatial databases and the simulation model. The project also defined a minimum spatial databases for use to estimate sugarcane yield on a large scale. Conclusion: ThaiCane 1.0 simulates growth and phenology of the two selected sugarcane cultivars resonably well and can be used with the spatial databases, which is expanding to cover 5 major sugarcane growing areas in Northeast of Thailand, namely; Khon Kaen, Chaiyaphum, Loei, NongBuaLamPhum, and Udonthanee. Suggestions: Further efforts should be placed on simulating the effects of water management and organic and inorganic fertilizers in sugarcane production. A Thai interface shell should also be developed to address needs of local users. An effort should be made to study the implementation of the system with line agencies, farmer's cooperatives, and sugar mills.

บรรณานุกรม :
อรรถชัย จินตะเวช . (2543). การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรรถชัย จินตะเวช . 2543. "การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรรถชัย จินตะเวช . "การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
อรรถชัย จินตะเวช . การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.