ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพของมะม่วง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพของมะม่วง
นักวิจัย : อัศจรรย์ สุขธำรง
คำค้น : มะม่วง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4020029 , http://research.trf.or.th/node/950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อที่จะให้มะม่วงน้ำดอกไม้ให้ผลผลิตสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีคุณภาพดี โดยการใส่ปุ๋ยด้วยชนิด อัตรา วิธี การ และเวลาที่เหมาะสม จึงได้มีการศึกษาการจัดการธาตุอาหารในมะม่วงขึ้นใน 3 ภาคภูมิศาสตร์เป็นเวลา 3 ปี โดย การเก็บดินตัวอย่าง และใบมะม่วงที่ไม่ได้รับปุ๋ยเคมีรวม 108 ตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์หาระดับความเข้มข้นของธาตุ อาหาร N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn และ B และระดับของคาร์โบไฮเดรตในใบ เพื่อหาระดับของธาตุอาหาร และ คาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการสร้างผลผลิต ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ให้ผลผลิตแล้วอายุ 4-12 ปี ได้ถูกขุดมาศึกษาและ ประเมินหาสัดส่วนของ N P K และธาตุอื่น ๆ ที่มะม่วงใช้ในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตในรอบ 1 ปี ในขั้นต่อมาได้ นำวิธีการต่าง ๆ ในการใส่ปุ๋ยให้แก่มะม่วงมาทดสอบถึงผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความเข้มข้นของธาตุอาหาร และคาร์โบไฮเดรต และศึกษาต่อไปถึงผลของการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับธาตุ อาหารและวิธีการจัดการธาตุอาหารที่ควรใช้ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู และได้นำแหล่งของธาตุอาหารที่มีการปลดปล่อย อย่างช้า ๆ มาลองใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นแล้วเสริมให้ด้วยการใส่ปุ๋ยละลายเร็วของ N และ K ทางดินและทางใบ ผลของการศึกษาปรากฏว่า ได้ค่าวิเคราะห์ระดับธาตุอาหารในดินที่มีความหลากหลายมาก แต่ในใบมีการ กระจายที่แคบ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต้นในการเปรียบเทียบถึงความสมบูรณ์ของธาตุต่าง ๆ ในต้นมะม่วงได้ จากการศึกษาพบว่า ระดับธาตุอาหารในใบมีความสัมพันธ์น้อยกับปริมาณธาตุอาหารในดิน และไม่พบความสัมพันธ์ อย่างใกล้ชิดระหว่างธาตุอาหารใดต่อการออกดอก และติดผลของมะม่วง ซึ่งน่าจะเป็นการทำงานของปริมาณที่พอ เหมาะและสมดุลของทุกธาตุ ผลของการประเมินความต้องการธาตุอาหารจากมะม่วงที่ขุดมาศึกษา แสดงว่ามะม่วง น้ำดอกไม้ต้องการ N : P2O5 : K2O ในสัดส่วนประมาณ 1 : 1 : 2 ไปจนถึง 2 : 1 : 3 ในปริมาณต่าง ๆ ตามอายุที่ได้ แสดงไว้ วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการธาตุอาหารสามารถยกระดับของธาตุต่าง ๆ ในใบมะม่วงขึ้นได้เพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม แต่การเพิ่มจากการใส่ปุ๋ยแม้เพียง เล็กน้อยมีผลทำให้มะม่วงออกดอกและติดผลดีขึ้น การทำงานของแพคโคลบิวทราโซลเกี่ยวพันกับการยกระดับความ เข้มข้นของ K ในระยะสั้น ซึ่งส่งผลถึงการสะสมคาร์โบไฮเดรตในระดับที่ทำให้มะม่วงออกดอกได้ การทดลองจัดการธาตุ อาหารโดยวิธีต่าง ๆ ในมะม่วงที่ใช้สารแพคโคลบิวทราโซล โดยอาศัยผลวิเคราะห์ใบเป็นแนวทางสามารถยกระดับบาง ธาตุขึ้น และทำให้มะม่วงออกดอกและติดผลได้ดีขึ้น แต่ไม่สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับอีกหลายธาตุในใบ มะม่วง การทดสอบใช้สารละลายช้าเพื่อเป็นแหล่งของธาตุอาหารแก่มะม่วงได้แสดงให้เห็นว่า มะม่วงมีดอกสมบูรณ์เพศ มากขึ้น และติดผลดีขึ้น การให้ธาตุอาหารในรูปละลายช้าแก่มะม่วงทางดิน และละลายเร็วทางใบในสัดส่วน อัตรา และ จังหวะที่เหมาะสมน่าจะช่วยให้มะม่วงให้ผลผลิตในระดับสูง และมีคุณภาพต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของการ จัดการธาตุอาหารในมะม่วง Three years of work were performed in three geographical regions of Thailand in order to study the effect of forms, rates, methods, and time of plant nutrient management to increase the yields and qualities of Nam Dok Mai mango. The mango leaves and soil underneath them were collected from 108 trees receiving no chemical fertilizer. The samples were analyzed for N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn and B concentration as well as leaf total nonstructural carbohydrate (TNC). The nutrient composition and TNC of mature ‘whole plant’ of different ages and locations were studied to evaluate the annual nutrient requirement. Different fertilizer management was exercised to observe the effect on the changes of leaf composition of on-season and off- season mangos. Fertilizer applications based on the analyses of leaf composition were tried. Effect of paclobutrazol on leaf nutrient and TNC were studied. Some slow release sources of nutrients were tried as basal soil application and topping up with soil or foliar application of N and K. Results of nutrient distribution in the soils underneath 108 mango trees were in very wide range and did not relate to soil type. In the leaves the nutrients appeared to be in a narrow range which could be used as tentative diagnostic criteria for Nam Dok Mai mango in Thailand. There was no correlation between concentration of the element on leaves and in soil. Healthy mango is suggested to be the function of appropriate and balance of all nutrients in leaves, reflected by the TNC levels. Results from the study of ‘whole plant mango’ appeared that the ratio of annual requirement for N : P2O5 : K2O was 1 : 1: 2 to 2 : 1 : 3 with the amount stated in the table. Different nutrient management methods caused very small effect on the concentration of leaf nutrients when compared to the change due to the alteration of environment. However, the different nutrient management methods were able to increase fruit set and yields. Paclobutrazol had short term effect on increment of leaf potassium, which might be the important striking factor for mango to bloom. Mangoes applied with paclobutrazol and add nutrients base on leaf analyses resulted in higher yield. Slow release sources of nutrient in combination with soil or foliar application of N and K resulted in higher number of hermaphrodite flowers, higher fruit setting numbers as well as high mature fruit yields. These practices are believed to open a new era of plant nutrient management for mango.

บรรณานุกรม :
อัศจรรย์ สุขธำรง . (2546). การจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพของมะม่วง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัศจรรย์ สุขธำรง . 2546. "การจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพของมะม่วง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อัศจรรย์ สุขธำรง . "การจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพของมะม่วง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
อัศจรรย์ สุขธำรง . การจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพของมะม่วง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.