ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช : ข้าวในภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช : ข้าวในภาคเหนือ
นักวิจัย : เมธี เอกะสิงห์
คำค้น : Decision support system , GIS , Rice yield prediction , Rice production planning , Spatial information , การประมาณผลผลิตข้าว , การวางแผนผลิตข้าว , ข้อมูลเชิงพื้นที่ , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4020010 , http://research.trf.or.th/node/938
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เมธี เอกะสิงห์ และคณะ ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ แบบจำลองที่ผ่านการทดสอบภาคสนามในภาคเหนือและระบบเรียกใช้ และแสดงผล บนไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและวางนโยบายการผลิตข้าวระดับจังหวัด โครง การได้พัฒนาชั้นข้อมูลชุดดิน (soil series) มาตราส่วน 1:50,000 ของจังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก พร้อมข้อมูลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแต่ละชั้นดินที่เชื่อมโยงได้อย่างสมบรูณ์กับแบบจำลอง พืช ชั้นข้อมูลโครงการชลประทานละเอียดถึงตำแหน่งของอาคารชลประทานต่างๆ เช่น อาคารแบ่งน้ำ และท่อส่งน้ำเป็นต้น ชั้นข้อมูลปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันฝนตกเฉลี่ยรายเดือน ซึ่งสามารถนำไปสร้าง แฟ้มข้อมูลน้ำฝนรายวัน ณ ตำแหน่งใดๆ ในจังหวัดที่ศึกษาได้ โครงการได้พัฒนาวิธีสร้างแผนที่น้ำท่วม จากข้อมูลเรดาร์ ซึ่งสามารถนำไปประเมินความเสียหายของนาข้าวจากอุทกภัย และเขตเกษตรนิเวศของ การผลิตข้าวในจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังผลิตแผนที่ปลูกข้าวในฤดูการปลูกล่าสุดจากข้อมูลดาว เทียมอีกด้วย ในส่วนของการทดสอบแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว CERES-Rice ในแปลงทดลอง ของจังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก เพื่อประเมินค่าพารามิเตอร์พันธุกรรมของข้าว 4 พันธ์คือ ขาวดอก มะลิ สันป่าตอง ชัยนาท1 และกวก.1 พบว่าแบบจำลองข้าว CERES-Rice สามารถจำลองการเจริญเติบ โตของข้าวได้แม่นยำ แต่ประมาณการผลผลิตยังสูงกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ ทดสอบและปรับค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติม โครงการกำลังพัฒนาโปรแกรมต้นแบบของ “ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจผลิตข้าว” หรือโปรแกรม “ThaiRice” ซึ่งสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงพื้นที่กับแบบจำลองข้าว CERES-Rice ได้ดี พร้อมมีเมนูภาษาไทยให้ผู้ใช้เลือกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจำลองผลผลิตข้าวและแสดง ชั้นข้อมูลในรูปแผนที่ต่างๆ ได้ โครงการสามารถพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว ซึ่ง สามารถนำไปปฏิบัติงานในระดับจังหวัดได้เมื่อเสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้ได้พัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วเสร็จ กว่า 70% ชั้นข้อมูลเหล่านี้บางส่วนพัฒนาจากข้อมูลที่เคยตีพิมพ์หรือรวบรวมแล้วโดยหน่วยงานต่างๆ บางส่วนเป็นข้อมูลใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลจากดาวเทียมหรือวิเคราะห์ขึ้นใหม่จากข้อมูล เดิมในรูปแบบอื่น ขณะนี้โปรแกรมต้นแบบ “ThaiRice” อยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งจากการทดสอบเบื้อง ต้นพบว่าสามารถทำงานได้ดีตามวัตถุประสงค์ The Project aims to develop a Decision Support System (DSS) comprising of spatial information, the validated rice model and a graphic user interface (GUI) shell to assist policy makers, planners and researchers who involve in planning and promoting rice production at the provincial level. The study areas cover the entire Chiang Mai and Pitsanuloke provinces. Spatial and non-spatial databases were designed to store and manage information on soil series, administrative boundaries, roads, irrigated area, elevation, climate and rice mills in Geographic Information System (GIS). Remote sensing data analysis were employed to construct rice planted area, flooded areas were classified from analysis of synthetic aperture radar (SAR) data obtained from JERS-1 satellite. Validation of CERES-Rice crop model are being conducted in the experimental sites in Chiang Mai and Pitsanuloke. Field experiments include the determination of genetic parameters of 4 rice varieties, Khao Dok Mali, Sanpatong, Chinat1 and DOA1. Field trials will be set up to validate the model under different planting methods and fertilizer application rates before full-scale implementation. A DSS shell is developed as GUI to allow a user to select a target area, display selected spatial data and run CERES-Rice model in order to predict yield at different management levels. The results of the simulation can be displayed and printed out as map of various sizes. Soil databases have been completely constructed as a coverage in GIS. Their attributes are stored as relational databases which can be conveniently imported into CERES-Rice model. Other coverages which have been developed so far include irrigation network and structures, rainfall surfaces, digital elevation model and flooded areas. Rice areas and rice mills coverages are being developed. Preliminary results of field validation of CERES-Rice model revealed its accuracy in predicting rice growth and development but the model still overestimates grain yield. Further calibration and validation are being conducted. A prototype of DSS shell based on ArcView GIS has been developed. The shell performed well on linking spatial database and CERES-Rice model. It provide a GUI in Thai for users to select target areas in Chiang Mai and Pitsanuloke for rice yield prediction under different management and display the results as maps. The DSS developed in this project will be implemented at the provincial level upon its completion. So far 70 % of spatial databases have been constructed. The performance of ThaiRice prototype is promising and expected to be able to run various scenarios of rice production system.

บรรณานุกรม :
เมธี เอกะสิงห์ . (2544). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช : ข้าวในภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เมธี เอกะสิงห์ . 2544. "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช : ข้าวในภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เมธี เอกะสิงห์ . "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช : ข้าวในภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
เมธี เอกะสิงห์ . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช : ข้าวในภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.