ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย (IUCRC)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย (IUCRC)
นักวิจัย : วสันต์ พงศาพิชญ์
คำค้น : Chemical Management System , Emergency Response System / Plan , IUCRC , Laboratory Waste Management , การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ , ระบบการจัดการสารเคมี , ระบบป้องกันและตอบโต้กรณีฉุกเฉิน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3930008 , http://research.trf.or.th/node/929
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย จึงให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการสนับสนุน ให้ดำเนินโครงการในระยะที่ 1 ของแผนงาน โดย มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี ในการดำเนินงาน ได้คัดเลือกอาคารตัวอย่าง7 อาคาร ที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีการ สอน การวิจัยที่ก่อให้เกิดของเสียลักษณะต่างๆกัน วิธีการศึกษาประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล กายภาพ สารเคมีและวัตถุ อันตราย ของเสียจากห้องปฏิบัติการ และการป้องกันและตอบโต้กรณีฉุกเฉิน ข้อมูลที่ได้นำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลและ พัฒนาให้เกิดรูปแบบเพื่อการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายขึ้น แล้วจึงจัดทำแผนแม่บทเพื่อการจัดการสารเคมีและวัตถุ อันตรายขึ้น 3 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้านการดำเนินงานเทคนิค และด้านการบริหารและการจัดการ สำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป รูปแบบสารสนเทศปริภูมิ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลสองส่วน ข้อมูลเชิง ตำแหน่งที่แสดงตำแหน่งของวัตถุในรูปของกราฟิก และข้อมูลเชิงบรรยายที่แสดงคุณสมบัติของข้อมูลในเชิงตำแหน่ง ประโยชน์ระบบสารสนเทศปริภูมิเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและเพื่อสืบค้นข้อมูลจาก ฐานข้อมูลอื่น เช่น จากฐานข้อมูลสารเคมี รูปแบบการจัดการข้อมูลสารเคมี พัฒนาขึ้นเพื่อติดตาม การจัดหา การใช้ การจัดเก็บที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงความ เป็นอันตรายของสารเคมีแต่ละชนิด และเพื่อนำการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รูปแบบประกอบด้วย ระบบการจัดการสามส่วนคือ ข้อมูลสารเคมี คลังสารเคมี และผู้ใช้สารเคมี ราย 3 ลักษณะคือ 1) รายงานเพื่อการปฏิบัติ คลังสารเคมี 2) รายงานด้านงบประมาณ และ 3) รายงานด้านความปลอดภัย สามารถนำเสนอได้จากรูปแบบนี้ รูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่าของเสียจากห้องปฏิบัติการอาคารตัวอย่าง ประมาณร้อยละ 50 เป็นของเสียที่ไม่เป็นอันตรายสามารถเจือจางและทิ้งลงท่อระบายน้ำได้ อีกส่วนหนึ่งเป็นของเสียที่ต้อง มีการบำบัดก่อนทิ้ง ผลสรุปจากการศึกษาได้กำหนดรูปแบบการแยกประเภทของเสียออกตามลักษณะการบำบัดเป็น 12 ประเภท ของเสียที่แยกประเภทแล้วบางประเภทจะสามารถบำบัดเบื้องต้นได้ในห้องปฏิบัติการ เช่น การปรับสภาพความ เป็นกลาง หรือทำลายความเป็นพิษ รูปแบบการป้องกันและตอบโต้กรณีเหตุฉุกเฉิน ได้นำเสนอการปฏิบัติงานสามขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่งการ ป้องกันและการคุ้มภัย ขั้นตอนที่สองการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ซึ่งรวมการปฏิบัติงานภายในและภายนอกอาคารและการ ปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจ และขั้นตอนที่สามการบรรเทาทุกข์ และเสนอการจัดระบบโครงสร้างการประสานงานคณะ กรรมการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบและการกำหนดหน้าที่คณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการวัตถุอันตรายและสิ่งแวดล้อมของจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผน แม่บทอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงเสนอให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์จัดการวัตถุอันตราย และสิ่ง แวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขึ้น ภายใต้การชี้นำและประสานงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี โดยมี “คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัตถุอันตรายและสิ่งแวดล้อม” ที่มีองค์ประกอบจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย The Thailand Research Fund has provided research grant to Chulalongkorn University to layout and setup a working system of chemicals/hazardous materials management for the university during the first phase of the master plan to establish a National Industry/University Cooperative Research Center (IUCRC) for Environmental and Hazardous Waste Management. Seven buildings in Chulalongkorn University Campus which accommodate 15 departments / institutes of various disciplines and nature were selected as study sites. Data was systematically collected for infrastructure facility, inventory of chemicals and hazardous materials/waste, waste treatment technologies and research activities, and emergency response scheme. Studies and testing exercises lead to development of an integrated management model for chemicals and hazardous materials comprising four operational systems. The overall constituent, Spatial Information System, combines the spatial database that defines objects in graphic form with the descriptive information that explains properties of spatial data. The descriptive information which can be incorporated encompasses the other three constituents, namely, Chemicals Management System, Laboratory Waste Management and Emergency Response Plan. Chemicals Management System can be used for chemicals tracking, proper handling and storage of chemicals according to physical and hazard properties. Special features also include administrative management in terms of purchasing, budgeting and user management within and between faculties. The software developed provides security code for practice. Laboratory Waste Management System is closely linked to chemicals and waste database. Results from information survey and data collection lead to waste classification into twelve different categories with proper treatment methodologies. Non-hazardous waste amounted to fifty percent of total waste generated at present can be diluted before discharge. Preventive Measure and Emergency Response System provides guidelines and protocol for operational procedure that should be considered as part of the university or corporate responsibility. Information of safety equipment and central control unit for emergency response are included. The integrated management plan proposed in the present study may be used as basic model for future modification to be implemented at all levels (provincial and regional) and sectors (industries and government) as anticipated in the work plans of the second and third phases of the IUCRC Establishment Program. Successful application highly depends on the degree of corporate commitment whereby definite policy will significantly pave way for technical and administrative structuring. Budgetary provision and feasible action plan are also of important concern.

บรรณานุกรม :
วสันต์ พงศาพิชญ์ . (2543). โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย (IUCRC).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วสันต์ พงศาพิชญ์ . 2543. "โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย (IUCRC)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วสันต์ พงศาพิชญ์ . "โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย (IUCRC)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
วสันต์ พงศาพิชญ์ . โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย (IUCRC). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.