ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย
นักวิจัย : อนุชาติ พวงสำลี
คำค้น : environment , information system , resources , ทรัพยากร , สารสนเทศ , สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3930004 , http://research.trf.or.th/node/927
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อรวบรวมรายการสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของไทย ทั้งที่ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ บทความในวารสาร และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศไทยโดยตรง พร้อมทั้งสรุปเนื้อหา/บทคัดย่อของเอกสารแต่ละรายการ (2) เพื่อจัดทำหัวเรื่องหรือหมวดหมู่ของเอกสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยตรง (3) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับสารสนเทศสิ่งพิมพ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของไทย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป(Software) พื้นฐานมาช่วยในการจัดระบบเพื่อประโยชน์ ในการสืบค้น (4) เพื่อทำการวิเคราะห์เบื้องต้นถึงสถานภาพของสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของไทย โดยศึกษา จากหัวเรื่องที่ได้จัดทำขึ้น การดำเนินงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ผลจากการศึกษาวิจัย จะได้ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทยบรรจุ ในแผ่น CD-ROM พร้อมคู่มือการใช้ ได้คู่มือหมวดหมู่เอกสารด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย และรายงานการวิเคราะห์ สถานภาพสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย ในการจัดเก็บข้อมูลได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญ จากสำนักหอสมุดและห้องสมุดของคณะของมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์เอกสาร ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้ง รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากนักวิจัยโดยตรง นำมาคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีการผลิตในช่วง พ.ศ. 2510-2539 และจัดหมวดหมู่ ตามที่คณะผู้วิจัยกำหนดขอบเขตและคำสืบค้นไว้ 3 ประเภท คือ หมวดสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ หมวดทรัพยากรและการ อนุรักษ์ และหมวดสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ผลจากการสำรวจพบว่าข้อมูลที่รวบรวมในฐานข้อมูล มีจำนวนทั้งสิ้น 8,612 รายการ เป็นหนังสือ 31.8% วิทยานิพนธ์ 22.7% และบทความในวารสาร 45.5% และพบว่าจำนวนสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมฯ มีการผลิตออกมามากขึ้นนับตั้งแต่มีการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 หรือหลังจากมีการออกพระ ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา สิ่งพิมพ์ที่รวบรวมมาเป็นภาษาไทย 54.4% ภาษา อังกฤษ 45.2% และภาษาอื่นๆ 0.4% สิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์มี 1,965 รายการ เป็นงานวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ 2.5% และเป็นวิทยานิพนธ์ในประเทศ 97.5% ส่วนสิ่งพิมพ์ประเภทบทความในวารสาร พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 3,918 รายการ เป็น ภาษาไทย 75.3% ภาษาอังกฤษ 24.5% และภาษาอื่นๆ 0.2 % จากการวิเคราะห์หัวเรื่องเอกสาร พบว่าอยู่ในหมวดสิ่งแวดล้อม และมลภาวะ 29.1% เป็นสิ่งพิมพ์ในหมวดทรัพยากรและการอนุรักษ์ 28.1% และหมวดสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 42.8% และพบว่าอัตราเพิ่มของสิ่งพิมพ์ใน 2 หมวดแรกมีการพัฒนาอย่างช้าๆ แต่สิ่งพิมพ์ในหมวดที่ 3 มีอัตราการเพิ่มแบบก้าว กระโดด เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่อง ทำให้เข้าใจทิศทางของแนวโน้มงานวิจัย งานการศึกษา และงานพัฒนา ว่าเน้นไปในทางใดในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยนี้มีดังนี้ (1) ควรให้มีการสืบค้นข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งหนังสือวิทยานิพนธ์และ บทความในวารสาร (2) ควรให้มีการปรับปรุงคำสืบค้นให้เหมาะสม (3) ควรให้มีการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ สู่สาธารณะ The objectives of this project are to collect Thai and English publications on Thailand Environment and Natural Resources which were published in forms of monograph (book), article in journals and dissertations as well as summarise each item into annotation, to assign specific subject headings for Thailand Environment and Natural Resources Publications, to develop database by using basic programme in order to manage information for further search, and to analyse the state of work from all publications collected. This is a survey research that the results are the Thailand environment and Natural Resources CD-ROM and its manual of database, handbook of subject headings and report on the status of publications on Thailand environment and natural resources. List of publications on Thai environment and natural resources are compiled from main libraries (e.g. The National Library, all universities’ libraries and research centers) and some are directly received from the researchers. The publications collected cover from the period between 1967 and 1996. The main subject headings are devided into 3 categories : Environment and Pollution; Natural Resources and Conservation; and Environment and Development. Totally, 8,612 publications are collected by this project (31.8% of monographs, 45.5% of articles in Journal, and 22.7% of dissertations). Reviewing the state of knowledge on Thai environment through these publications' abstract, it is found that the issues concerned has continuously increased since the Third National Economic and Social Development Plan. This is also the time that the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act 1975 was implemented. About 54.5% of all items were written in Thai, 45.5% were in English, and 0.4% was in other languages. There were 1,965 items of dissertations which presented 97.5% with in Thailand and 2.5% in overseas. In addition, there were 3,918 articles in journals which were written in Thai and English about 75.3% and 24.5% respectively. During the past 30 years there were 29.1%, 28.1% and 42.8% in subject heading of Environment and Pollution, Natural Resources and Conservation, and Environment and Development. Moreover, rates of printed materials in the first two subject headings have increased gradually while rate of the other has grown dramatically. There are some suggestions as followed: (1)Further collect compile the database deriving from monograph, journal and dissertation (2) Improve subject headings (3) Develop programme of the database for public inquiry.

บรรณานุกรม :
อนุชาติ พวงสำลี . (2541). โครงการจัดทำสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนุชาติ พวงสำลี . 2541. "โครงการจัดทำสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อนุชาติ พวงสำลี . "โครงการจัดทำสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541. Print.
อนุชาติ พวงสำลี . โครงการจัดทำสารสนเทศสิ่งพิมพ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2541.