ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามสำหรับตรวจเกลือไอโอดีนใน Iodizedsalt ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามสำหรับตรวจเกลือไอโอดีนใน Iodizedsalt ในประเทศไทย
นักวิจัย : พิณทิพ รื่นวงษา
คำค้น : iodated salt , iodine , Iodine kit , ชุดตรวจสอบไอโอดีน , เกลือ , ไอโอดีน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3930003 , http://research.trf.or.th/node/926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การขาดสารไอโอดีนยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่ได้บริโภคอาหาร ทะเลอย่างพอเพียง เช่นบางพื้นที่ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เด็กที่ขาดสารไอโอดีนจะมีสติปัญญา ด้อย เด็กที่คลอดจากมารดาที่ขาดสารไอโอดีนจะเป็นโรคเอ๋อสติปัญญาเสื่อมประกอบอาชีพไม่ได้ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ ปัญหานี้คือให้มีเกลือเสริมไอโอดีนกระจายทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกกฎกระทรวง เมื่อ พ.ศ. 2537 ให้ เกลือบริโภคต้องมีไอโอดีนอย่างน้อย 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm) แต่จากการสำรวจในปัจจุบันพบว่าเกลือบริโภคส่วนใหญ่ ทั้งในบ้าน ร้านค้าและจากแหล่งผลิตยังมีปริมาณไอโอดีนแตกต่างไปมากจากมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำให้ ปัญหาการขาดสารไอโอดีนยังคงอยู่ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาชุดตรวจสอบไอโอดีนชนิดขวดเดี่ยว (I-Kit) สำหรับตรวจสอบปริมาณ ไอโอดีนในเกลือ เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้น ชุดตรวจสอบนี้ ใช้ง่าย สะดวก สามารถวัดปริมาณ ไอโอดีน (ในรูปของไอโอเดท) ในตัวอย่างเกลือจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง เมื่อหยดน้ำยาบนเกลือที่มี ไอโอเดทจะเกิดสีน้ำเงินที่ความเข้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณไอโอเดท ชุดตรวจสอบนี้จะช่วยในการตรวจสอบและประกันคุณ ภาพของเกลือแต่ละรุ่นที่ผลิตจากโรงงานหรือแหล่งผลิตต่างๆ เพราะทั้งผู้ผลิตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถใช้ตรวจ สอบ ณ แหล่งผลิตให้ได้ผลทันทีระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้สามารถแก้ไขเพื่อให้เกลือได้มาตรฐานได้โดยทันที นอก จากนี้ชุดตรวจสอบนี้ยังใช้ได้โดยบุคลากรทั่วไปสำหรับตรวจสอบเกลือบริโภคในท้องถิ่น จากการทดลองภาคสนามโดย ความร่วมมือของสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ ประมาณ 20 จังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดสารไอโอดีนและในโรงงานเกลือ และแหล่งผลิตเกลือเสริมไอโอดีนกว่า 100 แห่ง พบว่าชุดตรวจสอบ I-Kit นี้ใช้ได้ผลดีกว่ามากเมื่อเทียบกับชุดตรวจสอบ อื่นๆ ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะชุดตรวจสอบที่ซื้อจากต่างประเทศ ทั้งในด้านความถูกต้อง แม่นยำ และความคงทนต่อ การใช้งานและการขนส่ง ชุดตรวจสอบนี้จะช่วยประกันคุณภาพของเกลือเสริมไอโอดีนได้อย่างแน่นอน (ขณะที่ชุดตรวจ สอบอื่นๆ ไม่สามารถทำได้) ถ้าผู้ผลิตและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความเอาใจใส่เพียงพอ ชุดตรวจสอบไอโอดีนชนิดขวดเดี่ยว (I-Kit) นี้กำลังอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาสิทธิบัตรไทย และกำลังยื่นขอ สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ชุดตรวจสอบนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบ และประเมินผลจากองค์กร ICCIDD ทั้งที่ประเทศอินเดีย และสำนักงานใหญ่ โดยการประสานงานจาก UNICEF และ กระทรวงสาธารณสุข ในขณะนี้องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO) จากประเทศเขมรได้นำชุดตรวจสอบนี้ไปใช้แล้ว และชุดตรวจสอบนี้ได้ทดลองใช้ในบางพื้นที่ในประเทศลาว คาดว่ากระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยจะสั่งไปใช้ใน ปริมาณมากในเร็วๆ นี้ เมื่อชุดตรวจสอบ I-Kit นี้ได้รับสิทธิบัตร และผ่านการประเมินผลจากองค์กร ICCIDD คาดว่าจะมีการร่วมมือกับ องค์การเภสัชกรรมเพื่อผลิตในจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของชุดทดสอบนี้ให้ดีขึ้นและเหมาะ กับสถานการณ์อยู่ตลอด ที่สำคัญจะต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การทำชุดทดสอบนี้ในวารสารระดับนานา ชาติ The iodine deficiency syndrome is still a significant health problem, manifested most severely as mental deficiency, throughout Thailand among people consuming inadequate amounts of seafood, the main natural and relatively expensive source of iodine. A sustained effort has been made by the Ministry of Public Health in rectifying the problem by legislating the supplementation of low-cost consumable salt with a minimum of 30 ppm iodate and encouraging salt producers to consistently make such salt. However, a high percentage of salt sampled in the household and salt factories throughout Thailand shows iodine levels that deviate markedly from those recommended and thus partially prolonging the iodine problem. The Mahidol University researchers have developed a single-bottled I-kit to address the above problem by providing a means for a rapid and simple semi-quantitative monitoring of salt samples. With this kit, quality assurance of salt batches can be performed by the health workers and factory operators, and corrective actions on non-standard commericial salt samples can be taken by both almost instantly. From their extensive field work and results returned to them by provincial health centers (over 10 provinces in risk areas) and factory operators (over 100), the researchers’ I-kit proves to be superior to the other, most internationally utilized, single-bottled kit. The colors developed in this imported kit do not match those given on the color chart and their intensity is not proportional to the iodate content. In contrast, the I-kit’s reagent when added to a salt sample can produce a longer-lasting color whose intensity is proportional to the level of iodate in salt and the I-kit can also keep and travel better. A Thailand patent for the I-kit is now pending : a US patent is being sought. An international evaluation is being carried out by ICCIDD, India, through the assistance of the regional UNICEF office and the MOPH. A non-governmental organization in Cambodia has asked for and been provided the I-kit for the purposes stated above. A big lot order by the MOPH is being considered. If and when the I-kit successfully emerges from the regional and international ICCIDD evaluation, a large scale production in collaboration with the Thai Government Pharmaceutical Organization will be made. Continual improvements are part and parcel of this endeavour. Last but not least, the basic research data leading to the kit’s development will be published in an international journal.

บรรณานุกรม :
พิณทิพ รื่นวงษา . (2542). การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามสำหรับตรวจเกลือไอโอดีนใน Iodizedsalt ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิณทิพ รื่นวงษา . 2542. "การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามสำหรับตรวจเกลือไอโอดีนใน Iodizedsalt ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิณทิพ รื่นวงษา . "การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามสำหรับตรวจเกลือไอโอดีนใน Iodizedsalt ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
พิณทิพ รื่นวงษา . การพัฒนาชุดตรวจสอบภาคสนามสำหรับตรวจเกลือไอโอดีนใน Iodizedsalt ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.