ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค
นักวิจัย : จริยา วิสิทธิ์พานิช
คำค้น : Diseases and insects of longan , longan decline , longan leaf curls , โรคหงอย , โรคและแมลงลำไย , ใบม้วนหงิก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3920011 , http://research.trf.or.th/node/924
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จริยา วิสิทธ์พานิช และคณะ ศึกษาหาแนวทางในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของ ลำไย และสร้างคู่มือในการดำเนินการบริหารศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน รวมทั้งการผลิตต้นพันธุ์ลำไย ปราศจากโรค ผลการศึกษาทำให้ทราบชนิดและปริมาณการระบาดของโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของ ลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยพบว่าปัญหาของต้นทรุดโทรมหรือโรคหงอยเป็นปัญหาที่มีความ สำคัญที่สุด (33-41%) รองลงมาคือปัญหาใบม้วนหงิก (18-32 %) สาเหตุของโรคหงอยในสภาพที่ลุ่ม เกิดจากน้ำท่วมขังระบบรากทำให้รากเน่า สวนสภาพที่น้ำไม่ท่วมขัง และสภาพที่ดอน พบไส้เดือนฝอย ศัตรูพืชในดินปริมาณสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุโดยตรงหรือร่วมกับปัจจัยอื่น สำหรับสาเหตุของใบม้วนหงิก เกิดจากไรสี่ขาและเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งมีไรสี่ขาเป็นพาหะนำโรค และเกิดจากสารกำจัดวัชพืชบางชนิด เช่น 2,4 ดี สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้ต้นลำไยโทรมและยืนต้นตาย คือพบเส้นใยของเห็ดห้าที่รวมตัว กันเป็นแผ่นห่อหุ้มรากร่วมกับการดูดกินรากของเพลี้ยแป้ง ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิสูจน์ เมื่อ ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการม้วนหงิกบนใบลำไย จึงสามารถหาแนวทางในการแก้ไขได้ ส่วนสาเหตุ ของโรคหงอยในสภาพน้ำไม่ท่วมขัง และสภาพที่ดอนพบสาเหตุหลายประการ ขณะนี้กำลังศึกษาหา ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดอาการหงอย สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาใบหงิกจากสารกำจัดวัชพืชให้ใช้การ ตัดหญ้าแทนการใช้สารกำจัดวัชพืช ส่วนปัญหาใบหงิกจากไร และไฟโตพลาสมาให้ตัดช่อที่หงิกทิ้งและใช้ สารเคมีกำจัดไรที่เป็นพาหะ ลดอาการหงิกลงได้ 30-70 % สาเหตุโรคหงอยในสภาพที่ลุ่ม ให้ทำร่อง ระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังราก บำรุงต้นและรากโดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีทางใบและราก ปุ๋ยอินทรีย์ สามารถฟื้นฟูลำไยให้ดีขึ้นได้ระดับหนึ่ง (> 50 %) Visitpanich and colleagues investigated to control major diseases and insect pests of longan and set up the guiding manual for integrated pest management available to the growers. The studies also aimed to obtain the pathogen free longan plant and method of producing antiserum for phytoplasma detection. The results showed that longan-declined syndrome and leaf curls have been the major problems of longan cultivation in Chiang Mai and Lam Phun areas. About 33-41% and 18-32% of observed trees were shown the decline and leaf curl symptoms respectively. In lowland areas, most of the soils were saturated with water caused root rotting. In normal land or upland orchards, certain plant parasitic nematodes were obtained from the soil samples. Declined trees may be caused by nematodes alone or nematodes complex with other factors. The finding was pointed out that eriophyid mite, phytoplasma and herbicide like 2,4-D caused different symptoms of leaf curls. It also proved that eriophyid mite was able to transmit phytoplasma in longan. Later, bolete mushroom and ground mealybugs were found to caused decline and death of longan trees.

บรรณานุกรม :
จริยา วิสิทธิ์พานิช . (2543). การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จริยา วิสิทธิ์พานิช . 2543. "การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จริยา วิสิทธิ์พานิช . "การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
จริยา วิสิทธิ์พานิช . การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.