ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู
นักวิจัย : ยุทธนา สมิตะสิริ
คำค้น : networks , primary-secondary school , Science project advisors , Science project learning patterns , Science Projects , teacher training. , ครูที่ปรึกษา , พัฒนาครู , รูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ , เครือข่าย , โครงงานวิทยาศาสตร์ , โรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3830002 , http://research.trf.or.th/node/915
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ที่คณะผู้พัฒนาครูได้ พัฒนาขึ้นไปพัฒนาครูระดับประถมศึกษา 29 คน และระดับมัธยมศึกษา 35 คน จากโรงเรียน 24 โรงเรียน จาก 6 ภาคๆ ละ 4 โรงเรียนเพื่อให้ครูสามารถทำบทบาทในการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับ นักเรียนของตนรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 3 วัน พร้อมมอบสื่อต่าง ๆ ให้กับครูหลังการฝึกอบรม ตลอดจนงบประมาณสำหรับติดต่อและซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวนหนึ่งที่สำคัญ คือ ต้องมีการกระตุ้น ติดตามผล ให้ความสนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเป็นเวลา 7 เดือน โดย ได้จัดผู้พัฒนาครูประจำ แต่ละภาค ๆ ละ 1 คน สำหรับทำบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษากับครูในเครือข่ายทั้งทาง โทรศัพท์ จดหมาย จดหมายข่าวและการตรวจเยี่ยมที่โรงเรียน นอกจากนี้ยังให้งบสนับสนุนสำหรับจัดทำ โครงงานวิทยาศาสตร์กับนักเรียนไว้จำนวนหนึ่งด้วยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ดัง กล่าวปรากฏว่าครูระดับประถมศึกษา สามารถทำบทบาทเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนัก เรียนได้ 27 จาก 28 คน (ลาเรียนต่อ 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 96.43 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ 63 เรื่องจากทั้ง 12 โรงเรียน มีนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 174 คนได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ไปประกวด 16 เรื่องในระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เงิน ทองแดง ชมเชย รวม 13 เรื่อง และยังได้รับรางวัลที่1, 2, 3 และชมเชยในระดับภาคอีกหลายเรื่อง สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา สามารถทำบทบาทเป็นครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้ 28 จาก 32 คน (ลาออกจากราชการ 1 คน ลาบวช 1 คน ไปเป็นผู้ บริหาร 1 คน) คิดเป็นร้อยละ87.5 มีโครงงานวิทยาศาสตร์ 65 เรื่อง จาก 11 โรงเรียน (ไม่มีผลงาน 1 โรง เรียน) มีนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 185 คน ได้รับรางวัลที่ 1 และชมเชยจากศูนย์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และรางวัลที่ 2 จากศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลที่ 1 ของศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้วย เมื่อพิจารณาถึงครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยา ศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงพบว่าในระดับประถมศึกษามี 13 คน และระดับมัธยมศึกษา 9 คน ซึ่งครูเหล่านี้ สามารถนำไปพัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็นครูวิทยากรสร้างครูลูกข่ายได้ต่อไป นอกจากนี้ยังได้ค้นพบว่าเกิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก นัก เรียนหลายคนมีความเป็นผู้นำ สนใจ ใฝ่รู้ ช่างคิด อยากค้นคว้าทดลองหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งผิดกับก่อน ที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการเป็นอันมากจากรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวน่าที่จะได้มาปรับใช้ในการฝึกอบรมโครง งานวิทยาศาสตร์ให้กับครูที่จะต้องมีการติดตามสนับสนุนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยวิทยากรผู้ให้การฝึก อบรม ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยา-ศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก อันจะทำให้การใช้ งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อเกิดผลอย่างแท้จริง นอกจากนี้อาจนำรูปแบบดังกล่าวเป็นต้นแบบใน การปรับใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายครูที่ปรึกษาโครงงานวิชาอื่นได้ต่อไปด้วย This project aims to implement the science project learning pattern developed by the teacher development staff in trainlng 29 primary school teachers and 35 secondary school teachers from 24 schools of 6 regions (4 schools in each regions) to become science project advisors for their students.The science project learning pattern mentioned above consisted of a 3 day science project workshop, providing instructional materials to the teachers afterwards as well as funding for future correspondence and purchase of materials. The most important aspects consisted of motivation. follow up, support, close and continuous advisement for 7 months. One teacher trainer per region was apppointed as a mentor, corresponding with the assigned network of teachers by telephone, letters, newstetters, and school visitations. There were some supplementary funds provided for science projects for their students.With the learning pattern in place, it was found that 27 out of the 28 primary school teachers were able to be Science Project Adivisors for their students (one had to leave to continue studies), or 96.43% The twelve schools presented 63 science projects from 174 students. Some projects were submitted to national competitions, and 13 received gold, silver, brass, and honorable medals; with other projects geitting 1st, 2nd, and 3rd, and honorable mention in the regional level. Twenty eight out of thirty two secondary school teachers were Science Project Advisors (one resigned from the civil service, one left for monkhood, and one left for administration) or 87.5% with 65 science projects from 11 schools (one did not have a Project), with 185 students participating. The Chiang Mai University Center awarded 1st prize and honorable mention, and the Konkaen University awarded 2nd prize. The former even received the national grand prize as well. Thirteen primary teachers and nine secondary teachers have high potential as Science Project Advisors, and these in turn can be trained to become trainers of future trainees. Teaching behavior of teachers and learning behavior of students also underwent marked changes. Many students exhibited leadership, interest, curiosity, thinking, experimentation, and searching for answers by themselves, a marked difference from before they entered the project.To successfully integrate the above learning pattern into training teachers for Science Project Adivising, there must be continual follow up, support, and advising by the Trainers. In this way, there will be many more Science Project Advisors, making the use of this budget worthwhile and truly effective. We may take this pattern as a prototype to create and train Project Advisor Teacher networks in other fields as well.

บรรณานุกรม :
ยุทธนา สมิตะสิริ . (2540). โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยุทธนา สมิตะสิริ . 2540. "โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ยุทธนา สมิตะสิริ . "โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. Print.
ยุทธนา สมิตะสิริ . โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2540.