ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมสำหรับปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิดไอโซโพรพานอล/อะซิโตน/ไฮโดรเจน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมสำหรับปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิดไอโซโพรพานอล/อะซิโตน/ไฮโดรเจน
นักวิจัย : วราพร กิติเกียรติโสภณ
คำค้น : ปั๊มความร้อน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741727194 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2854
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ปั๊มความร้อนพลังงานเคมีเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งอาศัยปฏิกิริยาผันกลับได้ในการนำความร้อนเหลือทิ้ง มาเพิ่มคุณค่าให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการหรือกิจกรรม ที่ต้องการพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง โครงสร้างการควบคุมสำหรับปั๊มความร้อนพลังงานเคมี ชนิดไอโซโพรพานอล/อะซิโตน/ไฮโดรเจนประกอบด้วย 8 วงควบคุมดังนี้ การควบคุมความดันของหอกลั่นและแก๊สภายในกระบวนการ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดเสถียรภาพของปั๊มความร้อน การควบคุมความเข้มข้นของไอโซโพรพานอลในกระแสผลิตภัณฑ์ยอดหอ การควบคุมอุณหภูมิกระแสป้อนเครื่องปฏิกรณ์ดูดความร้อน การควบคุมระดับของของเหลวยอดหอและก้นหอ การควบคุมอัตราการไหลกระแสไอน้ำด้านอุณหภูมิสูง โครงสร้างการควบคุมแบบที่ 1 ควบคุมอุณหภูมิกระแสไอน้ำด้านอุณหภูมิสูง โดยปรับอัตราการไหลกระแสป้อนเครื่องปฏิกรณ์คายความร้อน โครงสร้างการควบคุมแบบที่ 2 ควบคุมอุณหภูมิกระแสไอน้ำด้านอุณหภูมิสูง โดยควบคุมความดันของแก๊สภายในกระบวนการ โดยปรับพลังงานของเครื่องอัดไอผ่านวงควบคุมแบบขั้นลำดับ โครงสร้างการควบคุมทั้งสองแบบมีสมรรถนะใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาในแง่ความทนทานต่อการเพิ่มอุณหภูมิ และอัตราการไหลกระแสไอน้ำด้านอุณหภูมิสูง ความเร็วในการปรับกระบวนการจากค่าไอเออีรวม ค่าการตอบสนองสูงสุดของตัวแปรปรับและตัวแปรควบคุม ประสิทธิภาพความร้อน โดยข้อจำกัดของการควบคุมคือการควบคุมความเข้มข้น ของไอโซโพรพานอลในกระแสผลิตภัณฑ์ยอดหอ

บรรณานุกรม :
วราพร กิติเกียรติโสภณ . (2545). ระบบควบคุมสำหรับปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิดไอโซโพรพานอล/อะซิโตน/ไฮโดรเจน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราพร กิติเกียรติโสภณ . 2545. "ระบบควบคุมสำหรับปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิดไอโซโพรพานอล/อะซิโตน/ไฮโดรเจน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราพร กิติเกียรติโสภณ . "ระบบควบคุมสำหรับปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิดไอโซโพรพานอล/อะซิโตน/ไฮโดรเจน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วราพร กิติเกียรติโสภณ . ระบบควบคุมสำหรับปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิดไอโซโพรพานอล/อะซิโตน/ไฮโดรเจน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.