ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน
นักวิจัย : จิราณีย์ ไชยปุริวงศ์, 2517-
คำค้น : เอสทูรี , โพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน , แม่น้ำท่าจีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กัลยา วัฒนากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741704658 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ทำการเก็บตัวอย่างตะกอนผิวหน้าและตะกอนตามความลึก จากบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน ศึกษาการกระจายของสาร PAHs ในดินตะกอนผิวหน้าและการสะสมในตะกอนดินตามความลึก ผลการวิเคราะห์พบสาร PAHs ที่มีจำนวนวงแหวนตั้งแต่ 2-6 วง โดยมีการกระจายของชนิดและปริมาณแตกต่างกัน PAHs ที่พบได้มากได้แก่ naphthalene, biphenyl, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, chrysene, benzo(a)anthracene, perylene, anthracene, fluoranthene และ pyrene โดยมีปริมาณ PAHs รวมของตัวอย่างตะกอนผิวหน้าตามลำน้ำท่าจีน 0.22-1.52 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.62 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง การกระจายของสาร PAHs รวมในตะกอนดินผิวหน้าพบว่าบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของสาร PAHs จะเป็นบริเวณที่พบการสะสมได้มากกว่าบริเวณที่อยู่ไกลแหล่งกำเนิดออกไป การสะสมของสาร PAHs รวมในตะกอนตามความลึกบริเวณคลองสุนัขหอนแสดงแนวโน้มของ PAHs ลดลงเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันมีการสะสมของสาร PAHs มากกว่าในอดีต แต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสาร PAHs ตามความลึกตะกอนในบริเวณปากแม่น้ำมีแนวโน้มไม่ชัดเจน อาจเนื่องจากการขุดลอกร่องน้ำบริเวณปากแม่น้ำทำให้รบกวนการสะสมและการตกตะกอนในบริเวณนี้ การพิจารณาแหล่งกำเนิดของสาร PAHs พิจารณาได้จากดัชนี Fluoranthene/Pyrene Phenanthrene/Anthracene sigMP/P และ (2+3-ring)PAHs/(4+5-ring)PAHs โดยพบว่าแหล่งกำเนิดหลักของสาร PAHs ในดินตะกอนบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน ส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้ เช่น จากการปล่อยควันเสียจากยานพาหนะ จากโรงงานอุตสาหกรรม และการปล่อยน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วลงสู่แหล่งน้ำ แหล่งกำเนิดรองมาจากการปนเปื้อนจากน้ำมัน

บรรณานุกรม :
จิราณีย์ ไชยปุริวงศ์, 2517- . (2544). การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราณีย์ ไชยปุริวงศ์, 2517- . 2544. "การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราณีย์ ไชยปุริวงศ์, 2517- . "การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
จิราณีย์ ไชยปุริวงศ์, 2517- . การสะสมของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตะกอนบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.