ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล
นักวิจัย : สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
คำค้น : equipment , Health , service provider , Thailand , บริการสุขภาพ , สาธารณสุข , สิ่งประดิษฐ์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PRG3930002 , http://research.trf.or.th/node/884
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจผลงานการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการจัดบริการสาธารณสุขของสถาน บริการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข และหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ ใช้ในการจัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการส่วนภูมิภาค การศึกษาดำเนินการทั้งโดยวิธีการสำรวจสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยแบบสำรวจทั่วประเทศ 11,022 ชุด การสำรวจจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับรายงานการวิจัย รายงานการประชุมวิชาการ รวมทั้งสรุปการรวบ รวมสิ่งประดิษฐ์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมกลุ่มเพิ่มระดมสมองบุคลากรระดับ ตำบล อำเภอ และมีการ ลงไปศึกษาดูงานในพื้นที่ 5 แห่ง พบว่า ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนามีความสัมพันธ์กับลักษณะงานบริการที่รับผิดชอบ ส่วนมากจะเป็นสิ่งประ- ดิษฐ์ในลักษณะต้นแบบพื้นฐานเพื่อประยุกต์กับการใช้งานในพื้นที่ แรงจูงใจที่สำคัญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาก็ คือ ความ จำเป็นหรือความต้องการแก้ไขปัญหาในขณะที่ไม่มีเทคโนโลยีหรือมีแต่เป็นของต่างประเทศ อุปสรรคสำคัญ คือ การขาด การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ ขาดแรงจูงใจ การที่ต้องทำงานประจำมากจนไม่มีเวลา การขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ และการขาดการสนับสนุนด้านวิชาการ อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการนำไปใช้ในวงกว้างหรือในระดับอุตสาหกรรมคือ การสร้างการยอมรับ การลงทุนในการวิจัยพัฒนาต่อเนื่อง กระบวนการจดสิทธิบัตร การลงทุนในการผลิต การทำการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องขนาดของตลาด การส่งเสริมสนับสนุนควรมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสุขภาพ ควบคู่ไปกับการวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประยุกต์ใช้ในบริการ การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อไปสู่อุตสาหกรรมนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่ จะต้องใช้กับความได้เปรียบในขนาดเศรษฐกิจ ความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์การสนับสนุนด้านงบประมาณในการวิจัยพัฒนา การสนับสนุนเทคนิคทางวิชาการ การจดสิทธิบัตร การสนับสนุนการลงทุนและการบริหารจัดการด้านการตลาด การส่งเสริม สนับสนุนไม่ควรจำกัดเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แต่ให้รวมถึงการพัฒนาและอนุรักษ์ของเดิมที่ดีด้วยและไม่ควรจำกัดเฉพาะ สถานบริการสาธารณสุขแต่ให้ครอบคลุมถึงสถานศึกษา หน่วยบริการและประชาชนในชุมชนด้วย งานวิจัยได้เสนอแผนงานการสนับสนุนอย่างครบวงจร 5 แผนงาน ได้แก่ 1) การสนับสนุนงบประมาณที่คล่องตัว 2) การสนับสนุนด้านวิชาการ 3) การสร้างแรงจูงใจ 4) การจัดระบบสนับสนุนที่จะไปสู่อุตสาหกรรม 5) ในระยะแรกรูป แบบการสนับสนุนอาจทำเป็นโครงการระยะ 5 ปี แต่ในระยะยาวอาจพัฒนาเป็นภาระกิจหลักขององค์กรสนับสนุนในส่วน กลางของกระทรวงสาธารณสุข This project aims at analysing the real R&D capacity of the MOPH (Ministry of Public Health) rural health personnel in the area of medical and health equipments, as well as synthesisting the recommendations for promoting and strengthening such activities. Several methodologies were used i.e. nation wide survey with 11,022 questionaires, literature review, brainstorming sessions with the health centre and district hospital personnel, and field visits into 5 area, 2 health centres, 1 district hospital, 1 provincial hospital and 1 private medical equipment factory. The results show that ; This capacity for R&D relates to the services responsibilities of health personnel. Most of the inventions are basic equipments for field application. Important motivation factors are the need for solving health problems without appropriate technologies. Importants obstacle are the lack of budget, lack of motivation, too many routine activities, lack of initiative and technical support. Obstacies for wide scale application or industrial development are creation of the acceptability among other health personnel, investment on further R&D, patent filling process, investment on production and marketing, especially factor regarding the economy of scale. Recommendations for promotion and strenthening the R&D capacity of medical and health personnel on invention of health equipment. The objectives of promotional activities should aim at development of HRH (Human Resource for Health) as well as the R&D for application to the require health services. The development at industrial scale may be possible, in case the inventions are acceptable, innovative, and had an appropriate economy of scale, as well as financial support for further R&D production marketing. The promotion activities should aim not only at inventions for health services but should also include the support to inventions that indirectly support healthe services as well as the development of systems to appropriately use the inventions. The promotion should not aim only at new inventions, but should also support development and conservation of existing technologies. It should not aim only at supporting health facilities but should also support educational facilities, and community as well. The support activities should be continuous and complete circle including :- Budget support, Technical support, Motivation, Support for development to industrial scale The initial phase of support may be carried out as a 5 year project supported by Research Fund Office of the Health Systems Research Institute. In the long run the system may move automatically through market machanism or it may be supported by several responsible agencies e.g. Ministry of Public Health.

บรรณานุกรม :
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ . (2540). โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ . 2540. "โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ . "โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. Print.
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ . โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2540.