ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก
นักวิจัย : สุธรรม อารีกุล
คำค้น : Higher Education Crisis , Higher Education Resolution , Thai Higher Education , ทางออกอุดมศึกษาไทย , วิกฤตอุดมศึกษาไทย , อุดมศึกษาไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PRG3830002 , http://research.trf.or.th/node/883
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการจัดอันดับความเข้มแข็งของการศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ซึ่งเป็น องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาตินั้น อยู่ในอันดับที่เกือบต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกันในระหว่าง 50 ประเทศ จากการศึกษาวิจัยได้พบว่า อุดมศึกษาไทยอยู่ในภาวะวิกฤต ปัจจัยที่ทำให้วิกฤตมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน มหาวิทยาลัย ปัจจัยภายนอกได้แก่ นโยบายของรัฐที่ไม่แน่นอน กฏหมายการศึกษาล้าสมัย การเมืองที่ไม่ให้ความสำคัญ แผน พัฒนาอุดมศึกษาของชาติขาดทิศทางไม่มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน การลงทุนด้านอุดมศึกษาของรัฐต่ำ กระทรวงทบวงกรม ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ระบบราชการ สำหรับปัญหาภายในได้แก่ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาที่ล้าสมัย สภา มหาวิทยาลัยอ่อนแอ สถาบันอุดมศึกษาขาดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน การแบ่งส่วนราชการมากเกินไป ผู้บริหารขาด สมรรถภาพ หลักสูตรล้าสมัย ลอกเลียนแบบ แยกวิชาเกินความจำเป็น คุณภาพอาจารย์และการเรียนการสอนตกต่ำ บัณฑิตขาด คุณภาพ หน้าที่การวิจัย การบริการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถูกละเลย ไม่มีการประเมินเพื่อประกันคุณภาพและมาตร ฐานการศึกษา ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุดมศึกษาทั้งประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว บางประเทศแม้จะได้ พัฒนาแล้วก็ได้มีการปฏิรูปอุดมศึกษาเป็นการใหญ่ เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก การแก้ไขวิกฤตอุดมศึกษา ไทยนั้นมิใช่เป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นจากความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส โลก ในเรื่องรูปแบบการบริหารและจัดการ การขยายการศึกษาภายใต้งบประมาณที่จำกัด ความทันสมัยทางวิชาการ การขยายตัว ของวิชาการใหม่ ๆ การขยายการอุดมศึกษาสู่ปวงชน ความจำเป็นในด้านเสรีภาพของการดำเนินงานและการเปิดเสรีทางด้าน อุดมศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลง รัฐจะต้องยอมรับว่าการต่อสู้ด้วยพลังมันสมองและ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความสำคัญที่สุดในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ จะต้องทุ่มเททรัพยากรให้เพียงพอให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ครบถ้วนสมบูรณ์ จะต้องเปลี่ยนจากระบบควบคุมมาเป็นระบบสนับสนุน ให้อุดมศึกษาเปิดเสรี เข้าถึงปวงชน มีความทันสมัยสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถเลี้ยงตนเองและพึ่งพาตน เองให้มาก ๆ ยิ่งขึ้น จะต้องดำเนินการให้มีเอกภาพทางนโยบาย มีแผนพัฒนาที่เป็นระบบต่อเนื่อง มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติและ เป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลที่ชัดเจน มีมาตรการการลงทุนกำกับในภารกิจอย่างครบถ้วน และสนับสนุนให้สถาบันอุดม ศึกษาปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา สถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันมีทางเลือกที่จะพัฒนา 4 ทางคือ ปรับรื้อระบบภายในของสถาบัน สร้างระบบประสม ประสานระหว่างระบบราชการและนอกราชการ สร้างระบบคู่ขนานกัน และปฏิรูปสถาบันให้ออกนอกระบบราชการ Report on the strengths of Thai higher education and Science and Technology which are among the most important components on the economic and social development of the country are almost the lowest ranks comparing among 50 nations. The investigation on Thai higher education was found in crisis. Factors affecting this crisis are both from outside and inside universities. Among factors outside included uncertained policy of the government, outdated educational laws, unrecognition of the important of higher education, non-direction and no action to follow up the development plan, low investment and under governmental control. Among factors inside universities included outdated regulations, weak university council, unclear university policy and targets, overdivision of sections, uncapable administrators, outdated and reiterate curricula, over division of subjects, low quality of staff, teaching, learning and graduates. Other main functions which are research, public service and preserving of national tradition and culture are lacking behind. Many countries, both developing and developed, are recognized on the important of higher education. Some developed countries eventhough highly advance in higher education have reformed their education in order to follow up of the changing world. Solving on the problems of Thai higher education is not solely the existed problems but need to include the new problems borned by the changing world. There are the needs for changing of the university administrative and management, expansion of higher education under limited budget, modernization, liberalization, popularization and internationalization of higher education. The relationship of the state and universities must be changed. It should be admitted that high quality of brain and man-power are the most important in the economic and social development of the modern world. The system should be changed from the state control to state superviser. State must provides sufficient resources so that universities can performed those challenge tasks with high quality and quantity. It should stimulate and inspire universities for self-help and self dependable as much as possible. It should move for higher education policy unification, continuous definite development plan, clear functions and targets with budget allocation for each task, and support the university for change in order to keep up with the changing world. Universities, at present, have four choices to change, improve and develop. They are reengineering within the university, building up the integrated system between under government control and ungoverned control, using the two parallel systems, and university reform under the government supervisor.

บรรณานุกรม :
สุธรรม อารีกุล . (2540). อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุธรรม อารีกุล . 2540. "อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุธรรม อารีกุล . "อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540. Print.
สุธรรม อารีกุล . อุดมศึกษาไทย : วิกฤตและทางออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2540.