ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการนำร่อง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการนำร่อง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : ถาวร อ่อนประไพ
คำค้น : Community , Community’s livelihood , Spatial resource database , ความเป็นอยู่ของชุมชน , ชุมชน , ฐานข้อมูลทรัพยากรเชิงพื้นที่
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PPG49O0001 , http://research.trf.or.th/node/881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

“โครงการนำร่อง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของชุมชน และรูปแบบ กลไกและการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ประชาชน และวิชาการ ที่จะนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับชุมชนของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ศึกษาของโครงการนำร่องนี้อยู่ที่ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเก็บข้อมูลใน 3 หมู่บ้านตัวอย่าง คือ บ้านหนองขาวกลาง (หมู่ที่ 3) บ้านห้วยฮี้ (หมู่ที่ 8) และบ้านห้วยไม้ดำ (หมู่ที่ 9) แนวความคิดและวิธีการดำเนินงานวิจัยของโครงการนำร่องฯ นี้ คือการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลและสถานภาพของทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics technology) ซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing) และระบบการกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) เพื่อทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเชิงพื้นที่ รวมถึงการสัมภาษณ์ด้วยการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมจากเกษตรกร คณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง สารสนเทศที่ถูกพัฒนาในฐานข้อมูลทรัพยากรเชิงพื้นที่ในตำบลห้วยปูลิง ได้แก่ ทรัพยากรที่ดินและการเกษตร: ที่ดินทำกินและการครอบครอง ชนิดการเพาะปลูกและผลผลิตการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และปัญหาการทำเกษตรกรรม; ทรัพยากรป่าไม้: ชนิดและเนื้อที่ป่าไม้ การแบ่งเขตและการจัดการพื้นที่ป่าไม้ (ป่าต้นน้ำ ป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชน); ทรัพยากรน้ำ: แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม; ทรัพยากรอื่น ๆ: ทรัพยากรด้านพลังงาน ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว และทรัพยากรบุคคลรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานข้อมูลในระดับชุมชนนี้ได้ถูกออกแบบอย่างบูรณาการให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของจังหวัดที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ โครงการนำร่องได้พัฒนารูปแบบและกลไกการประสานงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยมีการร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทางราชการโดยเฉพาะที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และจากทางองค์กรในท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลจากภาควิชาการ โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการดำเนินงานในโครงการวิจัย “การยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึ่งจะได้ทำการศึกษาวิจัยในลำดับต่อไป The pilot project of “the study of initial data for increasing community’s livelihood, Muang district, Mae Hong Son province” has the following objectives; to develop a spatial database system of communities, and pattern, mechanism, and linkage among public, people, and academic sectors leading to raise people’s livelihood at community level of Mae Hong Son province. The study area is located at Huai Pu Ling sub-district, Muang district, Mae Hong Son province collected data in 3 sampling villages: Nong Khao Klang (moo 3), Huai He (moo 8), and Huai Mai Dum (moo 9). The concept and research approaches of the project are making collaboratively of understanding and recognition of the resource data and status in area, using Geo-Informatics technology comprising of Geographic Information System (GIS), Remote Sensing, and Global Positioning System (GPS) to develop a spatial resource database, including the interview method using questionnaires to obtain socio-economic data from farmers, village committees, and members of Huai Pu Ling’s Tambon Administrative Organization (TAO). Information developed in the spatial resource database is Land and Agricultural Resources: agricultural land and possession, crop type and production, livestock, and agricultural problems; Forest Resource: forest type and area, forest zoning and management (upstream, conservative, and community forests); Water Resource: water sources for community’s utilization, water sources for agriculture; Other resources: energy resource, tourism resource, and personnel resource including indigenous knowledge. This community database is designed integrating to link with the provincial spatial resource database developed under the project of a decision support system for developing and managing resources in Mae Hong Son province. In addition, the pilot project has developed a combined pattern and mechanism to increase the community’s livelihood with collaborative meeting, brain storming, and recommendations from official sectors particularly the administrative section at Muang Mae Hong Son district and local administrative sections which are TAO, head of sub-district, and village headman including the supporting data from academic sector. This information would be considerably useful to conduct the project of “increasing level of the community’s livelihood at Muang district, Mae Hong Son province” that is continuously planned for the next step.

บรรณานุกรม :
ถาวร อ่อนประไพ . (2550). โครงการนำร่อง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ถาวร อ่อนประไพ . 2550. "โครงการนำร่อง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ถาวร อ่อนประไพ . "โครงการนำร่อง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
ถาวร อ่อนประไพ . โครงการนำร่อง ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.