ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : จันทรา บูรณฤกษ์ , ปิยนาถ บุนนาค
คำค้น : ความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา , ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา , ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา , ไทย--การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาประวัติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2756
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2506) วัตถุประสงค์ในการวิจัยเรื่องนี้ คือเพื่อศึกษาจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา การเมืองระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือประเทศไทยแก้ไขสนธิสัญญาไม่เสมอภาคเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในปี พ.ศ. 2463 และตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองได้วิวัฒนาการมาเป็นขั้น ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสภาพทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการดังกล่าว ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 6 บท ดังนี้คือ บทนำกล่าวถึงที่มาของปัญหา, วัตถุประสงค์ของการวิจัย, วิธีการค้นคว้าวิจัย, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย บทที่ 1 คือ ช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ระหว่าง พ.ศ. 2463 ถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นช่วงแห่งการสร้างความสัมพันธ์ทีดี เป็นช่วงที่มีการแก้ไขสนธิสัญญาความไม่เสมอภาคเกี่ยวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งที่ปรึกษาชาวอเมริกันได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือแก้ไขสนธิสัญญาดังกล่าว บทที่ 2 คือช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จนเป็นผลทำให้ดำเนินนโยบายโน้มเอียงเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างเด่นชัดหลังสงครามสิ้นสุดลง การดำเนินนโยบายของไทยและของสหรัฐอเมริกาและท่าทีที่มีต่อกันในระหว่างสงครามโลกเป็นสภาพการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และเป็นช่วงเวลาสำคัญมากในประวัติความเป็นเอกราชและบูรณภาพของประเทศไทยเพื่อก้าวออกไปสู่การยอมรับนานาชาติในโลกเสรีอยางทัดเทียม บทที่ 3 คือ ช่วงความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นช่วงที่ไทยได้เปลี่ยนนโยบายการเป็นกลางมาเป็นนโยบายที่ฝักใฝ่ฝายตะวันตก ทั้งนี้เพราะไทยพยายามรักษาผลประโยชน์ของไทยให้มากที่สุด ไทยจึงเปิดศักราชยุคใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือยุคแห่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโลกตะวันตก โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพื่อทำการสะกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ บทที่ 4 คือช่วงความสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาในสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นช่วงแห่งความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศและประเทศใกล้เคียง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พยายามที่จะดำเนินโยบายที่เป็นอิสระ โดยมิให้มหาอำนาจเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทย แต่ต่อมาเนื่องจากสภาพแวดล้อมบีบบังคับ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชน์จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนนโยบายกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกา บทที่ 5 คือบทสรุปของความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา

บรรณานุกรม :
จันทรา บูรณฤกษ์ , ปิยนาถ บุนนาค . (2521). การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทรา บูรณฤกษ์ , ปิยนาถ บุนนาค . 2521. "การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทรา บูรณฤกษ์ , ปิยนาถ บุนนาค . "การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
จันทรา บูรณฤกษ์ , ปิยนาถ บุนนาค . การศึกษาผลกระทบทางการเมืองจากความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2463-2506) : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.