ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อักขรวิธีและการใช้ภาษาของฮิวเมอรริสต์ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อักขรวิธีและการใช้ภาษาของฮิวเมอรริสต์ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
คำค้น : อบ ไชยวสุ , ฮิวเมอร์ริสต์ , ภาษาไทย--การใช้ภาษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2751
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์อักขรวิธีและการใช้ภาษาของฮิวเมอริสต์จากข้อมูลเท่าที่พบได้ในเวลานี้ รายงานผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 บท บทที่หนึ่งเป็นบทนำ บทที่สองกล่าวถึงประวัติของฮิวเมอริสต์ตลอดจนนามปากกาและผลงานของเขา บทที่สามเป็นเรื่องอักขรวิธีของฮิวเมอริสต์ บทที่สี่กล่าวถึงการใช้ภาษา และบทที่ห้าเป็นบทสรุป ผลการวิจัยสรุปได้ว่าฮิวเมอริสต์มีอักขรวิธีและการใช้ภาษาทั้งในด้านที่เหมือนและแตกต่างไปจากผู้อื่น ลักษณะที่แตกต่างจากผู้อื่นนับเป็นลักษณะเด่นของภาษาฮิวเมอริสต์ทำให้เกิดภาษาที่เป็นแบบเฉพาะของฮิวเมอริสต์เอง กลวิธีการเขียนและการใช้ภาษาทำให้ภาษาของเขาน่าอ่าน ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและให้อารมณ์ขัน และในบางครั้งยังมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอีกด้วย นอกจากนี้ ฮิวเมอริสต์ได้เสนอแนะอักขรวิธีและการใช้ภาษาบางประการเพื่อให้นักภาษานำไปพิจารณา นับว่าเป็นการช่วยให้อักขรวิธีและการใช้ภาษาของไทยคลี่คลายขยายตัวมากกว่าเดิม การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นชัดว่าฮิวเมอริสต์มีความรอบรู้เรื่องภาษาไทยเป็นอย่างดียิ่งในเรื่องคำ สำนวน และการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าฮิวเมอริสต์มีความตั้งใจมั่นในอันที่จะอนุรักษ์ภาษาไทยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ภาษาไทย นับเป็นแบบอย่างของผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีศิลปะ

บรรณานุกรม :
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . (2527). อักขรวิธีและการใช้ภาษาของฮิวเมอรริสต์ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . 2527. "อักขรวิธีและการใช้ภาษาของฮิวเมอรริสต์ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . "อักขรวิธีและการใช้ภาษาของฮิวเมอรริสต์ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต . อักขรวิธีและการใช้ภาษาของฮิวเมอรริสต์ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.