ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำแผนที่หมู่บ้าน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำแผนที่หมู่บ้าน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ผ่องศรี จั่นห้าว
คำค้น : แผนที่ , การทำแผนที่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภูมิศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2740
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปัจจุบันประเทศไทย มักมีปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของข้อมูลทางพื้นที่มาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด หรือปัญหาการพัฒนาระดับประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากหลักฐานขอบเขตพื้นที่ ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง การสำรวจพื้นที่ใหม่ทั่วทั้งประเทศ ย่อมจะต้องใช้งบประมาณและอัตรากำลังคนอย่างมหาศาล แต่การใช้เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการของไทยจัดทำไว้แล้ว จากพื้นที่หน่วยย่อยที่สุด คือ โฉนด หรือ น.ส. 3 ประกอบขึ้นเป็นหมู่บ้าน อันเป็นส่วนย่อยของพื้นที่ตำบลจะทำให้ได้พื้นที่ตำบลจะทำให้ได้พื้นที่ตำบลถูกต้อง ในที่สุดพื้นที่อำเภอ และจังหวัดจะถูกต้องตามลำดับต่อกันไป แผนที่แสดงเขตการปกครองที่ถูกต้องนี้ จะช่วยให้นักวางแผน มีข้อมูลทางพื้นที่ถูกต้อง เป็นอุปกรณ์ช่วยในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สามารถตัดสินใจ และเลือกพื้นที่พัฒนาได้ตรงกับความต้องการของชุมชนนั้นๆ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติ

บรรณานุกรม :
ผ่องศรี จั่นห้าว . (2531). การทำแผนที่หมู่บ้าน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผ่องศรี จั่นห้าว . 2531. "การทำแผนที่หมู่บ้าน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผ่องศรี จั่นห้าว . "การทำแผนที่หมู่บ้าน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
ผ่องศรี จั่นห้าว . การทำแผนที่หมู่บ้าน ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.