ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : พูนพิศ อมาตยกุล , พิชิต ชัยเสรี , อารดา กีระนันทน์ , วชิราภรณ์ วรรณดี , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ , จรวยพร สุเนตรวรกุล
คำค้น : นักดนตรีไทย--ทำเนียบนาม , นักดนตรีไทย--ชีวประวัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิล. ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาดุริยางค์ไทย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย , มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาตะวันออก , มหาวิทยาลัยมหิล. ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745768006 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2736
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นงานรวบรวมรายชื่อ และผลงานของศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 230 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมประวัติและรูปภาพของศิลปินเพลงไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวบรวมและจัดหมวดหมู่นักดนตรีและศิลปินเพลงไทยเพื่อสะดวกในการค้นคว้า จัดเรียงรายชื่อศิลปินเพลงไทยแบบนามานุกรมและเก็บรวบรวมรักษาข้อมูลผลงานที่ค้นคว้าต่อไปในอนาคตงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 5 บท บทที่ 1 เป็นบทนำ กล่าวถึงความเป็น วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ และวิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 2 เป็นรายพระนามและรายนามของศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 230 คน ซึ่งจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อต้น บทที่ 3 เป็นประวัติและผลงานของศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 230 คน บทที่ 4 เป็นรายพระนามและรายนามของศิลปินเพลงไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งหมดเท่าที่รวบรวมได้ ซึ่งจัดเรียงตามลำดับพยัญชนะชื่อต้น จำนวน 990 คน บทที่ 5 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ ผลของการวิจัยสรุปได้ว่า ประวัติและผลงานชองศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา มีเป็นจำนวน 990 คน แต่ได้พิจารณาคัดเลือกภายในขอบเขตได้จำนวน 230 คน ศิลปินเพลงไทยที่ไม่ได้รวบรวมประวัติและผลงานไว้ ได้จัดเรียงเฉพาะรายชื่อไว้ต่างหาก และได้รวบรวมประวัติสั้นๆ ของศิลปินเพลงไทยที่คันหาประวัติโดยละเอียดไม่ได้ไว้ในภาคผนวกเป็นการเฉพาะ เนื่องด้วยการหาข้อมูลส่วนใหญ่ในงานวิจัยนี้ ได้มาจากการบอกเล่าและคำชี้แนะเหล่าแหล่งข้อมูลจากท่านผู้รู้ที่คณะผู้วิจัยรู้จักหรือมีผู้แนะนำให้ไปหาเท่านั้น จึงคาดว่าน่าจะมีศิลปินเพลงไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2325-2525 อีกมากที่ไม่ได้บันทึกรายนามไว้ อีกทั้งไม่มีผู้รู้จักชื่อที่แท้จริงบ้าง ไม่มีผู้แสดงตนว่าเป็นศิลปินเพลงไทยบ้าง ทั้งๆที่มีความสามารถมาก และมีการปิดบังเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างบ้างอย่างไรก็ตาม ประวัติและผลงานของศิลปินเพลงไทย 230 คน ในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในงานวิจัยนี้ คงจะเป็นแนวทางหรือเสมือนแรงจูงใจให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยสาขานี้มากขึ้น อันเป็นประโยชน์แก่อนุชนภาคหน้าต่อไป

บรรณานุกรม :
พูนพิศ อมาตยกุล , พิชิต ชัยเสรี , อารดา กีระนันทน์ , วชิราภรณ์ วรรณดี , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ , จรวยพร สุเนตรวรกุล . (2532). นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนพิศ อมาตยกุล , พิชิต ชัยเสรี , อารดา กีระนันทน์ , วชิราภรณ์ วรรณดี , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ , จรวยพร สุเนตรวรกุล . 2532. "นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนพิศ อมาตยกุล , พิชิต ชัยเสรี , อารดา กีระนันทน์ , วชิราภรณ์ วรรณดี , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ , จรวยพร สุเนตรวรกุล . "นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
พูนพิศ อมาตยกุล , พิชิต ชัยเสรี , อารดา กีระนันทน์ , วชิราภรณ์ วรรณดี , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ , จรวยพร สุเนตรวรกุล . นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.