ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : เบญจวรรณ ระงับภัย, 2520-
คำค้น : บรรณารักษ์ -- การฝึกอบรม , การพัฒนาอาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315664 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในด้านเหตุผล ขอบเขตความรู้ที่ต้องการเพิ่มพูน หน่วยงานที่จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ วิธีการเพิ่มพูนความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อต้องการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องการเพิ่มพูนความรู้ในงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใช้ การเลือกและการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำนโยบายงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกทรัพยากรสารนิเทศ การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศผ่านเว็บไซต์ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย และติดต่อจัดซื้อหรือบอกรับทรัพยากรสารนิเทศจากแหล่งจำหน่าย และต้องการให้ห้องสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในประเทศเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ บรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ต้องการการเพิ่มพูนความรู้ทั้งแบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ โดยวิธีการเพิ่มพูนความรู้ที่บรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศต้องการ เรียงลำดับตามจำนวนผู้ตอบมากที่สุด คือ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึกอบรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประชุมวิชาการและการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ ระงับภัย, 2520- . (2547). ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจวรรณ ระงับภัย, 2520- . 2547. "ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจวรรณ ระงับภัย, 2520- . "ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
เบญจวรรณ ระงับภัย, 2520- . ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.