ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริเฉทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริเฉทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นักวิจัย : พรรณธร ครุธเนตร
คำค้น : ภาษาไทย--การใช้ภาษา , อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐพร พานโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745319716 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2721
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริจเฉทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากแถบบันทึกเสียงการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2545 จำนวน 71 ม้วน มีระยะเวลาในการอภิปรายประมาณ 71 ชั่วโมง จากการศึกษาปริบทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามกรอบ SPEAKING ของ Hymes พบว่า การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจจะต้องดำเนินไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกำหนดเวลาสถานที่ ผู้เข้าร่วมเหตุการณ์ จุดมุ่งหมาย ลำดับขั้นตอน และลักษณะภาษาที่ใช้ ในความเป็นจริงแล้ว จุดมุ่งหมายของการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจไม่ได้เป็นไปเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว พรรคฝ่ายค้านยังต้องการให้ประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลบริหารประเทศชาติบกพร่องอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกฝ่ายตนเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศชาติในการเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกำหนดห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสี พรรคฝ่ายค้านจึงต้องเลือกใช้กลวิธีทางภาษารูปแบบต่างๆ เพื่อโจมตีรัฐบาลทางอ้อม ผลการศึกษาเรื่องกลวิธีทางภาษาพบว่า พรรคฝ่ายค้านใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อโจมตีรัฐบาลทางอ้อม 8 กลวิธี ได้แก่ การใช้ถ้อยคำนัยผกผัน การถาม การใช้รูปประโยคเงื่อนไข การใช้คำอ้างถึงโดยไม่ระบุชื่อ การใช้ความเปรียบหรืออุปลักษณ์ การใช้สำนวน การยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังตีความว่าผิด และการเล่นคำ เมื่อศึกษาหน้าที่ในการสื่อสารของกลวิธีทางภาษาทั้ง 8 กลวิธี พบว่า นอกจากลวิธีทางภาษาที่พรรคฝ่ายค้านเลือกใช้จะทำหน้าที่โจมตีรัฐบาลแล้ว กลวิธีเหล่านี้ยังทำหน้าที่ในการสื่อสารอื่นซึ่งช่วยให้การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่พรรคฝ่ายค้านวางไว้ หน้าที่ดังกล่าวนั้นก็คือ ช่วยเลี่ยงการละเมิดข้อข้อคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วยเลี่ยงความรับผิดชอบคำพูดของตน ช่วยโน้มน้าวใจผู้ฟังให้เชื่อถือ ช่วยเรียกร้องความสนใจช่วยสร้างความขบขันสนุกสนาน ช่วยสื่อความให้เห็นภาพได้ชัดเจน ช่วยเน้นความ และช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายได้รวดเร็ว เมื่อพิจารณาการปรากฏของกลวิธีทางภาษาที่พรรคฝ่ายค้านเลือกใช้ พบว่า พรรคฝ่ายค้านเลือกใช้ถ้อยคำนัยผกผันและใช้การถามเพื่อโจมตีรัฐบาลทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาของพรรคฝ่ายค้าน คือ ปริบทของการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ หน้าที่ในการสื่อสารของกลวิธี และวัจจนลีลาเฉพาะตัว

บรรณานุกรม :
พรรณธร ครุธเนตร . (2547). กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริเฉทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณธร ครุธเนตร . 2547. "กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริเฉทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณธร ครุธเนตร . "กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริเฉทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พรรณธร ครุธเนตร . กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริเฉทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.