ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา, 2518-
คำค้น : การอ้างถึงทางบรรณานุกรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315672 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2719
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยภาษาอังกฤษของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านรายชื่อวารสาร ความถี่ เนื้อหาวิชา อายุ และภาษา และเปรียบเทียบวารสารที่ได้รับการอ้างถึงกับดัชนีผลกระทบการอ้างอิงใน Journal Citation Reports ตลอดจนเปรียบเทียบรายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างถึงกับรายชื่อวารสารที่หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกรับ ผลการวิจัย พบว่าวารสารที่ได้รับการอ้างถึงมีจำนวนทั้งสิ้น 975 ชื่อ โดยชื่อที่ได้รับการอ้างถึงจำนวนมากที่สุด ได้แก่ Lancet ภาษาของวารสารที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดคือ วารสารภาษาอังกฤษ เนื้อหาวิชาของวารสารที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดคือ เนื้อหาชีวเคมี และวารสารที่มีอายุ 1-5 ปี ได้รับการอ้างถึงจำนวนมากที่สุด ในการเปรียบเทียบรายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างถึงกับดัชนีผลกระทบการอ้างอิงใน Journal Citation Reports พบว่า วารสารส่วนใหญ่ได้รับการประเมินดัชนีผลกระทบการอ้างอิง โดยวารสารที่ได้รับการประเมินค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงสูงสุด ได้แก่ Annual Review of Immunology ในการเปรียบเทียบรายชื่อวารสารที่ได้รับการอ้างถึงกับรายชื่อวารสารที่หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกรับ พบว่า วารสารภาษาอังกฤษที่หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกรับส่วนใหญ่ได้รับการอ้างถึงในบทความวิจัยของอาจารย์

บรรณานุกรม :
เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา, 2518- . (2547). การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา, 2518- . 2547. "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา, 2518- . "การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
เพียงพิศ นิมมาณวัฒนา, 2518- . การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.