ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพลักษณ์สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพลักษณ์สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว
นักวิจัย : นุสรัต รยะสวัสดิ์, 2516-
คำค้น : สตรีในวรรณคดี , วรรณคดีเวียดนาม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ตรีศิลป์ บุญขจร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741766653 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวรรณคดีเอกของเวียดนามเรื่อง ทวี้ เกี่ยว ของเหงียนยู ในด้านเนื้อหาและลักษณะคำประพันธ์ และศึกษาวิเคราะห์ภาพลักษณ์และบทบาทของสตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว ผลการศึกษาสรุปได้ว่า วรรณคดีเรื่อง ทวี้ เกี่ยว เป็นวรรณคดีเอกของเวียดนามที่มีความดีเด่นด้านวรรณศิลป์จากการใช้ภาษาและสหบทที่ก่อให้เกิดความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทประพันธ์ประกอบกับการใช้ฉันทลักษณ์หลุกบ๊าดซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ของเวียดนามแท้อันมีจุดเด่นที่ท่วงทำนองจนได้รับการเรียกขานว่าเป็น "ลมหายใจของชาวเวียดนาม" ตลอดจนการยอมรับในบทประพันธ์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาของชาวเวียดนาม ด้านการศึกษาวิเคราะห์ภาพลักษณ์และบทบาทสตรี วรรณคดีเรื่อง ทวี้ เกี่ยว นำเสนอภาพลักษณ์และบทบาทสตรีเวียดนามสามประการดังนี้ ประการแรก วิถีชีวิตของสตรีเวียดนามดำเนินตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติแบบขงจื้อที่ชาวเวียดนามเรียกว่า "ตามต่อง" นั่นคือ เมื่อเป็นลูกสาวต้องเชื่อฟังบิดา เมื่อเป็นภรรยาต้องเชื่อฟังสามี และเมื่อเป็นมารดาต้องเชื่อฟังบุตรชายของตน ประการที่สอง สตรีเวียดนามมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยยกย่องสตรีที่ให้ความสำคัญกับภาระหน้าที่มากกว่าความต้องการส่วนตน ประการสุดท้าย ความกล้าเผชิญกับชะตากรรมเป็นภาพลักษณ์สำคัญของสตรีเวียดนาม

บรรณานุกรม :
นุสรัต รยะสวัสดิ์, 2516- . (2547). ภาพลักษณ์สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุสรัต รยะสวัสดิ์, 2516- . 2547. "ภาพลักษณ์สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุสรัต รยะสวัสดิ์, 2516- . "ภาพลักษณ์สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นุสรัต รยะสวัสดิ์, 2516- . ภาพลักษณ์สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.