ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : เกษวรา หมั่นเพียร, 2514-
คำค้น : บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , การเขียนทางวิชาการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745313386 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2710
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในด้าน วัตถุประสงค์ ประเภทและเนื้อหาของผลงานทางวิชาการที่ผลิต และปัญหาในการผลิตผลงานทางวิชาการ 2) ความต้องการการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 46 แห่ง รวมทั้งสิ้น 551 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 501 ชุด ผลการวิจัยพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในห้องสมุด ประเภทผลงานทางวิชาการที่มีการผลิตมากที่สุด คือ บทความวารสาร ผลิตผลงานที่มีเนื้อหาด้านทรัพยากรสารนิเทศ แหล่ง และบริการ และปัญหาในการผลิตผลงานทางวิชาการที่บรรณารักษ์จำนวนมากที่สุดประสบ คือ การไม่มีเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการ ส่วนความต้องการการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่พบในระดับมาก คือ ความต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุนและเวลาในการผลิตผลงานทางวิชาการ

บรรณานุกรม :
เกษวรา หมั่นเพียร, 2514- . (2547). การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษวรา หมั่นเพียร, 2514- . 2547. "การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษวรา หมั่นเพียร, 2514- . "การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
เกษวรา หมั่นเพียร, 2514- . การผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.